Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Quá Trình Phát Triển Cây Cao Su Góp Phần Vào Sự Tàn Phá Rừng

03
06/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

 

Rubber is one of five major reasons behind the loss of forests in Vietnam.

Cao su là một trong năm lý do chính đằng sau việc thu hẹp diện tích rừng ở Việt Nam

 

Quang Nam provincial authorities decided to develop the rubber growing area because they believed it would help improve the local economy.

Chính quyền tỉnh Quảng Nam đã quyết định phát triển khu vực trồng cây cao su bởi vì họ tin rằng nó sẽ giúp cải thiện tình hình kinh tế của địa phương.

 

However, the rubber development program turned out to be a pretext for local businesses and consumer to destroy forests.

Tuy nhiên, quá trình phát triển cây cao su bật ra cái cớ để doanh nghiệp địa phương và người tiêu dùng để tàn phá rừng.

 

They have tried every possible means to encroach on the forestland and exploit forest resources.

Họ đã thử nhiều cách có thể để xâm lấn đất lâm nghiệp và khai thác nguồn tài nguyên rừng.

Hình ảnh minh họa

The Quang Nam Rubber Company cleared hundreds of hectares of forestland from Cam La to Tu Nhu hamlets in Que Lam Commune of Nong Son to make room for rubber plantations.

Công ty cao su Quảng Nam đã xóa sạch hàng trăm hectares đất rừng từ thôn Cam Là tới Thôn Tứ Như thuộc xã Quế Lâm của huyện Nông Sơn để nhường chỗ cho những đồn điền cao su.

 

Local agencies said that the company only tried to clear land in the production forest areas and that it was following necessary procedures to reclaim soil to expand the area for rubber plantations.

Chính quyền địa phương cho rằng công ty này chỉ xóa đất trong khu vực rừng sản xuất và điều đó đã có giấy phép cần thiết để cải tạo đất và khai phá vùng đất cho đồn điền cao su.

 

However, local people said that the land areas in protective and special-use forests have also been occupied.

Tuy nhiên, người dân địa phương báo rằng khu vực rừng phòng hộ và quý hiếm cũng bị chiếm dụng

 

Hundreds of hectares of forestland have been cleared over the last three years for the rubber plantation, but locals in Cam La hamlet still cannot escape poverty as expected.

Hàng trăm hecta đất rừng đã bị xóa sạch vào 3 năm trước để nhường chỗ cho đồn điền cao su, nhưng người dân ở thôn Cam Là vẫn không thể thoát nghèo như mong đợi.

 

Though they now use electricity from the national grid, they still lead hard lives because they cannot live on the forests. Forests are the only livelihood for people in mountainous areas.

Mặc dù bây giờ họ đã có điện từ lưới điện quốc gia, họ vẫn có cuộc sống khó khăn vì họ không thể kiếm sống từ rừng. Rừng là nguồn sống duy nhất cho người dân ở khu vực miền núi.

 

“There were many dau rai trees (Dipterocarpus alatus) in the past, which were the source of income for our family. However, the dau rai area has shrunk because of rubber expansion,” said Nguyen Thi Ba, a local woman.

“Trong quá khứ có nhiều cây dầu rái đó là nguồn thu nhập của các hộ gia đình. Tuy nhiên, Khu vực cây dầu rái đã thu hẹp lại bởi vì sự mở rộng của cây cao su” Bà Nguyễn Thị Ba một người phụ nữ trong làng cho biết.

 

“Since we cannot live on dau rai trees any longer, our children have to leave the homeland for cities to earn their living,” she said.

“Kể từ đó chúng tôi đã không thể sống dựa vào cây Dầu Rái thêm nữa, Những người trẻ phải rời quê hương tới thành phố để kiếm sống, “ Bà nói.

 

Van Cong Tam, a local man, said he once hoped the rubber plantation program would create more jobs for locals and help reduce poverty.

Văn Công Tâm, một người đàn ông địa phương cho biết ông từng hy vọng chương trình đồn điền cao su có thể tạo ra nhiều việc làm cho dân địa phương và giúp thoát nghèo.

 

However, rubber has only been planted on a limited area, and locals ‘have nothing to do’.

Tuy nhiên, cây Cao su lại chỉ được trồng giới hạn trong khu vực và dân làng “không có gì để làm”

 

Reporters said local residents told them that of the 152 hectares of land cleared for rubber plantations, 54 hectares were primitive forests, where dau rai trees have been growing for hundreds of years.

Những nhà báo đã đại diện cho dân địa phương phản ánh về 152 hecta đất rừng đã bị chiếm dụng nhường chỗ cho đồn điền cao su, 54 hecta đất rừng nguyên sinh nơi mà những cây dầu trái đang phát triển hàng trăm năm.

 

“Rubber cannot help people escape poverty. It has even made them poorer,” said an official of the Que Lam commune authorities.

Cây cao su không thể giúp cho mọi người thoát nghèo, thậm chí còn khiến họ nghèo thêm một chính quyền xã Quế Lâm cho biết.

 

According to Phan Thanh Binh, chair of Ba Commune, the rubber plantation program has proceeded slowly. Though the land has been reclaimed, rubber has still not been planted and land has been left idle.

“Two hundred hectares of land have been left unused, and locals lack land for cultivation,” he said.

Theo đó ông Phan Thanh Bình, chủ tịch của xã Ba, Dự án đồn điền cao su đang tiến triển từ từ. Mặc dù đất đã được khai hoang, nhưng cây cao su vẫn chưa được trồng và đất vẫn bỏ hoang.

"2 trăm hecta đất vẫn chưa được sử dụng và dân địa phương vẫn thiếu đất canh tác " ông ấy nói

 


Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan