Tin tức song ngữ

Thành phố Hồ Chí Minh cố gắng đạt được hiệu quả tốt hơn

02
07/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

HCM City has plans to improve the city’s ranking in the Provincial Governance and Public Administration Performance Index (PAPI) and the Provincial Competitiveness Index (PCI) in the remaining months of the year.

Thành phố Hồ Chí Minh có kế hoạch nâng cấp thứ hạng thành phố trong chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong những tháng còn lại của năm.

 

Speaking at a meeting about the two indices held yesterday in HCM City, Trần Vĩnh Tuyến, vice chairman of HCM City’s People’s Committee, said the city’s PCI had dropped to the sixth position last year from the fourth in 2014 among all provinces and major cities.

Phát biểu tại cuộc họp tổ chức ngày hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh về hai chỉ số trên, ông Tran Vinh Tuyen phó chủ tịch ủy bạn nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chỉ số PCI của thành phố đã giảm từ vị trí thứ 4 vào năm 2014 xuống vị trí thứ 6 vào năm ngoái so với tất cả các tỉnh và thành phố chính.

 

The PCI in Việt Nam was designed by the Việt Nam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) and the US Agency for International Development-funded Việt Nam Competitiveness Initiative.

Chỉ số PCI ở Việt Nam được tạo bởi phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam  (VCCI) và cơ quan sáng kiến cạnh tranh cho quỹ phát triển quốc tế ở Việt Nam của Mỹ.

Hình ảnh minh họa

It assesses performance, capacity and willingness of provincial governments to develop a business-friendly regulatory environment for private-sector development.

Chỉ số này đánh giá hiệu suất, năng lực và thiện chí của chính quyền địa phương để phát triển một môi trường pháp lý kinh doanh thân thiện cho phát triển lĩnh vực tư nhân.

 

Only a few sub-indices for HCM City remained unchanged or increased, with others falling, like entry costs, transparency, informal charges, proaction, and human resource training.

Chỉ một vài chỉ số phụ cho thành phố Hồ Chí Minh không thay đổi hoặc tăng lên, với những chỉ số khác giảm như chi phí gia nhập, tính minh bạch, chí phí không chính thức, sản xuất và đào tạo nguồn nhân lực.

 

The largest decline was in transparency, dropping from fourth to 17th, and informal charges, falling from 42nd to 54th.

Sự suy giảm lớn nhất là tính minh bạch, giảm từ vị trí thứ 4 xuống vị trí thứ 17 và những phí không chính thức giảm từ vị trí 42 xuống vị trí 54.

 

The city also ranked low in the PAPI, Tuyến said.

PAPI is a policy-monitoring tool that reflects citizen experiences with central and local governments’ performance in governance, public administration and public service delivery.

PAPI has helped motivate public officials, civil servants and public employees to improve public sector management and public service delivery.

Ông Tuyến cho biết, thành phố cũng được xếp hạng thấp trong PAPI

PAPI là một công cụ giám sát chính sách phản ánh những kinh nghiệm của nhân dân với hiệu suất quản lý của chính quyền trung ương và địa phương, hành chính công và cung ứng dịch vụ công.

PAPI đã giúp các công chức, viên chức cải thiện quản lý lĩnh vực công và cung ứng dịch vụ công.

 

Tuyến urged all relevant authorities to seek measures to improve the city’s rankings in the indices by the end of the year.

Ông Tuyến kêu gọi tất cả các cơ quan có liên quan nỗ lực tìm các biện pháp cải thiện thứ hạng của thành phố trong các chỉ số cuối năm nay.

 

He also asked city agencies and district authorities to step up efforts to closely monitor prices, maintain orderly streets and pavements, ensure public security, and encourage entrepreneurs by creating an environment conducive to business.

Ông cũng yêu cầu các cơ quan thành phố và chính quyền các quận từng bước nỗ lực giám sát chặt chẽ giá cả, duy trì trật tự vỉa hè và đường phố, đảm bảo an ninh công cộng và khuyến khích các doanh nghiệp bằng cách tạo ra môi trương thuận lợi cho kinh doanh.

 

Problems faced by the public should be quickly resolved, he said, adding that city officials should spend more time on fact-finding tours to eliminate difficulties faced by the public and businesses.

Những vấn đề công chúng phải đối mặt nên được giải quyết nhanh chóng, ông nói, ngoài ra các quan chức thành phố nên dành nhiều thời gian tham quan tìm hiểu thực tế để loại bỏ những khó khăn mà công chúng và các doanh nghiệp đang phải đối mặt.

 

Tuyến also spoke about the city’s economic growth in the first half of the year, noting that concerted efforts were needed to improve the indices in the next six months.

Ông Tuyến cũng nói về tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố trong nửa đầu năm, cần lưu ý rằng những nỗ lực cần được phối hợp để cải thiện những chỉ tiêu trong 6 tháng tiếp theo.

 

Priority should be given to investment attraction, simplifying administrative procedures and developing transparent administrative systems.
Trước tiên nên thu hút đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính và phát triển hệ thống hành chính minh bạch.

 

Concerning the city’s socio-economic development plan, Tuyến said that financial and material resources should be carefully balanced so that strategic tasks can be effectively implemented.

Liên quan đến kế hoạch phát triển thành phố, ông Tuyến cho rằng nguồn lực tài chính và vật chất nên được cân bằng một cách cẩn thận để nhiệm vụ chiến lược có thể được thực hiện 1 cách hiệu quả.

 


Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0944.555.000 & 0944.555.222

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan