Tin tức song ngữ

Tỷ phú đổ tiền vào sản xuất nông nghiệp

23
07/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ


Vietnamese billionaires earn money from many different business sectors. However, many are investing in agriculture.

Tỷ phú Việt Nam kiếm tiền từ nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Tuy nhiên, nhiều người đang đầu tư vào nông nghiệp.


When the real estate market froze five years ago, Hoang Anh Gia Lai Group (HAGL) owned by Doan Nguyen Duc, one of the most influential businessmen in Vietnam, announced its plan to invest in an agricultural project to seek more sustainable development.

Khi thị trường bất động sản đóng băng vào năm năm trước, Hoàng Anh Lai Nhóm Gia (HAGL) của ông Đoàn Nguyên Đức, một trong những doanh nhân có ảnh hưởng nhất ở Việt Nam, đã công bố kế hoạch đầu tư vào một dự án nông nghiệp nhằm tìm kiếm sự phát triển bền vững hơn.

HAGL was the first big conglomerate in Vietnam that made a strong commitment to invest in the agriculture sector.

HAGL là tập đoàn lớn đầu tiên tại Việt Nam đã tạo ra một cam kết mạnh mẽ về đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp.


The second stock billionaire who jumped on the bandwagon was Pham Nhat Vuong, the richest Vietnamese stock billionaires and dollar billionaire recognized by Forbes.

Tỷ phú chứng khoán thứ hai, người cũng đã nhảy vào cuộc là ông Phạm Nhật Vượng, tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam và tỷ phú đô la nhận được sự công nhận của Forbes.

Vuong became rich from Vingroup, which was initially established as a real estate firm and later has invested in many other business fields, including retail and education.

Ông Vượng trở nên giàu có nhờ Vingroup, đơn vị ban đầu được thành lập như một công ty bất động sản và sau này đã đầu tư vào nhiều lĩnh vực kinh doanh khác, bao gồm cả bán lẻ và giáo dục.

Hình ảnh minh họa


Vingroup, which decided to pour VND2 trillion into agricultural production, now develops closed production chains which grow clean vegetables for domestic consumption and export.

Tập đoàn Vingroup, đã quyết định đổ gần 2 nghìn tỷ vào sản xuất nông nghiệp, hiện đang phát triển dây chuyền sản xuất rau sạch khép kín phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Vuong, at the 2016 shareholders’ meeting said that the revenue from the real estate sector in 5-10 years, would account for less than 50 percent of the group’s total revenue, and that agriculture would be one of the business fields to maintain growth.

Ông Vượng, tại cuộc họp cổ đông năm 2016 cho rằng, doanh thu từ lĩnh vực bất động sản trong 5-10 năm, sẽ chiếm ít hơn 50% tổng doanh thu của Tập đoàn và nông nghiệp sẽ là một trong những lĩnh vực kinh doanh để duy trì tăng trưởng.

Meanwhile, Tran Dinh Long, president of Hoa Phat Group, the second richest stock billionaire, said he was about to churn out the first consignment of animal feed.

Trong khi đó, ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, tỷ phú giàu thứ hai trên sàn chứng khoán, cho biết ông đã cho sản xuất ra lô hàng thức ăn gia súc đầu tiên.


The big conglomerate, which plans to obtain the turnover of VND3 trillion a year in three years, has established an animal feed company in Hung Yen province which has capacity of 300,000 tons a year.

Tập đoàn lớn có kế hoạch thu về mức doanh thu 3 nghìn tỷ đồng mỗi năm trong giai đoạn ba năm này đã thành lập một công ty thức ăn gia súc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có công suất 300.000 tấn một năm.


Taking a shortcut
Nói ngắn gọn


While HAGL, Vingroup and Hoa Phat decided to develop agriculture projects from the very beginning, others have jumped into the field through merger and acquisition (M&A) deals.

Trong khi HAGL, Vingroup và Hòa Phát quyết định phát triển các dự án nông nghiệp ngay từ những bước đầu, các đơn vị khác đã nhảy vào lĩnh vực này thông qua việc sáp nhập và mua lại (M & A).


Analysts commented that Massan and Pan Pacific show their intention to expand their business in agriculture.

Các nhà phân tích nhận xét rằng Massan và Pan Pacific đã cho thấy ý định mở rộng kinh doanh vào lĩnh vực nông nghiệp.


In the last three years, Masan has been involved in M&As in a plan to create a closed 3F chain. After the M&A, Masan now holds 15 percent of the animal feed market share.

Trong ba năm qua, Masan đã tham gia M&A trong một kế hoạch để tạo ra một chuỗi 3F khép kín. Sau khi M&A, Masan hiện đang nắm giữ 15% thị trường cổ phiếu thức ăn chăn nuôi động vật.


Meanwhile, Pan Pacific now holds 57 percent of stakes in Ben Tre Seafood Import/Export, more than 22 percent of stakes in Agifish and 24 percent in Lafooco.

Trong khi đó, Pan Pacific hiện đang nắm giữ 57% cổ phần tại Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre, hơn 22% cổ phần trong Công ty Agifish và 24% trong Lafooco.

 

Hung Vuong Seafood Company, in an effort to create a ‘seafood empire’, has bought a series of companies in the same industries. In 2015, Hung Vuong announced a project with the total investment capital of VND2 trillion spent on building two animal feed factories, a system of pig farms and a veterinary medicine factory.

Công ty thủy sản Hùng Vương, trong một nỗ lực để tạo ra một đế chế thủy sản, đã mua hàng loạt các công ty cùng ngành. Trong năm 2015, Hùng Vương đã công bố một dự án với tổng vốn đầu tư gần 2 nghìn tỷ đồng chi cho việc xây dựng hai nhà máy thức ăn chăn nuôi, hệ thống các trang trại chăn nuôi lợn và một nhà máy thuốc thú y.


Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0944.555.000 & 0944.555.222

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan