Tin tức song ngữ

Đọc sách có thể giúp sinh viên giảm áp lực tốt hơn

25
06/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

 

My work in strategic literacy has brought me to work in Hong Kong and China since 1998.

Công việc trong lĩnh vực đọc viết đã đưa tôi đến làm việc ở Hồng Kong và Trung Quốc từ năm 1998.

 

I was dismayed to read about the recent cluster of student suicides in Hong Kong; I remember reading such articles many years ago.

Tôi đã rất thất vọng khi đọc về hàng loạt các vụ tự tử của học sinh tại Hồng Kông gần đây; Tôi nhớ mình từng đọc nhiều bài báo tương tự nhiều năm trước đây.

Hình ảnh minh họa

Suicide among children happens the world over and is cause for alarm on the part of parents, teachers and the community at large. Hopefully these recent premature deaths should provoke some soul searching for all adults. It is also critically important to speak openly and candidly with children about the pressures they feel to succeed, to be the best. The burden children feel inside the overriding message – that only the best will do, in grades, test scores, sports, in everything – is crippling.

Tự tử ở trẻ em xảy ra trên toàn thế giới và là nguyên nhân đáng báo động đối với các bậc phụ huynh, giáo viên và cộng đồng nói chung. Hy vọng những người chết ở độ tuổi còn rất trẻ gần đây sẽ thức tỉnh cho tất cả người lớn. Nói chuyện một cách cởi mở và thẳng thắn với con về những áp lực là cực kì quan trọng, đó là việc cần thiết. Các em sẽ cảm thấy nặng nề với những điều ẩn trong các Thông điệp quan trọng - đó là việc tốt nhất nên làm, trong lớp học, điểm thi, thể thao, trong tất cả mọi thứ - họ bị tê liệt.

 

My recent work with Bring Me A Book, Hong Kong, the leading advocate for family literacy in Hong Kong, addressed parental concerns that their children were not reading for pleasure and did not seem to understand what they read. It is no surprise that their lack of genuine comprehension made enjoyment in reading off limits.

Hiện tại tôi đang thực hiện chương trình "Bring Me A Book" (tạm dịch: Hãy mang cho tôi một cuốn sách) tại Hồng Kông, đã đạt được sự ủng hộ lớn của nhiều gia đình, nó gỡ bỏ được mối quan tâm của họ khi đó không phải là một hoạt động đọc sách cho vui mà phải hiểu những gì đọc được. Không có gì ngạc nhiên khi mà sự thiếu hiểu biết căn bản của những đứa trẻ đã tạo ra sự thích thú vượt ra ngoài các giới hạn.

 

Children and families need downtime, with activities that are pleasurable and not linked to achievement. Reading for pleasure is enjoyable and relaxing, offering readers the opportunity to step out of the everyday of what needs to be accomplished and become absorbed in a story that takes you on a journey. Take a leap of faith (well supported by science) that downtime will lead to a healthier perspective.

Trẻ em và gia đình cần có "thời gian giải lao", với các hoạt động thú vị và không liên quan đến thành tích. Đọc sách vì sự thú vị và thư giãn, mang lại cho độc giả những cơ hội để bước ra khỏi những việc cần phải làm trong ngày và chìm đắm trong một câu chuyện đưa bạn đến một cuộc hành trình. Hãy tin đi (được khuyến khích bởi khoa học ), "thời gian giải lao" sẽ mang đến những suy nghĩ lành mạnh.

 

Children need high literacy skills to succeed in and out of school.

Trẻ em cần kỹ năng đọc viết tốt để thành công không những trong trường học mà còn ở ngoài.

 

To be a strong and proficient reader means reading for meaning, to understand what you read and to be able to make connections between what you read, other ideas and experiences. Simply reading words is not reading; comprehension is the key to becoming a solid reader and when children understand what they read, they enjoy reading.

Để là một người đọc giỏi và thành thạo, để hiểu những gì bạn đọc và để có thể thực hiện việc kết nối những gì bạn đọc với những ý tưởng và kinh nghiệm khác. Việc đọc từng chữ đơn giản không phải là đọc sách; hiểu là chìa khóa để trở thành một người đọc sách thực sự và khi trẻ em hiểu những gì chúng đọc, chúng sẽ thích đọc sách.

 

The challenge for parents is to want the best for your child, but not for your child to be the best.

Thách thức đối với cha mẹ là mong muốn điều tốt nhất cho con mình, chứ không phải để con của bạn là tốt nhất.

 

Reading for pleasure could be one of the most rewarding activities to put into downtime and just might be an antidote to the exorbitant expectation to succeed that children suffer from. Reading fiction builds empathy and compassion for self and others.

Đọc sách thư giãn có thể là một trong những hoạt động bổ ích nhất để đưa vào “thời gian giải lao” và nó có thể là thuốc giải độc cho sự kỳ vọng quá cao vào thành công mà trẻ em mắc phải. Đọc tiểu thuyết xây dựng sự đồng cảm và lòng từ bi cho mình và người khác.

 

We must help our children and ourselves find ways to be engaged with an activity that is enjoyable, just for the sheer pleasure it offers, without the burden to excel, to be the best.

Chúng ta phải giúp đỡ con em chúng ta và bản thân mình tìm ra một hoạt động thú vị để tham gia, vì những niềm vui tuyệt đối mà nó mang lại, tốt nhất là không có gánh nặng.
 


Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0944.555.000 & 0944.555.222

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan