Tin tức song ngữ

Các nhà khoa học Việt Nam phát triển phần mềm cảnh báo ô nhiễm không khí

12
07/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

Công ty dịch thuật ABC xin gửi tới quý khách bài viết hệ thống cảnh báo ô nhiễm không khí thông qua việc sử dụng các hành tinh

Scientists from the Hanoi University of Engineering & Technology, a member school of Hanoi National University, have invented an air pollution warning system by using satellite images.

Các nhà khoa học đến từ trường Đại học Công nghệ, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, đã phát minh thành công hệ thống cảnh báo ô nhiễm không khí thông qua việc sử dụng các hình ảnh vệ tinh.

 

The APOM (air pollution management) system is management software integrated with Google and run on apom.fimo.edu.vn. The program uses WebGIS database which can provide information about pollution levels, indices about dust pollution, and density of fine dust in the air in each area. The information is shown on a map of Vietnam.

Hệ thống quản lý ô nhiễm không khí (viết tắt là APOM) này là một phần mềm quản lý được tích hợp với Google và chạy trên apom.fimo.edu.vn. Chương trình này sử dụng cơ sở dữ liệu WebGIS, theo đó có thể cung cấp thông tin về mức độ ô nhiễm, các chỉ số về ô nhiễm bụi và mật độ bụi mịn trong không khí ở từng khu vực. Các thông tin này sẽ được hiển thị cụ thể trên bản đồ Việt Nam.

Hình ảnh minh họa

Utilizing the technology on collecting and processing remote sensing satellite images, this is the first research work in Vietnam that uses satellite imagery to give air pollution warnings.

Bằng cách sử dụng công nghệ này để thu thập và xử lý các hình ảnh vệ tinh từ xa, đây đươc coi là công trình nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam có sử dụng hình ảnh vệ tinh để đưa ra các cảnh báo về ô nhiễm không khí.

 

According to vietnamscience.vn, the system has several advantages. First, working online, it automatically collects and processes image data from remote sensing satellites Terra MODIS, Aqua MODIS and Suomi NPP VIIRS of NASA and the satellite receiving station of UET installed by eOsphere Limited, UK.

Theo vietnamscience.vn, hệ thống này có rất nhiều thuận lợi. Thứ nhất, hoạt động trực tuyến, nó sẽ tự động thu thập và xử lý dữ liệu hình ảnh từ các vệ tinh viễn thám như Terra MODIS, Aqua MODIS và Suomi NPP VIIRS của NASA cùng trạm thu vệ tinh UET được Công ty eOsphere Limited của Anh cài đặt.

 

Second, it calculates the PM2.5 parameter (concentration of dust with size <2.5 micrometers in the air) for the entire territory of Vietnam, spatial resolution 10x10 km with a frequency of 4 times/day (based on Terra/Aqua MODIS image processing) and 6x6 km at 2 times/day (based on NPP VIIRS image processing).

Thứ hai, hệ thống này tính toán tham số PM2.5 (mật độ bụi có kích thước <2.5 micromet trong không khí) trên toàn lãnh thổ Việt Nam, độ phân giải không gian 10x10 km với tần số 4 lần/ngày (dựa trên việc xử lý hình ảnh của Terra/Aqua MODIS) và 6x6 km với tần số 2 /ngày (dựa trên xử lý hình ảnh của NPP VIIRS).

 

Third, it applies the formula of transformation from PM2.5 to air quality index (AQI) according to Vietnam standards and international standards. Through separating data for 63 provinces/cities, the system supplies an image source of PM2.5 dust, AQI for the entire territory of Vietnam and provinces/cities from 2010 to present.

Thứ ba, hệ thống này áp dụng công thức chuyển đổi từ PM2.5 thành chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế. Thông qua việc tách dữ liệu cho 63 tỉnh/thành, hệ thống này giúp cung cấp một nguồn hình ảnh của bui PM2.5, AQI cho toàn bộ lãnh thổ Việt Nam và các tỉnh thành từ năm 2010 đến nay.

 

According to Dr Nguyen Thi Nhat Thanh, the head of the research team, in 2014, Hanoi National University developed a satellite data receiving station to serve scientific research.

Tiến sĩ Nguyen Thi Nhat Thanh- trưởng nhóm nghiên cứu trên, cho biết năm 2014, trường Đại học QGHN đã phát triển một trạm thu nhận dữ liệu vệ tinh để phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học.

 

She then thought of taking full advantage of satellite images the station collects to analyze the concentration of dust in the air and show information on maps associated with warnings.

Sau đó, Bà Thanh nghĩ tới việc tận dụng tất cả những hình ảnh vệ tinh mà trạm này thu được để phân tích mật độ bụi trong không khí, và hiển thị chỉ số thông tin lên các bản đồ đi kèm các cảnh báo về ô nhiễm .

 

Thanh and her students set about to work on the system in late 2014. The system was completed one year later, while the software trial went smoothly.

Bà Thanh và các sinh viên của mình đã bắt tay phát triển hệ thống này vào cuối năm 2014. Một năm sau đó, hệ thống được hoàn tất khi thử nghiệm phần mềm hoạt động suôn sẻ.

 

According to Thanh, information about dust pollution throughout the country has been provided from automatic monitoring systems operating in Hanoi, Phu Tho, Quang Ninh, Hue, Da Nang and Khanh Hoa.

Bà Thanh cho biết thông tin về ô nhiễm bụi trên cả nước được cung cấp từ các hệ thống giám sát tự động, hoạt động tại Hà Nội, Phú Thọ, Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng và Khánh Hòa.

 

Hanoi, which is believed to have the highest air pollution level, only has one monitoring station on Nguyen Van Cu street in Long Bien district.

Hà Nội được coi là thành phố có mức độ ô nhiễm cao nhất, lại chỉ có duy nhất một trạm giám sát đặt ở đường Nguyễn Văn Cữ thuộc quận Long Biên

 

The problem of the monitoring stations is that they only show the pollution indices in the areas where the stations are located.

Vấn đề hạn chế của những trạm giám sát này là chúng chỉ có thể hiển thị các chỉ số ô nhiễm tại những khu vực nơi chúng được bố trí mà thôi.

Xem thêm: Dich vu dich thuat


Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0944.555.000 & 0944.555.222

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan