Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Dịch Vụ E-Wallet Đang Ngày Càng Phổ Biến Hơn

08
06/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

 

E-wallets are developing strongly in Vietnam again after many years of slow growth.

E-wallets đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam một lần nữa sau nhiều năm tăng trưởng chậm

 

Many years ago, a series of e-wallets were launched into the market, but they could not grow and died young because people did not feel secure enough to use them.

Nhiều năm trước đây, một loạt các loại E-wallets (ví điện tử) đã được tung ra thị trường, nhưng chúng lại không thể phát triển và chết yểu bởi vì mọi người không cảm thấy đủ an toàn để sử dụng chúng.

 

However, the e-wallet service market has revived thanks to an increasingly high popularity of smart mobile devices, advanced connection technologies, perfect legal framework and the establishment of many online shopping websites.

Tuy nhiên, thị trường dịch vụ ví điện tử đã hồi sinh nhờ sự gia tăng của các thiết bị di động thông minh, công nghệ kết nối tiên tiến, khung pháp lý hoàn hảo và việc thiết lập nhiều trang web mua sắm trực tuyến.

 

FPT, the largest information technology group in Vietnam, has recently launched FPT E-wallet which supports payment on Sendo.vn  for clients and the users of other FPT products and services, such as internet, FShare data service and online ads.

FPT, tập đoàn công nghệ thông tin lớn nhất tại Việt Nam, gần đây đã đưa ra FPT E-wallet hỗ trợ thanh toán trên Sendo.vn cho khách hàng, người sử dụng các sản phẩm của FPT và các dịch vụ khác, chẳng hạn như Internet, dịch vụ dữ liệu Fshare và quảng cáo trực tuyến.

hình ảnh minh họa

In early March 2016, Vietnam Esports began providing TopPay, a wallet allowing users to make payment for phone cards, game cards, e-learning cards and others on mobile devices.

Vào đầu tháng 3 năm 2016, Esports Việt Nam bắt đầu cung cấp TopPay, một loại ví cho phép người dùng thực hiện thanh toán cho thẻ điện thoại, thẻ game, thẻ e-learning và những dịch vụ khác trên các thiết bị di động.

 

Meanwhile, VTC’s VTC Pay, launched last April, allows users to make payment for goods and services, and connect buyers and sellers in online transactions.

Trong khi đó, VTC Pay của VTC được ra mắt cuối tháng tư, cho phép người dùng thực hiện thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ, đồng thời kết nối người mua và người bán trong các giao dịch trực tuyến.

 

MobiFone, one of the three largest mobile network operators, has recently introduced Vimo e-wallet as a solution to replace the traditional card, allowing users to remit and withdraw money from banks through messages displayed on mobile phones. Vimo also allows payment for electricity, water, cable TV, games, internet bills and for post-paid mobile subscribers.

MobiFone, một trong ba nhà khai thác mạng di động lớn nhất, gần đây đã giới thiệu ví điện tử Vimo là một giải pháp để thay thế thẻ thanh toán truyền thống, cho phép người sử dụng nộp và rút tiền từ ngân hàng qua những tin nhắn hiển thị trên điện thoại di động. Vimo cũng cho phép thanh toán tiền điện, nước, truyền hình cáp, game, hóa đơn internet và cho các thuê bao di động trả sau.

 

Instead of ATM cards, users can use VTC Pay e-wallet to make payment on over 500 e-commerce websites.

Thay vì dùng thẻ ATM, người dùng có thể sử dụng ví điện tử VTC Pay để thanh toán trên hơn 500 trang web thương mại điện tử.

 

mPOS Vietnam has joined the market with mPOS payment service. Smartphone users can connect with mPOS device via the port of headset or Bluetooth to conduct transactions anywhere. The service supports the payment with different cards including ATM, Visa and Mastercard.

mPOS Việt Nam đã gia nhập thị trường với dịch vụ thanh toán mPOS. người sử dụng điện thoại thông minh có thể kết nối với thiết bị mPOS thông qua cổng tai nghe Bluetooth hoặc thực hiện giao dịch từ bất cứ nơi nào. Dịch vụ hỗ trợ thanh toán với các loại thẻ khác nhau bao gồm ATM, Visa và Mastercard.

 

A survey conducted by the Vietnam E-commerce and Information Technology Agency (VECITA) found that the B2C (business to customer) e-commerce turnover in 2015 reached $4.07 billion, an increase of 37 percent over the year before, accounting for 2.8 percent of total goods and service turnover.

Một cuộc khảo sát được tiến hành bởi Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin Việt Nam (VECITA) cho thấy rằng kim ngạch thương mại điện tử B2C (doanh nghiệp tới khách hàng) vào năm 2015 đạt 4,07 tỷ USD, tăng 37% so với năm trước, chiếm 2,8% tổng doanh thu hàng hóa và dịch vụ.

 

However, VECITA believes that the e-commerce development in Vietnam remains modest compared with the potential.

Tuy nhiên, VECITA tin rằng sự phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam còn rất khiêm tốn so với tiềm năng.

 

Payment in cash is still the major payment method for e-commerce websites. Only 53 percent of websites have a function for making orders online and 17 percent accept online payment.

Thanh toán bằng tiền mặt vẫn là phương thức thanh toán chủ yếu cho các trang web thương mại điện tử. Chỉ có 53% các trang web có chức năng thực hiện các đơn đặt hàng trực tuyến và 17% chấp nhận thanh toán trực tuyến.

 

According to Bui Quang Tien, director of the Payment Department of the State Bank of Vietnam, e-commerce firms need to strengthen application of non-cash payment services in order to increase the electronic payment in online shopping from 5 percent currently.

Theo ông Bùi Quang Tiên, Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các công ty thương mại điện tử cần phải tăng cường ứng dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt để tăng thanh toán điện tử trong mua sắm trực tuyến từ mức 5% như hiện nay.

 

An analyst commented that if compared with traditional e-wallets which only supported payment for the goods ordered online, the latest-generation e-wallets have been designed in a way to catch up with the development of the mobility and internet, thus allowing to offer more utilities to users.

Một nhà phân tích nhận xét rằng nếu so với ví điện tử truyền thống chỉ được hỗ trợ thanh toán tiền hàng đặt hàng trực tuyến, thế hệ mới nhất của ví điện tử đã được thiết kế để bắt kịp với sự phát triển của các thiết bị di động và internet, do đó cho phép mang lại nhiều tiện ích cho người dùng.
 


Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan