Tin tức song ngữ

5 đặc điểm của một nhà lãnh đạo có đạo đức

26
05/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

 

The year just past saw many major business scandals including those at Volkswagen, 7-Eleven, and Turing Pharmaceuticals. All pointed to a business culture using the “end justifies the means” argument to justify unethical if not illegal practices.

Năm vừa qua chúng ta đã chứng kiến nhiều vụ bê bối kinh doanh trong đó có cả những hãng có uy tín như: Volkswagen, 7-Eleven, và hãng Dược phẩm Turing. Tất cả đó là biểu hiện của văn hóa kinh doanh bằng cách sử dụng triết lý “Làm mọi cách sao cho đạt mục đích dù là cách bất chính” để biện minh cho lập luận phi đạo đức: Chỉ cần không vi phạm Pháp luật.

 

While hopefully the exception and not the rule, these cases all left the public asking whether getting caught was seen by some leaders as the worst crime of all.

Trong khi người ta hy vọng điều này là ngoại lệ và không phải là quy luật, tất cả các trường hợp này khiến công chúng đặt dấu hỏi rằng việc bị bắt quả tang như vậy có khiến nhiều nhà lãnh đạo nhìn nhận như là việc làm tội lỗi nhất hay không.

 

What are the qualities of an ethical leader and how might someone with those qualities think and act?

Những phẩm chất của một nhà lãnh đạo có đạo đức là gì và một nhà lãnh đạo có những phẩm chất tốt có thể suy nghĩ và hành động ra sao?

5 -dac-diem-cua-lanh-dao-co-dao-duc

Hình ảnh minh họa

The Personality to Defy Group-Think

Cá tính không thuận theo suy nghĩ đám đông

 

Good leaders display certain personality traits that are common across cultures and history; those of intelligence and imagination to create a compelling vision of the future, and bring those who can deliver it with them.

Các nhà lãnh đạo giỏi thể hiện các đặc điểm tính cách nào đó có tính giống nhau trên khắp các nền văn hóa và lịch sử; đó là những người thông minh và giàu trí tưởng tượng để tạo nên một tầm nhìn về tương lai, và mang chúng đến cho những ai có thể thực hiện tầm nhìn đó cùng họ.

 

A good leader must also be trustworthy and display unshakeable integrity, be action-oriented, resilient in the face of setbacks while treating people with respect, not as mere units of production. They have rid themselves of delusion and are brutally honest with themselves, know when to take risks and when to play it safe. Leaders are courageous, defy group-think and accept the backlash against their unorthodox practices.

Một nhà lãnh đạo tốt cũng phải đáng tin cậy và hiển thị sự kiên định toàn vẹn, hành động có định hướng, kiên cường đứng vững trước những thất bại trong khi vẫn đối đãi với mọi người bằng sự tôn trọng, chứ không chỉ như là những bộ phận của một cơ cấu. Họ đã thoát khỏi mọi ảo tưởng của bản thân và thành thực với chính mình,  biết được khi nào phải mạo hiểm và khi nào phải thận trọng. Các nhà lãnh đạo dũng cảm, bất chấp suy nghĩ đám đông và chấp nhận sự phản ứng dữ dội chống lại thực tế khác người của họ.

 

Outwardly, leadership can be expressed in countless ways, yet if a person embodies these traits, they will be perceived as a leader by those around them.

Vẻ bề ngoài, các nhà lãnh đạo tốt có thể được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau, nhưng nếu một người là hiện thân của những đặc điểm này, họ sẽ được nhìn nhận như một nhà lãnh đạo bởi những người xung quanh họ.

 

The Ability to Set a Good Example

Khả năng làm một tấm gương tốt

 

The defining feature of the ethical leader is that in addition to the foundational qualities mentioned above, they are seen to act from their own well developed set of ethical principles, setting a consistently good example for others to follow.

Các đặc điểm xác định của các nhà lãnh đạo có đạo đức ngoài những phẩm chất cơ bản nêu trên, người ta còn nhìn thấy họ hành động dựa trên những nguyên tắc đạo đức được họ tự xây dựng tốt cho riêng mình, thiết lập một tấm gương tốt cho người khác noi theo.

 

The steady force of their attitude over time trickles down and becomes embedded in the culture. They have created a moral matrix that people internalize and operate from day to day. This was as true in ancient China as it is today, nicely summed up by Lao Tzu who observed that:

Sức mạnh vững vàng trong tư duy của họ vượt qua thời gian thấm dần xuống và được khắc ghi thành văn hóa. Họ đã tạo ra một khuôn mẫu đạo đức để mọi người tiếp thu và áp dụng từ ngày này qua ngày khác. Điều này thật đúng với Trung Quốc cổ đại và cả ngày nay, qua sự đúc kết tinh tế của Lão Tử, người đã nhận xét rằng:

 

“A leader is best when people barely know he exists, when his work is done, his aim fulfilled, they will say: we did it ourselves.”

“Một nhà lãnh đạo tài giỏi nhất là khi người ta hầu như không biết ông tồn tại, khi công việc của ông được hoàn tất, mục tiêu hoàn thành. Ông sẽ nói rằng: công việc được hoàn thành bởi tất cả chúng ta”

 

Selflessness

Lòng vị tha

 

Ethical leaders are strong on selfless service in the interests of the greater good. They would probably resonate with this quote from Nobel Prize winner George Bernard Shaw:

Các nhà lãnh đạo có đạo đức rất giàu lòng vị tha, vì lợi ích của những điều cao cả hơn. Họ có lẽ sẽ cộng hưởng với trích dẫn này từ người giành giải Nobel George Bernard Shaw:

 

“This is the true joy in life, the being used for a purpose recognized by yourself as a mighty one; the being thoroughly worn out before you are thrown on the scrap heap; the being a force of Nature instead of a feverish selfish little clod of ailments and grievances complaining that the world will not devote itself to making you happy.”

“Đây chính là niềm vui thật của cuộc sống: hết lòng sống vì mục đích mà bạn đã tự xác định mình là một người vĩ đại; sống nỗ lực trọn vẹn cho đến hơi thở cuối cùng; sống làm một nguồn lực của Tự nhiên thay vì trở thành một căn bệnh ích kỷ, đau buồn, than thở và phàn nàn rằng thế giới đã không hết lòng làm cho bạn vui.”

 

Their Door Is Always Open

Luôn luôn cởi mở

 

The whole topic of ethics is open for discussion, and everyone is encouraged to become part of the ongoing conversation.

Các chủ đề cả về đạo đức là mở ra để thảo luận, và tất cả mọi người được khuyến khích để trở thành một phần của cuộc đàm thoại liên tục.

 

The moral DNA of the organization is a work in progress; a living entity that evolves, becomes stronger. It is not enshrined in a framed mission statement, then forgotten about.

DNA đạo đức của tổ chức là một thứ trong sự tiến triển; một thực thể sống mà tiến hóa, trở nên mạnh mẽ hơn. Nó không chỉ được ghi trong một bản tuyên bố hay sứ mệnh, đóng khung lại rồi sau đó lãng quên.

 

They’re Not Afraid to Be Challenged

Họ không ngại những thách thức

 

Having one’s subordinates call you out, disagree with you, challenge your judgment; all of this calls for great understanding and tolerance. Ethical leaders understand that it’s part of a culture of continuous improvement. There can be no “I’m the boss, don’t you dare challenge my authority.” It is part of not taking oneself too seriously. Self-deprecating humour is used to good effect.

Một nhân viên cấp dưới gọi bạn ra ngoài, không đồng ý với bạn và thách thức quan điểm của bạn; tất cả đòi hỏi lúc này là thể hiện sự hiểu biết tuyệt vời và lòng khoan dung. Các nhà lãnh đạo có đạo đức hiểu rằng nó là một phần của một văn hoá cải tiến liên tục. Không thể có chuyện: “Tôi là ông chủ, anh không được thách thức uy quyền của tôi.” Đó là một phần của cái gọi là: không xem bản thân mình là tuyệt đối. Tự phản đối chính mình một cách hóm hỉnh luôn đem lại hiệu quả tốt.

 

Ethical leaders do not identify too closely with the position they occupy, such that they will be tempted to overstay their welcome. They cultivate successors and know when to step aside, leaving on a high rather than being pushed. New blood rejuvenates; it’s often the best strategy for moving with the times.

Các nhà lãnh đạo có đạo đức không cố bám lấy vị trí họ đang có, vì như thế họ sẽ bị lôi cuốn quá mức vào chức vụ hơn là những gì họ được tổ chức hay cộng đồng trông đợi. Họ tuyển chọn người kế nhiệm và biết khi nào nên bước sang một bên, rời khỏi vị trí cao, hơn là bị đẩy đi. Thay náu mới làm trẻ hóa, đó thường là chiến lược tốt nhất để vận động cùng thời đại.

 

They Take Responsibility for Everything

Họ chịu trách nhiệm với tất cả mọi thứ

 

The ethical leader accepts that they are either directly or indirectly responsible for everything that happens in the organization. They understand that blame shifting and finger pointing is a failure of leadership as we saw in the VW fiasco when the CEO sought to put the blame on the engineers and technicians. The ethical leader does not resort to the “plausible deniability” defense.

Các nhà lãnh đạo có đạo đức chấp nhận rằng họ hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp chịu trách nhiệm cho mọi thứ xảy ra trong tổ chức. Họ hiểu được rằng đổ lỗi và chỉ ra các sai sót của nhân viên là sai lầm của nhà lãnh đạo, như chúng ta đã thấy trong sự việc của VW khi CEO tìm cách đổ trách nhiệm cho các kỹ sư và kỹ thuật viên. Các nhà lãnh đạo có đạo đức không viện đến lời biện hộ “từ chối chính đáng”.

 

Ultimately, good ethics is good business. The organization that does the right thing, and is seen to be doing the right thing is the one that will prosper in today’s more connected and accountable world. The community expects moral behavior in our leaders, and will punish those that transgress through loss of reputation and jail. The old paradigm of win-lose is giving way to win-win.

Cuối cùng, đạo đức tốt là kinh doanh tốt. Tổ chức nào đã và đang làm những việc đúng đắn thì một trong số đó sẽ phát triển thịnh vượng trong thế giới có trách nhiệm và kết nối ngày nay. Cộng đồng mong đợi vào việc làm có đạo đức từ các nhà lãnh đạo cộng đồng, và sẽ trừng phạt những người vi phạm bằng hình thức bỏ tù và mất danh dự. Mô hình cũ của phương thức “bên thắng – bên thua” được chuyển đổi hướng đến phương thức “anh thắng – tôi thắng”.


 


Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0944.555.000 & 0944.555.222

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan