Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Ngộ Độc Thuốc Lá Điện Tử Ngày Càng Tăng Ở Trẻ Em

19
07/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

 

Most of the time, kids got their hands on e-cigarettes at home.

Hầu hết thời gian, trẻ em chạm vào thuốc lá điện tử ở nhà.

 

Electronic cigarettes are sickening a growing number of young kids, usually because children drink the liquid nicotine that’s used in the devices, a U.S. study of poison center calls suggests.

Ngày càng nhiều trẻ em bị ảnh hưởng xấu bởi thuốc lá điện tử, bởi vì chúng đã uống chất lỏng nicotine có trong các thiết bị đó, một nghiên cứu của trung tâm chất độc cho thấy.

 

Often, children aren’t seriously harmed, but several have had severe complications like comas and seizures and one child died from liquid nicotine poisoning.

Thông thường, trẻ em không bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng một số đã mắc các biến chứng nghiêm trọng như hôn mê và co giật và một trẻ đã chết vì ngộ độc nicotine lỏng.

 

Even small amounts of liquid nicotine can cause serious poisoning or death in young children, said senior study author Dr. Gary Smith, director of the Center for Injury Research and Policy at Nationwide Children’s Hospital in Columbus, Ohio.

Ngay cả một lượng nhỏ nicotine lỏng cũng có thể gây ngộ độc nghiêm trọng hoặc tử vong ở trẻ em, một nhà nghiên cứu lâu năm, Tiến sĩ Gary Smith, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thương tích và chính sách tại Bệnh viện Trẻ em toàn quốc ở Columbus, Ohio, cho biết.

 

The study, which focused on poison center calls about kids under six years old exposed to tobacco and nicotine, found e-cigarettes posed the biggest risk to toddlers.

Nghiên cứu này, tập trung vào các trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi bị ngộ độc khi tiếp xúc với thuốc lá và nicotine, đã tìm ra rằng thuốc lá điện tử gây ra nguy cơ lớn nhất đối với trẻ mới biết đi.

 

“Children in this age group are curious, have newfound mobility, explore their environment by putting things in their mouth, and do not recognize danger,” Smith added by email.

"Trẻ em trong độ tuổi này thường tò mò, muốn khám phá môi trường xung quanh bằng cách đưa mọi thứ vào miệng của chúng, mà không ý thức được nguy hiểm", ông Smith cho biết thêm qua email.

Ngo-doc-thuoc-la-dien-tu

Ngộ độc thuốc lá điện tử

Big U.S. tobacco companies are all developing e-cigarettes. The battery-powered gadgets feature a glowing tip and a heating element that turns liquid nicotine and other flavorings into a cloud of vapor that users inhale.

Các công ty thuốc lá lớn ở Mỹ đều phát triển các sản phẩm thuốc lá điện tử. Những sản phẩm này được trang bị đầu phát sáng và chất làm nóng biến nicotine lỏng và các hương liệu khác thành một đám khói hơi nước mà người sử dụng hít vào.

 

Smith and colleagues analyzed poison center data from January 2012 through April 2015. During that period, monthly calls related to e-cigarettes surged from 14 to 223, they report in the journal Pediatrics.

Ông Smith và các đồng nghiệp đã phân tích dữ liệu về các trường hợp ngộ độc từ tháng 1/2012 đến tháng 4/2015. Trong thời gian đó, các trường hợp bị nhiễm độc hàng tháng liên quan đến thuốc lá điện tử tăng từ 14 đến 223 trường hợp, theo báo cáo trên tạp chí Pediatrics.

 

Overall, there were 4,128 calls about e-cigarettes, accounting for about 14 percent of the roughly 29,000 total calls related to children’s exposure to nicotine and tobacco during the study.

Nhìn chung, đã có 4.128 vụ việc liên quan đến thuốc lá điện tử, chiếm khoảng 14% trong tổng số khoảng 29.000 ca liên quan đến việc tiếp xúc với chất nicotine và thuốc lá của trẻ trong thời gian nghiên cứu.

 

When kids got their hands on e-cigarettes, they were five times more likely to be admitted to a health facility and more than twice as likely to have serious medical problems compared to children exposed to traditional cigarettes, the study found.

Khi trẻ em chạm vào thuốc lá điện tử, chúng có nhiều khả năng phải đến các cơ sở y tế và khả năng gặp các vấn đề y tế nghiêm trọng cao gấp hai lần so với trẻ em tiếp xúc với thuốc lá truyền thống, nghiên cứu cho thấy.

 

Most of the time, kids got their hands on e-cigarettes at home.

Hầu hết thời gian, trẻ em tiếp xúc với thuốc lá điện tử tại nhà.

 

Typically, symptoms from drinking liquid nicotine - like vomiting, nausea, and a rapid heartbeat - went away within a few hours.

Thông thường, các triệu chứng do uống phải nicotine lỏng là nôn mửa, buồn nôn và tim đập nhanh – sẽ biến mất trong vòng một vài giờ.

 

Among the children who needed medical care, less than 3 percent were hospitalized and roughly 2 percent had severe complications like breathing difficulties, seizures and comas.

Trong số những trẻ em cần được chăm sóc y tế, có ít hơn 3% phải nhập viện và khoảng 2% gặp các biến chứng nặng như khó thở, co giật và hôn mê.

 

The study probably underestimates the risk of e-cigarettes, however, because it only includes cases voluntarily reported to poison control centers, the authors note. It’s also possible physicians might be more inclined to report issues with e-cigarettes because the devices and the resulting medical problems are relatively new.

Tuy nhiên, nghiên cứu này có thể đã đánh giá thấp những nguy cơ của thuốc lá điện tử bởi nó chỉ nói đến các trường hợp tự nguyện khai báo ở các trung tâm kiểm soát chất độc, các tác giả lưu ý. Cũng có thể các bác sĩ nghiêng nhiều hơn về việc báo cáo các vấn đề với thuốc lá điện tử bởi vì các thiết bị và kết quả y tế là những điều tương đối mới.

 

Even so, the findings should serve as a warning to parents because drinking liquid nicotine can be much more toxic to kids than eating tobacco found in traditional cigarettes, said Dr. Sean Patrick Nordt, an emergency medicine researcher at the University of Southern California Keck School of Medicine who wasn’t involved in the study.

Mặc dù vậy, những phát hiện này nên được xem như là một lời cảnh báo cho các bậc cha mẹ đối với việc để con mình uống nicotine lỏng vì chúng có thể độc hơn nhiều so với việc ăn thuốc lá ở dạng truyền thống, tiến sĩ Sean Patrick Nordt, một nhà nghiên cứu y học cấp cứu tại Đại học Y Nam California Keck, người không tham gia vào nghiên cứu này, cho biết.

 

Liquid nicotine is easier for the body to absorb than tobacco in cigarettes, Nordt said by email. Because cigarette tobacco also doesn’t taste very good, kids are less likely to ingest enough of it to seriously hurt themselves.

Chất nicotine lỏng được hấp thụ vào cơ thể dễ dàng hơn so với thuốc lá điếu, ông Nordt nói. Bởi vì thuốc lá dạng truyền thông không ngon lành với trẻ nhỏ nên ít có khả năng chúng sẽ ăn đủ nhiều để tự làm mình tổn thương nghiêm trọng.

 

By contrast, e-cigarettes “can look and smell like candy to children,” Nordt added.

Ngược lại, thuốc lá điện tử "đối với trẻ em có thể có hình dáng và có mùi giống kẹo" Nordt cho biết thêm.

 

Nicotine is also much more concentrated in liquids than in traditional cigarettes, noted Dr. Kyran Quinlan, a researcher at Rush University Medical Center in Chicago and chair of the council on injury, violence and poison prevention for the American Academy of Pediatrics.

Chất nicotin cũng tập trung nhiều hơn ở dạng chất lỏng hơn là trong thuốc lá truyền thống, Tiến Sỹ Kyran Quinlan, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Y tế Đại học Rush ở Chicago và Chủ tịch hội đồng phòng ngừa thương tích, bạo lực và ngộ độc cho Học viện Nhi khoa Mỹ, lưu ý.

 

A cigarette has about 1-2 milligrams of nicotine, but liquid refills for e-cigarettes are often contain at least 18 milligrams, Quinlan, who wasn’t involved in the study, said by email.

Một điếu thuốc lá có khoảng 1-2 mg nicotine nhưng chất lỏng trong thuốc lá điện tử thường có chứa ít nhất 18 mg, ông Quinlan, người không tham gia vào cuộc nghiên cứu này, cho biết qua email.

 

“A small sip, say a teaspoon which is 5 milligrams, exposes a child to the nicotine of several packs of cigarettes all at once,” Quinlan said.

"Một ngụm nhỏ nicotine, khoảng một muỗng cà phê tương đương 5 mg, được một đứa trẻ nạp vào cơ thể sẽ tương đương với việc dùng vài điếu thuốc cùng một lúc" Quinlan nói.

 

“Parents should know that the highly concentrated liquid nicotine used in e-cigarettes is a new deadly poison,” Quinlan added. “The packaging, colors and flavors make these toddler magnets. Young children should have no access to e-cigarettes or their refill liquids because it could kill them.”

“Các bậc cha mẹ nên biết rằng nicotine lỏng tập trung cao độ được sử dụng trong thuốc lá điện tử là một chất độc gây chết người mới" Quinlan nói thêm. "Bao bì, màu sắc và hương vị làm cho trẻ em bị thu hút. Trẻ nhỏ không nên được phép tiếp xúc với thuốc lá điện tử hoặc các chất lỏng sử dụng cho thiết bị này, vì nó có thể giết chúng.”

 

0 / 5 ( 0 bình chọn )

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan