Tin tức song ngữ

46 % người Việt học tập qua youtube

18
06/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

This is the figure given by a representative of YouTube Vietnam at an event in HCM City on June 7.

Đây là một số liệu được đại diện của Youtube Việt nam đưa ra tại một sự kiện diễn ra vào ngày 7/06 ở thành phố Hồ Chí Minh.

 

YouTube is not just a place to watch video, but also a useful tool for learning. Statistics show that nearly half of Vietnamese users use YouTube for learning purposes, mainly skills, cooking, make-up …

Youtube không chỉ là một nơi để xem video mà nó còn là một công cụ hữu ích để học tập. Các thống kê đã chỉ ra rằng có gần một nửa người Việt Nam sử dụng Youtube cho mục đích học tập chủ yếu là về các kỹ năng, nấu ăn, trang điểm,..

Youtube Gurus

YouTube is also considered an effective tool for learning foreign languages. About 10% of Vietnamese users are learning a foreign language on YouTube. This is the highest rate in Asia.

Youtube cũng được xem là một công cụ hiệu quả để học tập ngoại ngữ. Khoảng 10% người dùng Việt Nam đang học ngoại ngữ trên Youtube. Đây là tỷ lệ cao nhất ở Châu Á.

 

A YouTube representative said the percentage of social network users is increasing. Along with that, the amount of content increased 235%, the time for watching video rose 120% over the previous year and  half of the video clips are watched on smartphones.

Một đại diện của Youtube cho biết phần trăm người dùng mạng xã hội đang gia tăng. Cùng với đó là tổng nội dung cũng tăng lên 235%, thời gian xem video tăng 120% so với năm ngoái và một nửa video clip được xem trên điện thoại.

 

According to statistics, 30% of users search for information about products and almost 70% of users use YouTube for relaxation and amusement.

Theo thống kê, 30 phần trăm người dùng tìm kiếm thông tin về các sản phẩm và gần 70% người dùng sử dụng Youtube để thư giãn và giải trí.

 

YouTube Vietnam has launched YouTube Guru - a program to help marketing experts, advertise and update the trends in making new online video. The program includes short courses and the opportunity to work with the advertising and marketing community.

Youtube Việt Nam đã ra mắt Youtube Guru - một chương trình giúp đỡ các chuyên gia Marketing, quảng cáo và cập nhật các xu hướng làm cá video trực tuyến mới. Chương trình bao gồm các khóa học ngắn và cơ hội làm việc với cộng đồng quảng cáo và Marketing.

 

This is a free program for anyone working in the marketing and advertising industry in Vietnam. Google launches YouTube Guru in early June. Vietnam is the first country in the Asia - Pacific region having access to the program.

Đây là một chương trình miễn phí cho bất cứ ai làm việc trong ngành quảng cáo và marketing ở Việt Nam. Google ra mắt Youtube Guru vào đầu tháng 6. Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương có quyền truy cập vào chương trình này.


Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0944.555.000 & 0944.555.222

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan