Tin tức song ngữ

Pokemon Go có thể chơi được ở Nam Á nhưng không có ở Việt Nam

25
07/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

According to some sources, Pokemon Go will be officially released in eight Asian countries this week, but not in Vietnam.

Theo một vài nguồn tin cho biết, Pokemon Go sẽ chính thức có mặt tại 8 nước châu Á trong tuần này nhưng không có ở Việt Nam.

 

After over two weeks of release in the US, Australia, New Zealand, and more than 20 European countries, Niantic Labs, the distributor of Pokemon Go, appears to be cautious in Asia, with no country in this region officially hosting one of the world's most popular games.

Sau hơn 2 tuần phát hành tại Mỹ, Australia, New Zealand và hơn 20 nước châu Âu, Niantic Labs, Người cung cấp trò chơi Pokemon Go đã ra mắt với người dân châu Á nhưng chưa có nước nào ở khu vực này được chơi chính thức trò chơi phổ biến nhất thế giới này.

 

This is a puzzling move of Niantic Labs, as Asia has long been recognized as the world's largest market for games, especially games on mobile phones.

Đây là một động thái khó hiểu của Niantic Labs, vì châu Á từ lâu đã được công nhận là thị trường lớn nhất thế giới về Game, đặc biệt là game trên điện thoại di động.

Hình ảnh minh họa

But according to the latest information, eight Asian markets will be on the list of Pokemon Go release, Hong Kong, India, Indonesia, the Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand and Japan, this week, along with some countries in the Americas such as Brazil, Argentina, Chile and others.

Nhưng theo thông tin mới nhất thì 8 thị trường Châu Á sẽ nằm trong danh sách được phát hành trò chơi Pokemon Go bao gồm: Hong Kong, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan và Nhật bản, trong tuần này, sẽ có thêmi một vài quốc gia ở Châu Mỹ như Brazil, Argentina, Chile và một số nước khác.

 

Earlier this week, the head of Pokemon Go developing team - John Hanke - said Pokemon Go is expected to be released in 200 countries worldwide. However, young people in some countries such as South Korea, North Korea, and China may be unable to enjoy the game due to the restriction of GPS location access.

Đầu tuần này, người dứng đầu nhóm phát triển Pokemon Go - John Hanke - cho biết Pokemon Go sẽ phát hành trên 200 quốc gia trên thế giới.Tuy nhiên,những người trẻ tuổi ở một số nước như Hàn Quốc, Triều Tiên và Trung Quốc không thể thưởng thức trò chơi do hạn chế về truy cập định vị GPS.

 

Pokemon Go is a free-to-play location-based augmented reality mobile game developed by Niantic for iOS and Android devices. It was released in most regions of the world in July 2016. Making use of GPS and the camera of compatible devices, the game allows players to capture, battle, and train virtual creatures, called Pokémon, who appear on device screens as though in the real world.

Pokemon Go là trò chơi thực tế miễn phí trên điện thoại di động được phát triển bởi Niantic dành cho các thiết bị sử dụng hệ điều hành IOS và Android.Nó đã được phát hành hầu hết các khu vực trên thế giới vào tháng 7 năm 2016. Sử dụng định vị GPS cà camera của thiết bị, trò chơi cho phép người chơi bắt, chiến đấu và đào tạo các nhân vật ảo, con gọi là Pokemon, các nhân vật sẽ xuất hiện trên màn hình thiết bị như trong thế giới thật.

 

The game is free to play, although it supports in-app purchases of additional gameplay items. An optional companion Bluetooth wearable device, the Pokemon Go Plus, is planned for future release and will alert users when Pokemon are nearby.

Trò chơi được chơi miễn phí, mặc dù nó hỗ trợ mua các mặt hàng game bổ sung cho trò chơi. Một tùy chọn tương thích với thiết bị Bluetooth đeo trên người. Pokemon Go Plus đã lên kế hoạch phát hành trong tương lại và cảnh báo người sử dụng khi có Pokemon đang ở gần.

 

Pokemon Go was released to mixed reviews. Reviewers praised the overall experience of the game and the incentive to adventure the real world, while noting technical issues that were apparent at launch.

Pokemon Go đã được phát hành để đánh giá tổng quát. Nững người đánh giá khen ngợi những trải nghiệm hơn mong đợi của trò chơi và sự khích lệ người chơi trong thế giới thực, trong khi các vấn đề kỹ thuật cần chú ý đã xảy ra khi phát hành.

 

The game quickly became one of the most used smart device apps, surpassing the previous record held by Candy Crush Saga in the US, and was a boon to the stock value of The Pokemon Company and Nintendo.

Trò chơi nhanh chóng trở thành một trong những ứng dụng trên thiết bị thông minh được sử dụng nhiều nhất, vượt qua cả những kỷ lục trước đó như Candy Crush Saga tại Mỹ, và là một lợi ích cho giá cổ phiếu của công ty Pokemon và Nintendo.

 

The game was credited with popularizing augmented reality, and was praised by some medical professionals for potentially improving the mental and physical health of players, but also attracted some controversy due to reports of causing accidents and being a public nuisance at some locations.

Trò chơi được phát triển với viêc tăng sự tương tác thực tế và đã được tán thành bởi một số chuyên gia y tế và khả năng cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất của người chơi, nhưng nó cũng gây ra một số tranh cãi do các báo cáo về nguyên nhân gây tai nạn và là một sự phiền toái nơi công cộng tại một số địa điểm.
 


Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0944.555.000 & 0944.555.222

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan