Tin tức song ngữ

Theo một báo cáo: Việt Nam đang đứng trước nguy cơ san hô chết hàng loạt do hiện tượng EI Nino.

23
06/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

 

Up to 500 hectares of coral reefs off the southern coast are being ruined

Có đến 500 hecta san hô ngoài khơi bờ biển phía nam đang bị hủy hoại.

 

Warm water caused by El Nino is being suspected of bleaching around one quarter of coral reefs off Vietnam's famous resort island Con Dao, making them vulnerable to a massive die-off, local media reported on Friday.

Nước ấm lên do hiện tượng El Nino đang được nghi ngờ sẽ tẩy trắng khoảng một phần tư các rạn san hô ngoài khơi hòn đảo nghỉ mát nổi tiếng của Việt Nam là Côn Đảo, khiến cho chúng dễ bị chết hàng loạt, các phương tiện truyền thông trong nước đưa tin vào hôm thứ 6.

Côn Đảo

The bleaching started in March and has affected around 400-500 hectares of coral reefs, the Vietnam News Agency said, citing the management board of Con Dao National Park.

Sự tẩy trắng đã bắt đầu vào tháng 3 và đã ảnh hưởng tới khoảng 400-500 hecta rạn san hô, Thông tấn xã Việt Nam cho biết, trích dẫn từ Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo.

 

The report did not mention if human activities were also to blame.

Báo cáo không nhắc đến việc liệu những tác động của con người có là nguyên nhân hay không

 

Con Dao, about 97 sea miles off the popular beach town of Vung Tau, is one of the favorite diving destinations in Vietnam.

Côn Đảo, cách Vũng Tàu khoảng 97 dặm ngoài khơi, là một trong những điểm lặn biển được yêu thích tại Việt Nam.

 

Corals are often bleached when warm water causes them to expel the algae living in their tissues. While they can still survive the bleaching, they will die when the algae loss prolongs.

San hô thường bị tẩy trắng khi nước ấm lên khiến tảo sống trong mô của chúng bị mất đi. Nếu san hô vẫn có thể sống sót trong quá trình tẩy trắng này, chúng cũng sẽ chết khi việc bị mất tảo kéo dài.

 

At least eight coral reefs areas for have been hit by bleaching such as those around the Con Son Bay and Tai Island, according to the management board.

Ít nhất tám rạn san hô đã bị ảnh hưởng bởi tẩy trắng như những rạn nằm xung quanh vịnh Côn Sơn và đảo Tai, theo Ban quản lý.

 

Con Dao reported coral bleaching in 1998 and 2010, according to the news report.

Côn Đảo đã báo cáo vấn đề tẩy trắng san hô vào năm 1998 và 2010, theo báo cáo tin tức.
 


Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0944.555.000 & 0944.555.222

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan