Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Việt Nam Nhận Thấy Tương Lai Đầy Hứa Hẹn Của 4G

24
05/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

 

Vietnam hopes to see 3G and 4G networks covering 95 per cent of residential homes by 2020, according to Deputy Minister of Information and Communications Phan Tam.

Vietnam hi vọng mạng 3G và 4G sẽ chiếm 95% các hộ gia đình vào năm 2020, theo phó Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông ông Phan Tâm

 

Speaking at the Vietnam–South Korea LTE Vision Workshop 2016 held in Hanoi yesterday, Tam said that under the national broadband plan, the most advanced broadband technology, such as long-term evolution (LTE), has received attention from both management agencies and telecom providers.

Phát biểu tại hội nghị tầm nhìn Việt Nam - Hàn Quốc 2016 được tổ chức tại Hà Nội hôm qua, ông Tâm nói rằng theo kế hoạch phủ sóng rộng trên toàn quốc gia, công nghệ phủ sóng tiên tiến nhất như công nghệ tiến hóa dài hạn (LTE) đã nhận được sự chú ý từ cả các công ty quản lý và các nhà cung cấp viễn thông.

 

The ministry has allowed businesses to carry out pilot 4G LTE programs since 2010. Based upon market demands, together with technologies, equipment and other conditions, Vietnam has granted licenses for the pilot LTE and LTE-Adv networks for some telecom companies affiliated with Viettel and Vinaphone in various localities.

Bộ đã cho phép các doanh nghiệp tiến hành thử nghiệm chương trình mạng 4G LTE từ năm 2010. Dựa trên nhu cầu của thị trường, cùng với những công nghệ, thiết bị và các điều kiện khác. Việt Nam đã được cấp phép chạy thử nghiệm mạng LTE và LTE-Adv cho một vài công ty viễn thông liên kết với nhà mạng Viettel và Vinaphone ở nhiều địa phương khác nhau.

 

LTE is one of the latest mobile telecom technologies, called 4th Generation (4G), providing end-users with mobile data service that is 10 times faster than 3G’s maximum speed. This is equivalent to downloading a multimedia file, such as a 100 megabyte music video, to a user’s LTE smart-phone in three seconds in optimal conditions.

LTE là một trong những công nghệ truyền thông di động tiên tiến nhất, được gọi là thế hệ thứ 4 (4G), cung cấp cho người sử dụng dịch vụ dữ liệu di động nhanh hơn tốc độ tối đa của 3G 10 lần. Tương đương với việc tải một tập tin đa phương tiện như một video nhạc 100Mb. Để một chiếc điện thoại thông minh của người dùng  sử dụng mạng LTE trong 3 giây ở các điều kiện tối ưu.

Mạng di động 4G đầy hứa hẹn ở Việt Nam

Telecom providers are expected to complete their investment and business plans for 4G networks this year. The ministry is also expected to complete management policies to ensure healthy competition and sustainable development in the broadband market.

Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông được dự đoán sẽ hoàn thành kế hoạch đầu tư và kinh doanh của họ cho mạng di động 4G vào năm nay. Bộ cũng được dự đoán sẽ hoàn thành các chính sách quản lý để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh và sự phát triển bền vững trong thị trường viễn thông.

 

“I believe that this year will be a good start for LTE, and the technology will be strongly developed by next year,” he said.

“Tôi tin rằng năm nay sẽ là một sự khởi đầu tốt đẹp cho mạng LTE và công nghệ sẽ phát triển mạnh mẽ trong những năm tiếp theo” ông Tâm nói.

 

Doo Soo Park, global marketing and sales general director of Samsung Networks, said by the end of 2015 there were 480 LTE networks in 157 countries and territories with over one billion users.

Doo Soo Park, tổng giám đốc bán hàng và tiếp thị toàn cầu của mạng lưới Samsung cho biết, tính đến cuối năm 2015 có 480 mạng lưới LTE ở 157 quốc gia và lãnh thổ  với hơn 1 tỷ người dùng.

 

In Asia, LTE has been one of the most popular technologies, with South Korea, China, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines and Thailand offering commercial LTE services.

Ở Châu Á, LTE là một trong những công nghệ phổ biến nhất, đối với Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines và Thái Lan đã đưa ra các dịch vụ thương mại LTE

 

Park said that Vietnam is been a potential target for LTE development, as telecom providers have considerable experience from operating pilot 4G LTE networks.

Ông park cho biết, Việt Nam là một mục tiêu tiềm năng cho sự phát triển LTE vì vậy các nhà cung cấp viễn thông cần phải xem xét kinh nghiệm của việc vận hành thử nghiệm mạng LTE 4G

 

He noted that the most important factor was to build high speed LTE networks to catch up with the development of LTE-Advanced Pro, which provides continuous broadband, high quality calls and quick data transfers to end-users.

Ông cũng lưu ý rằng nhân tố quan trọng nhất là xây dựng mạng lưới LTE tốc độ cao để bắt kịp với sự phát triển của LTE - Advanced Pro, công nghệ cung cấp dải sóng rộng liên tục, các cuộc gọi chất lượng cao và truyền dữ liệu nhanh chóng đến với người dùng.

 

“We recommend the building of LTE overlays, which are separated from 2G and 3G networks, to help implementation move along more quickly and conveniently,” he said, adding that Samsung has striven to jointly participate in the pilot 4G LTE program in Vietnam.

Ông Tâm nói: “Chúng tôi đã khuyến khích xây dựng các tấm che LTE được tách biệt với mạng 2G và 3G để giúp thực hiện chuyển động một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn,” thêm vào đó Samsung đã cố gắng tham gia thử nghiệm chương trình mạng LTE 4G tại Việt Nam.

 

Meanwhile, Choi Yang-hee, Minister of Science, ICT and Future Planning, said South Korean businesses are ready to share their experiences in 4G LTE development, as well as strengthen relationships between the two countries to support Vietnam in becoming a strong ICT country.

Trong khi đó, Choi Yang-hee, Bộ trưởng khoa học, ICT và kế hoạch tương lai nói rằng các doanh nghiệp Hàn Quốc sẵn sàng chia sẻ những trải nghiệm của họ trong việc phát triển LTE 4G cũng như tăng cường mới quan hệ giữa 2 nước để hỗ trợ cho Việt Nam trở thành một quốc gia lớn mạnh về ICT.

 

One of the key challenges put forward by the Korean delegation was managing the revolutionary growth of mobile data traffic. For example, about 75 per cent of total mobile network traffic was generated by voice in 2009, but just three years after the LTE launch, mobile data traffic has increased to take up to 99 per cent of total network traffic in 2014.

Một trong những thách thức quan trọng đặt ra đối với đại biểu Hàn Quốc đang quản lý sự phát triển mang tính cách mạng của việc sử dụng dữ liệu di động. Ví dụ, khoảng 75% tổng số người dùng di động được thực hiện bằng giọng nói vào năm 2009, nhưng chỉ 3 năm sau khi bắt đầu sử dụng LTE thì việc trao đổi dữ liệu di động đã tăng lên đến 99% tổng số trao đổi dữ liệu năm 2014.

 

A key driver of this remarkable shift was ‘mobile video’ services. By the end of 2015, one LTE user on average consumed 4.3 Gigabytes (GB) per month, whereas a 3G customer used 0.7 Gigabytes, and 57 per cent of total data traffic was for downloading mobile videos.

Một chương trình quan trọng của sự thay đổi đáng ghi nhận này là các dịch vụ “video di động”. Vào cuối năm 2015, trung bình một người sử dụng LTE sử dụng 4,3 GB mỗi tháng, trái lại một người dùng 3G chỉ sử dụng 0,7 GB và 57% tổng số trao đổi dữ liệu được dùng để download video di động.

 

To speed the commercial readiness of LTE and to accommodate the exponentially growing market demand, operators have built LTE networks that are separate from legacy networks, while the government has designed frequency assignment policies based upon future needs.

Để tăng tốc độ sẵn sàng thương mại của LTE và để tiếp nhận nhu cầu phát triển thị trường theo cấp số nhân, các nhà khai thác đã xây dựng mạng lưới LTE tách biệt với mạng lưới trước đó trong khi chính phủ đã dự thảo chính sách chuyển giao dựa vào nhu cầu trong tương lai.

 

At this workshop, industry experts from the government, operators and solution providers discussed the vision for LTE, policies, deployment experiences, market needs and challenges, killer app trends and technology evolution, along with how to expedite LTE readiness throughout Vietnam.

Tại hội thảo này, các chuyên gia trong ngành của chính phủ, các nhà khai thác và các nhà cung cấp giải pháp đã thảo luận về tầm nhìn LTE, chính sách, kinh nghiệm thực hiện, các thách thức và yêu cầu của thị trường, sự phát triển công nghệ và xu hướng ứng dụng phổ biến cùng với việc LTE sẵn sàng triển khai như thế nào trong phạm vi toàn Việt Nam.

0 / 5 ( 0 bình chọn )

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan