Tin tức song ngữ

Kỹ năng tiếng Anh kém là thách thức đối với sinh viên Việt Nam

28
06/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

Universities complain that it is difficult to find students with good English skills, while employers complain about graduates poor English-language ability.

Các trường Đại học phàn nàn rằng rất khó để tìm thấy một sinh viên có các kỹ năng tiếng Anh tốt trong khi đó các nhà tuyển dụng phàn nàn về khả năng tiếng Anh kém của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

 

In the last three years, the University of Science & Technology of Hanoi (USTH) and the Vietnam-France University could only enroll 150 students but it wanted 450 students every year.

Trong 3 năm qua, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) và trường Đại học Việt Pháp chỉ có 150 sinh viên đăng ký nhưng chỉ tiêu là 450 sinh viên mỗi năm.

 

Professor Patrick Boiron, Rector of USTH, said on An Ninh Thu Do that it is very difficult to find students with good English skills.

Giáo sư Patrick Boiron, Hiệu trưởng trường USTH phát biểu trên báo An Ninh Thủ Đô rằng rất khó để tìm được sinh viên có kỹ năng tiếng Anh tốt.

Hình ảnh minh họa

Vietnamese parents, especially in urban areas, enroll their children to English classes at very early ages. The professor said that the money and time Vietnamese people spend on learning English was even higher than many French families.

Các bậc cha mẹ Việt Nam, đặc biệt là trong khu vực nội thành cho con họ học tiếng Anh rất sớm. Giáo sư cho biết người Việt Nam bỏ tiền và thời gian để học tiếng Anh thậm chí còn cao hơn các gia đình Pháp

 

However, the number of high school graduates who can satisfy the requirements of the school is modest.

Tuy nhiên, số lượng học sinh tốt nghiệp cấp 3 có thể thỏa mãn được yêu cầu của trường là con số khiêm tốn

 

The school had to reject many Vietnamese students who had good professional knowledge, but bad English skills, because the students could not understand or express their opinions in English at interviews.

Trường đã từ chối nhiều sinh viên Việt Nam có kiến thức chuyên môn tốt nhưng kỹ năng tiếng Anh kém bởi vì sinh viên không thể hiểu và diễn đạt suy nghĩ của mình bằng tiếng Anh tại buổi phỏng vấn

 

The rector understands that it is impossible to require students to have proficient English skills in their training majors when they enter school. But they must have potential.

Hiệu trưởng hiểu rằng không thể yêu cầu sinh viên có kỹ năng tiếng Anh chuyên sâu trong chuyên ngành mà họ học khi nhập học nhưng họ phải có tiềm năng.

 

He said he is not sure that bad English skills are the biggest obstacle that prevents Vietnamese students from approaching international high-quality training, especially at Vietnam-France University which focuses on science and technology, which is not the major choice of the majority of students.

Ông cho rằng ông không chắc chắn việc kĩ năng tiếng anh kém là rào cản lớn nhất ngăn cản các sinh viên Việt Nam hướng đến việc đào tào kỹ thuật cao quốc tế, đặc biệt là ở đại Học Việt Pháp tập trung vào khoa học và kỹ thuật, việc lược chọn chuyên ngành của đa số sinh viên.

 

Ha Noi Moi newspaper cited a survey on a job website as reporting that only 5 percent of university graduates are confident about their English skills, while 27 percent admitted their level of English was poor.

Theo báo Hà Nội Mới trích dẫn việc khảo sát trên website việc làm chỉ ra chỉ có 5% người tốt nghiệp đại học tự tin về kỹ năng tiếng anh, trong khi 27% thừa nhận về tiếng anh kém.

 

This has been cited as an important factor that makes Vietnamese workers less competitive in the international labor market.

Cũng trích dẫn yếu tố quan trọng làm người lao động Vietnam thiếu tự tin trong thị trường là động thế giới.

 

According to Gaku Echizenya, managing director of VietnamWorks, a job network, a survey on 2,500 Vietnamese workers about Vietnam’s advantages and disadvantages of joinIng the ASEAN Economic Community showed that some of them Vietnamese lacked confidence because of limited foreign language skills and lack of negotiation skills with employers.

Theo Gaku Echizenya, quản lý tìm kiếm việc làm trên VietnamWork, khảo sát trên 2,500 người Việt Nam về thuận lợi và không thuận lợi tham gia cộng đồng kinh tế khối ASEAN chỉ ra một trong số những người Việt Nam thiếu tự tin bởi vì giới hạn kỹ năng ngoại ngữ và thiệu kỹ năng đàm phán với nhà tuyển dụng.

 

Nearly 70 percent of surveyed workers think that Vietnamese are not competitive with foreign workers.

Gần 70% trong việc khảo sát người lao động chỉ ra người Việt Nam không có tính tranh với người lao động nước ngoài.

 

Vietnam ranks 29th among the world's 70 largest countries by English skills, or an increase of four levels, according to a report released by Education First (EF) Vietnam in late 2015. In the EF EPI list, Vietnam scored an average of 53.8 per cent out of 100 on a standardised test given across the world.

Vietnam xếp hạng 29 trong số 70 quốc gia về kỹ năng tiếng anh, tăng 4 bậc theo báo cáo được phát hành của EF vào cuối năm 2015. Trong danh sách, Việt Nam đạt điểm số 53.8% trên 100 bài test chuẩn được phát hành trên toàn thế giới.


Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0944.555.000 & 0944.555.222

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan