Tin tức song ngữ

Sức mạnh của nữ giới

18
07/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

 

Worldwide, it’s estimated that one out of every three women has been a victim of violence. Also, women are paid less than men, and they are less likely to hold positions of leadership. Female babies are even aborted at a higher rate than male babies. This phenomenon is so common in some countries that it even has a name: femicide.

Trên thế giới người ta ước tính cứ 3 người phụ nữ thì có 1 người đã từng là nạn nhân của bạo lực. Ngoài ra, phụ nữ được trả lương thấp hơn nam giới và họ ít có khả năng nắm giữ những vị trí cao. Thậm chí những bé gái có tỉ lệ bị phá bỏ cao hơn bé trai. Hiện tượng này rất phổ biến ở một vài quốc gia thậm chí nó còn có một cái tên là: femicide

 

Yet, in one remote Indian village, women rule the roost. Known as having the cleanest village around, the Khasi people follow a matriarchal system rather than a patriarchal system. Daughters inherit their mothers’ land. Men rarely, if ever, own land. Women hold all of the economic power. Grandmothers are the heads of household and children take their mothers’ family names. Daughters are so prized in the Khasi tradition, that a family of only sons is considered unlucky.

Tuy nhiên, ở một ngôi làng xa xôi của Ấn Độ, phụ nữ lại là người nắm quyền cai trị. Ngôi làng được biết đến là ngôi làng sạch nhất, người Khasi theo chế độ mẫu hệ chứ không phải chế độ gia trưởng. Con gái được quyền thừa kế đất đai của mẹ mình. Đàn ông ít khi hoặc không bao giờ có quyền đó. Phụ nữ nắm tất cả quyền lực về kinh tế. Người bà là người đứng đầu hộ gia đình và con cái mang họ mẹ. Những cô con gái được đánh giá cao trong truyền thống người Khasi, nơi mà một gia đình chí có con trai được xem là kém may mắn.

Suc-manh-cua-nu-gioi

Hình ảnh minh họa

One study even showed that Khasi women are much more likely to be competitive. In most other places, men are more likely to play competitive sports and compete for jobs and raises, but with the Khasi people, it’s the opposite. When given the option, 54% of Khasi women chose to compete, while only 39% of the Khasi men competed. Khasi women appear to be more confident than men in their communities.

Một nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ Khasi có khả năng cạnh tranh cao hơn. Ở hầu hết những nơi khác, đàn ông có nhiều khả năng hơn để chơi các môn thể thao mang tính cạnh tranh và đấu tranh cho công việc và tăng lương nhưng với người Khasi nó lại ngược lại. Khi được lựa chọn thì 54% phụ nữ Khasi lựa chọn để cạnh tranh trong khi đó chỉ 39% đàn ông Khasi chọn cạnh tranh. Phụ nữ Khasi xuất hiện tự tin hơn đàn ông ở trong cộng đồng của họ.

 

Neighboring villages are afraid of their men falling in love with Khasi women, because they don’t want them to give up their independence and economic authority. Khasi women say they can’t trust men to handle finances.

Những ngôi làng lân cận sợ những người đàn ông của họ yêu người phụ nữ Khasi, bởi vì họ không muốn mình phải từ bỏ quyền về kinh tế và độc lập của mình. Phụ nữ Khasi nói rằng họ không thể tin tưởng và giao tài chính cho đàn ông được.

 

According to some Khasi men, it’s not fair. They say that even their language favors women. When a noun is something useful (like a tree used for firewood), it becomes feminine. Some Khasi men say that their tradition makes men feel worthless. Many Khasi men have joined men’s liberation groups. These men have a lot in common with certain women of the late 1800s, who were known as suffragettes and who fought for a woman’s right to vote.

Theo một vài người đàn ông Khasi thì việc đó là không công bằng. Họ nói rằng ngay cả ngôn ngữ của họ cũng dành cho phụ nữ. Khi một danh từ chỉ một cái gì đó có ích (như một cái cây được sử dụng làm củi), cũng trở nên nữ tính. Một vài người đàn ông Khasi cho biết truyền thống của họ làm những người đàn ông trở nên vô giá trị. Nhiều người đàn ông đã gia nhập nhóm giải phóng đàn ông. Những người này có nhiều điểm chung nhất định với những người phụ nữ vào cuối những năm 1800, những người được biết đến như những người đòi quyền bầu cử cho phụ nữ.

 

With all the inequality towards women in the world, it’s hard to shed a tear for the Kasi men, but what do you think? Should they rise up and demand equal rights?

Với tất cả sự bất bình đẳng đối với phụ nữ trên thế giới, thật khó để đổ một giọt nước mắt cho những người đàn ông Khasi, nhưng bạn nghĩ sao? Họ có nên vùng lên và đòi quyền bình đẳng?


Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0944.555.000 & 0944.555.222

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan