Tin tức song ngữ

Starbucks thống trị Đông Nam Á, nhưng không phải ở Việt Nam

26
07/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

The high growth rate of Phuc Long is just one example that shows the strong rise of domestically owned café chains, where Vietnamese like going to foreign-owned Starbucks or Coffee Bean & Tea Leaf.

Tốc độ tăng trưởng cao của Phúc Long chỉ là một trong số các ví dụ cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ của chuỗi quán cà phê thuộc sở hữu trong nước, nơi mà người Việt thích đến những chuỗi cửa hàng thuộc sở hữu nước ngoài như Starbucks hoặc Coffee Bean

 

It was a Saturday morning. The Phuc Long café in Tan Binh district, HCMC was crowded. Huy, a loyal client of Phuc Long, was seen reading newspaper and sipping a cup of ice milk coffee.

Vào một ngày sáng Chủ nhật. Cà phê Phúc Long ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh rất đông đúc. Huy, một khách hàng trung thành của Phúc Long đang đọc báo và nhấp nháp một tách cà phê sữa.

 

Huy said he came here nearly every morning. “The price is reasonable. The shop is near my house. The coffee is strong and there is no artificial flavor,” he explained.

Huy nói rằng anh ấy đến đây vào mỗi buổi sáng. Anh ấy giải thích vì “giá cả ở đây rất hợp lý, quán lại gần nhà của tôi. Cà phê đậm đà và không có chút hương vị lạ nào”.

 

Phuc Long, a brand from Bao Loc district of Lam Dong province, appeared in Vietnam in 1957. In the past, Phuc Long only set up shops where it sold and introduced products. But it has changed business strategy, opening a series of shops in advantageous positions in HCMC.

Phúc Long là một thương hiệu từ huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, xuất hiện ở Việt Nam vào năm 1957. Trước đây, Phúc Long chỉ mở các cửa hàng để bán và giới thiệu sản phẩm. Nhưng doanh nghiệp này đã thay đổi chiến lược kinh doanh, mở một chuỗi cửa hàng nằm ở nhiều vị trí thuận lợi ở thành phố Hồ Chí Minh.

Starbucks coffee

Phuc Long shops appeared in HCMC just a short time after Starbucks set up its first shop there in 2013, a move which in analysts’ eyes means that Phuc Long ‘declared war’ with a giant from the US.

Của hàng Phúc Long xuất hiện ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ trong một thời gian ngắn sau Starbucks được mở đầu tiên của mình tại đây vào năm 2013, một động thái mà trong mắ của các nhà phân tích có nghĩa là Phúc Long “tuyên chiến” với một gã khổng lồ đến từ Mỹ.

 

In district 1 alone, Phuc Long has eight cafes. It also has other shops in districts 3, 7, 5, Phu Nhuan and Tan BInh, while it plans to open the 16th shop at Aeon Mall Binh Tan this July.

Chỉ riêng trong quận 1, Phúc Long có 8 quán cà phê. Phúc Long cũng có các cửa hàng khác ở quận 3, 7, 5 ở quận Phú Nhuận và Tân Bình, trong khi đó Phúc Long cũng có kế hoạch mở 16 cửa hàng ở Aeon Mall Bình Tân vào tháng 7 này.

 

All Phuc Longs are located in advantageous positions, either in the central area or densely populated areas and the areas with heavy traffic. Phuc Long is in no way inferior to Starbucks. On Ly Tu Trong street, for example, there is one Starbucks and one Phuc Long, not far from Starbucks.

Tất cả các cửa hàng Phúc Long đều được nằm ở những vị trí thuận lợi, hoặc nằm trong các khu vực trung tâm hoặc các khi vực đông dân cư hoặc trong khu vực có mật độ giao thông cao. Phúc Long không kém cạnh tranh hơn Starbucks, trên đường Lý Tự Trọng là một ví dụ, có một cửa hàng Starbucks và một cửa hàng Phúc Long cách đó không xa.

 

Phuc Long, like Starbucks, also has green and white color on its logo. And its shops also have modern design. However, the selling prices are much more attractive with diversified menu, from tea, coffee to fruit juice and food for breakfast.

Phúc Long giống Starbucks, cũng có màu xanh và trắng ở logo của cửa hàng và cửa hàng cũng được thiết kế hiện đại. Tuy nhiên, giá bán hấp dẫn hơn nhiều với menu đa dạng, từ trà, cà phê tới nước trái cây và đồ ăn sáng.

 

A worker from Phuc Long said that there are two types of shops. One is Take away express, targeting popular customers. A cup of medium-size ice milk coffee is VND30,000, while a cup of hot coffee VND28,000. Meanwhile, Take away house, with three shops at Crescent Shopping Mall, Vivo City and Aeon Binh Duong targets high income earners and has higher selling prices.

Một nhân viên làm việc ở Phúc Long cho biết có 2 loại cửa hàng. Một là Take away express, với mục tiêu là những khách hàng phổ thông. Một tách cà phê sữa đá kích thước trung bình là 30,000 VND trong khi một tách cà phê nóng chỉ 28,000 VND. Trong khi đó, Take away house, với ba cửa hàng ở Crescent Shopping Mall, Vivo City và Aeon Binh Duong nhắm tới những người có thu nhập cao và có giá bán cao hơn.

 

Meanwhile, Starbucks shops still has not gained high popularity as predicted.

Trong khi đó, cửa hàng Starbucks vẫn chưa đạt được sự phổ biến như dự đoán.

 

A survey conducted by Financial Times Confidential Research in 2015 on 1,000 consumers in five largest economies in ASEAN, except Singapore, found that Vietnam is the only country in the region where Starbucks is not in the high position on the list of the most visited coffee chains.

Một cuộc khảo sát được tiến hành bởi Financial Times Confidential Research trong năm 2015 trên 1000 người tiêu dùng ở 5 nền kinh tế lớn nhất trong khu vực ASEAN, ngoại trừ Singapore, cho thấy Việt Nam là nước duy nhất trong khu vực mà Starbucks không nằm ở vị trí cao trong danh sách các chuỗi cà phê được ghé đến nhiều nhất.


Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0944.555.000 & 0944.555.222

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan