Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Độ Tuổi Để Bắt Đầu Học Tiếng Anh Vẫn Còn Là Một Vấn Đề Gây Tranh Cãi

09
06/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

 

Vietnamese parents are receiving conflicting advice about when they should enroll their children in English classes.

Các bậc cha mẹ người Việt đang nhận những lời khuyên mâu thuẫn về việc khi nào họ nên đăng kí cho con em mình vào các lớp học tiếng Anh.

 

The debate about when children should begin learning English has once again been raised after a teacher of English stated that they should not begin lessons too soon.

Các cuộc tranh luận về việc khi nào trẻ em nên bắt đầu học tiếng Anh đã một lần nữa được đặt ra sau khi một giáo viên tiếng Anh nhận định rằng trẻ em không nên bắt đầu bài học quá sớm.

 

Thai Ba Tan, a renowned translator, writer, poet and teacher of English, has advised parents not to enroll children in English classes.

Thái Bá Tân, một dịch giả, nhà văn, nhà thơ và giáo viên tiếng Anh nổi tiếng, đã khuyên phụ huynh không nên ghi danh cho con vào lớp học tiếng Anh.

 

“This causes a big waste of money and time of parents and children. Meanwhile, the result is zero,” he wrote.

“Điều này gây ra một sự lãng phí lớn về tiền bạc và thời gian của các bậc cha mẹ và con em của họ. Trong khi đó, kết quả là con số không” ông viết.

 

“Wait until your children enter the 10th grade. Ask them to learn seriously until they finish high school. Three years is enough,” he recommended.

"Hãy chờ cho đến khi con của bạn vào lớp 10. Yêu cầu họ phải học nghiêm túc cho đến khi họ hoàn tất trung học. Ba năm là đủ", ông đề nghị.

Hình ảnh minh họa

Tan gave advice on his Facebook after meeting a parent from the countryside who came to Hanoi to work for money to fund two children’s English classes. The children are 9 years old and 5 years old.

Ông Tân đưa ra lời khuyên trên Facebook của mình sau khi gặp phụ huynh từ vùng quê lên Hà Nội để làm việc nhằm kiếm tiền để hai con của mình đến học ở các lớp tiếng Anh. Những đứa trẻ 9 tuổi và 5 tuổi.

 

Tan’s entry on his Facebook caught the special attention of parents, especially urbanites, because he is a renowned teacher of English and his advice is contrary to scientists’ viewpoint on the issue. Scientists believe that infancy to six is the golden time for children to learn languages.

Ý kiến của ông Tân trên Facebook đã gây sự chú ý đặc biệt đối với các bậc cha mẹ, đặc biệt là người sống ở Thành phố, bởi vì ông là một giáo viên tiếng Anh nổi tiếng và lời khuyên của ông lại trái với quan điểm các nhà khoa học về vấn đề này. Các nhà khoa học tin rằng giai đoạn từ sơ sinh đến sáu tuổi là thời điểm vàng để trẻ học ngôn ngữ.

 

Tan’s personal opinion has recevied 1,500 likes, nearly 1,000 shares and many comments.

Ý kiến cá nhân của ông Tân đã nhận được 1.500 lượt thích, gần 1.000 lượt chia sẻ và nhiều bình luận.

 

Duy Han Trinh wrote: “I totally agree with you. Vietnamese children need to learn Vietnamese well and express their thoughts in Vietnamese first. English, or any other foreign language, should be seen as a language tool which can be learned in several years.”

Duy Han Trinh đã viết: “Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn. Trẻ em Việt Nam cần phải học tốt tiếng Việt và bày tỏ suy nghĩ của họ bằng tiếng Việt trước tiên. Tiếng Anh, hoặc bất kỳ ngôn ngữ nước ngoài khác, nên được xem như là một công cụ ngôn ngữ mà có thể học trong nhiều năm.”

 

Diep Nguyen, a parent who is seriously thinking about whether to bring her child to English classes, said that she felt sorry for the children, who still cannot speak their mother tongue fluently, but have to learn to speak English as well.

Diep Nguyen, một phụ huynh đang suy nghĩ nghiêm túc về việc để cho con của cô đến các lớp học tiếng Anh, nói rằng cô cảm thấy tiếc cho những đứa trẻ, người vẫn không thể nói được tiếng mẹ đẻ một cách lưu loát, nhưng vẫn phải học nói tiếng Anh.

 

Nguyen Quang Dung, a parent in Hai Ba Trung district in Hanoi, said he regretted the decision to bring his son to English classes two years ago at the age of four.

Anh Nguyễn Quang Dũng, một phụ huynh ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết anh lấy làm tiếc về quyết định đưa con trai mình đến các lớp học tiếng Anh vào hai năm trước lúc cậu bé 4 tuổi.

 

“I could not see the clear effects the English lessons could bring, but I could see clearly that he became tired and unhappy,” Dung said.

“Tôi không thể nhìn thấy những tác động rõ ràng mà các bài học tiếng Anh có thể mang lại, nhưng tôi có thể thấy rõ ràng rằng con tôi đang mệt mỏi và không vui”, anh Dũng nói.

 

Meanwhile, many parents insist on the view that children need to start learning English soon.

Trong khi đó, nhiều phụ huynh nhấn mạnh vào quan điểm cho rằng trẻ em cần phải bắt đầu học tiếng Anh từ sớm.

 

Tran Thanh Tung, a parent in Hanoi, said his first child had not learned English until he entered the 10th grade.

Anh Trần Thanh Tùng, một phụ huynh ở Hà Nội cho biết đứa con đầu của anh đã không học tiếng Anh cho đến khi cậu bé vào học lớp 10.

 

When his friends practiced for IELTS exam and looked for scholarships to study abroad, he was still struggling with English grammar and vocabulary.

Khi bạn bè của cậu đang luyện tập cho kỳ thi IELTS và tìm kiếm học bổng du học ở nước ngoài, cậu vẫn phải vật lộn với ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh.

 

Tung decided to bring his second child to English classes at the age of six.

Anh Tùng quyết định mang đứa con thứ hai của mình đến các lớp học tiếng Anh lúc 6 tuổi.


 


Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan