Tin tức song ngữ

Các nhà khoa học Việt Nam được vinh danh ở Mỹ

07
07/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

Many Vietnamese scientists who live and work in the US have gained great scientific achievements and received international honors.

Nhiều nhà khoa học Việt Nam sống và làm việc tại Mỹ đã đạt được những thành tựu khoa học tuyệt vời và nhận được những danh hiệu quốc tế.

 

Vu Ha Van, Math Professor at Yale University

Vũ Hà Văn, Giáo sư Toán tại Đại học Yale

Giáo sư Vũ Hà Văn

Van’s father is a poet and mother a pharmacist. Van, born in 1970, has been passionate about natural sciences since he was a schoolboy. Later, he came second at the entrance exam to the Hanoi University of Technology and received a scholarship for studying electronics in Hungary. One year later, he shifted to study math and obtained a bachelor’s degree in math in 1994.

Cha của ông Văn là một nhà thơ và mẹ ông là một dược sỹ. Ông văn sinh năm 1970, đam mê khoa học tự nhiên từ khi là một cậu học sinh. Sau này, ông đứng thứu 2 trong kỳ thi tuyển sinh trường Đại học công nghệ Hà Nội và nhận được học bổng du học về nghiên cứu điện tử ở Hungary. Một năm sau, ông chuyển sang học toán và có bằng cử nhân toán vào năm 1994.

 

Van obtained a doctorate in math from Yale University in 1998. After a period of postdoc studying at Princeton’s IAS (Institute of Advanced Study) and at Microsoft, he worked for the University of California from 2001 to 2005 as assistant professor, associate professor and then full professor.

Giáo sư Văn lấy bằng cử nhân toán tại Đại học Yale vào năm 1998. Sau một thời gian học tiến sĩ tại Princeton của IAS (Viện nghiên cứu cao cấp) và tại Microsof, ông làm việc cho Đại học.

Xem thêm: Phiên dịch tiếng Anh

In 2005, he became a math professor at Rutgers University. Since 2011, he has been working as a professor of the Yale University. He is also a visiting professor at Paris University.

Vào năm 2005, ông trờ thành giáo sư toán tại trường Đại học Rutgers. Từ năm 2011, ông ấy làm việc tại trường Đại học Yale. Ông cũng là một giáo sư tại trường Đại học ở Paris.

 

Living in the US, Van keeps his Vietnamese citizenship and often returns to Vietnam, where he teaches math at Hanoi National University.

Sống ở Mỹ, ông Văn vẫn giữ quốc tịch Việt Nam và thường về Việt Nam để dạy toán tại trường Đại học quốc gia Hà Nội.

 

Luu Le Hang, Astrophysics professor

Lưu Lệ Hằng, giáo sư vật lý thiên văn

 

Hang, born in 1963, emigrated to the US as a refugee in 1975, when the South Vietnamese government fell.

Bà Hằng sinh năm 1963, đã di cư sang Mỹ vào năm 1975 khi chính quyền miền nam Việt Nam sụp đổ

 

In 1992, after many efforts, Hang, together with her colleague and teacher David Jewitt, discovered Kuiper Belt with 70,000 meteorites. This laid a new platform for the explanation and proof of the formation of the solar system.

Vào năm 1992, sau nhiều cố gắng bà Hằng đã cùng với đồng nghiệp và thầy giáo David Jewitt phát hiện ra Kuiper Belt với 70,000 thiên thạch. Việc này đã đặt một nền tảng mới để giải thích và chứng minh những thông tin về hệ mặt trời.

 

Thanks to the research on the Kuiper Belt, she and her colleague received the Kavli Reward from Norway, considered the Nobel Prize in astrophysics.

Nhờ nghiên cứu ở Kuiper Belt, bà và đồng nghiệp nhận được giải thưởng Kavli ở Na Uy . Đây được xem là giải thưởng Nobel về vật lý thiên văn.

 

In 2012, Hang received Shaw, considered the Nobel Prize in astronomy.

Vào năm 2012, bà Hằng nhận được giải thưởng Shaw, đây được xem lai giải Nobel về thiên văn học

 

In 1994, Hang became an astronomy lecturer at Harvard University and has been working at the Lincoln Laboratory belonging to Massachusetts Academy.

Vào năm 1994, Bà Hằng trở thành một trợ giảng về thiên văn học ở Đại học Havard và bà đang làm việc tại phòng thí nghiệm Lincoln thuộc học viện Massachusetts.

 

Phan Minh Liem, MD, famous for cancer research

Phan Minh Liêm, bác sĩ y khoa, nổi tiếng với nghiên cứu ung thư

 

Liem decided to devote himself to the studies about cancer when he was a student of the HCM City University of Natural Sciences. Finishing the school in 2005, Liem obtained a scholarship to study in the US.

Ông Liêm đã quyết định công hiến mình cho các nghiên cứu về ung thư khi ông còn là một sinh viên của Đại học khoa học tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp vào năm 2005, ông Liêm đã nhận được một học bổng du học tại Mỹ.

 

The research team led by Liem discovered a gene which can inhibit and exterminate the process of tumor’s energy generation. When this gene is activated, cancer cells will not be able to receive nutrition, or they can get nutrition but cannot convert into energy.

Read more: Dich vu dich thuat

Nhóm nghiên cứu của ông Liêm đã phát hiện một gen có thể ức chế và tiêu diệt quá trình sản xuất năng lượng của khối u. Khi gen này được kích hoạt, các tế bào ung thư sẽ không thể nhận được thức ăn, hoặc chúng có thể nhận được dinh dưỡng nhưng không thể chuyển đổi thành năng lượng.

 


Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0944.555.000 & 0944.555.222

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan