Tin tức song ngữ

Peace Corps dạy tiếng Anh tại Việt Nam

28
06/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

 

The Peace Corps, a US program whose volunteers travel overseas to help people, will officially set foot in Vietnam under an agreement signed during President Barack Obama’s visit from May 23 to 25.

Peace Corps, một chương trình của Mỹ mà các tình nguyện viên đi du lịch ở nước ngoài giúp đỡ mọi người, sẽ chính thức đặt chân vào Việt Nam theo một thỏa thuận được ký kết trong chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama từ 23 - ngày 25 Tháng Năm.

 

The signing ceremony was witnessed by Deputy Prime Minister and Foreign Minister Pham Binh Minh and US Secretary of State John Kerry.

Lễ ký kết có sự chứng kiến của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao ông Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.
 

The Peace Corps’ primary duty in Vietnam will be teaching English.

Nhiệm vụ chính của Peace Corps ở Việt Nam sẽ là giảng dạy tiếng Anh.

Hình ảnh minh họa

President Obama announced on May 23 in Hanoi that the Vietnamese government had agreed to allow the Peace Corps to operate in the country. “I am delighted that the Peace Corps will arrive in Vietnam,” President Obama was quoted as telling a news conference held jointly with State President Tran Dai Quang.

Tổng thống Obama công bố vào ngày 23 tháng 5 tại Hà Nội rằng chính phủ Việt Nam đã đồng ý cho phép tổ chức Peace Corps để hoạt động trong nước. "Tôi rất vui mừng rằng Peace Corps sẽ đến Việt Nam", Tổng thống Obama đã nói với một cuộc họp báo được tổ chức cùng với Chủ tịch nước ông Trần Đại Quang.

 

“Peace Corps volunteers will focus on the teaching of English and the friendly relations between the two countries will be closer in the decades to come.”

“Các tình nguyện viên Peace Corps sẽ tập trung vào việc dạy tiếng Anh và mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước sẽ gần gũi hơn trong những thập kỷ tới.”

 

The Peace Corps was established under a decree signed by President John F. Kennedy in 1961.

Peace Corps được thành lập theo Nghị định có chữ ký của Tổng thống John F. Kennedy vào năm 1961

 

During his presidential election campaign, President Kennedy called on university students in the US to spend two years of their lives helping people in developing countries.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống của mình, Tổng thống Kennedy đã kêu gọi các sinh viên đại học ở Mỹ dành hai năm trong cuộc sống của họ để giúp đỡ người dân ở các nước đang phát triển.

 

More than 220,000 Americans have since taken part in Peace Corps activities in 140 countries.

Hơn 220.000 người Mỹ đã tham gia vào các hoạt động của Peace Corps ở 140 quốc gia.


Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0944.555.000 & 0944.555.222

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan