Tin tức song ngữ

'Thời đại hàng Thái' đã đến

25
05/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

 

Vietnamese manufacturers’ biggest rival is Thailand, experts say. The country exports a wide range of goods, from chicken to slippers, from cosmetics to electric cookers.

Các chuyên gia cho biết: 'Đối thủ lớn nhất của các nhà sản xuất Việt Nam là Thái Lan'. Nước này xuất khẩu một loạt các mặt hàng, từ gà cho tới dép đi trong nhà, từ mỹ phẩm cho đến bếp điện.

 

1.Vietnam spends $8.2 billion, or VND 180 trillion to buy Thai goods, from slippers to cars.

1. Việt Nam dành tỷ 8,2 tỷ USD, hay 180 nghìn tỷ đồng để mua hàng hóa của Thái Lan, từ dép đến xe ô tô.

 

According to the General Department of Customs (GDC), the turnover of imports from Thailand increased by twofold from $4.5 billion in 2009 to $8.2 billion in 2015.

Theo Tổng cục Hải quan (TCHQ), kim ngạch nhập khẩu từ Thái Lan tăng gấp đôi từ 4,5 tỷ USD vào năm 2009 đến 8,2 tỷ USD trong năm 2015.

 

Of this, the petroleum imports from Thailand increased from $590 million to $1.16 billion.

The other products which also witnessed sharp increase in import turnover were computers, paper and electronics.

Trong đó, nhập khẩu xăng dầu từ Thái Lan tăng từ 590 triệu USD lên 1,16 tỷ USD.

Các sản phẩm khác cũng đã chứng kiến sự gia tăng mạnh về kim ngạch nhập khẩu là máy tính, giấy và hàng điện tử.

Hình ảnh minh họa

Though Vietnam is an agricultural country which has big advantages in producing tropical fruits, it still imports fruits from Thailand in large quantity. The fruit import turnover increased during that time.

Mặc dù Việt Nam là một nước nông nghiệp có lợi thế lớn trong việc sản xuất các loại trái cây nhiệt đới, thì vẫn phải nhập khẩu trái cây từ Thái Lan với số lượng lớn. Kim ngạch nhập khẩu trái cây tăng lên theo thời gian.

 

Vietnam also imports steel, precious metal, chemicals, machines, household use electrical products and pharmaceutical drugs from Thailand.

Việt Nam cũng nhập khẩu thép, kim loại quý, hóa chất, máy móc, các sản phẩm điện gia dụng và các loại thuốc dược phẩm từ Thái Lan.

 

2.Thailand is a big vehicle exporter to Vietnam.

2. Thái lan là một nước xuất khẩu xe hơi lớn đối với Việt Nam.

 

In 2015 alone, Vietnam imported 25,136 vehicles from Thailand. If counting car parts, Vietnamese spent $1 billion to buy cars and car parts from the country. By the end of 2015, Thailand ranked fourth among the biggest car exporters to Vietnam, after China, South Korea and India.

Chỉ tính riêng trong năm 2015, Việt Nam đã nhập khẩu 25.136 chiếc xe từ Thái Lan. Nếu tính cả phụ tùng xe hơi, người Việt chi 1 tỉ USD để mua xe ô tô và phụ tùng xe hơi từ đất nước này. Đến cuối năm 2015, Thái Lan đứng thứ tư trong số các nhà xuất khẩu xe lớn nhất đối với Việt Nam, sau Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ.

 

In the first quarter of 2016, Vietnam imported 19,700 cars from all markets, including 7,814 cars from Thailand, a sharp increase of 64.5 percent compared with the same period last year.

Trong quý đầu tiên của năm 2016, Việt Nam nhập khẩu 19.700 xe từ tất cả các thị trường, trong đó bao gồm 7.814 xe từ Thái Lan, tăng mạnh 64,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

3.Vietnam is Thailand’s seventh biggest importer.

3. Việt Nam là nhà nhập khẩu lớn thứ bảy của Thái Lan.

 

According to Thai agencies, the two-way trade turnover between Vietnam and Thailand in 2013 was $439 million. The p is expected to increase to $15 billion by 2020.

Theo các cơ quan Thái Lan, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Thái Lan trong năm 2013 là 439 triệu USD. Con số được dự kiến sẽ tăng đến 15 tỉ USD vào năm 2020.

 

Vietnam is the seventh biggest importer for Thailand, while Thailand is the 10th ASEAN largest investor with 300 projects under implementation in Vietnam.

Việt Nam là nước nhập khẩu lớn thứ 7 của Thái Lan, trong khi Thái Lan là một trong 10 nước ASEAN đầu tư lớn nhất với 300 dự án đang được triển khai tại Việt Nam.

 

4.Thai businesses have completed a series of merger and acquisition (M&A) deals in Vietnam.

4. Doanh nghiệp Thái Lan đã hoàn thành một loạt các giao dịch sáp nhập và mua lại (M&A) tại Việt Nam.

 

In 2012, BJC group of the Thai billionaire Charoen Sirivadhanabhakdi spent 1 billion baht, or VND 656 billion, together with Mongko, opening a supermarket to distribute Thai goods in Vietnam, Laos and Cambodia.

Trong năm 2012, Tập đoàn BJC của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi đã chi 1 tỷ baht, hay 656 tỷ đồng, cùng với Mongko, mở một siêu thị để phân phối hàng Thái Lan tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

 

In early 2013, BJC took over the retail chain developed by Vietnamese Phu Thai Group and Japanese Family Mart and renamed the chain B’s Mart.

Trong đầu năm 2013, BJC đã vượt qua các chuỗi bán lẻ được phát triển bởi Tập đoàn Phú Thái của Việt Nam và Family Mart của Nhật và đổi tên chuỗi cửa hàng thành B's Mart.

 

In August 2014, BJC spent 655 million, or $879 million, to buy Metro Cash & Carry Vietnam.

In September 2014, the Thai billionaire decided to spend 1 billion baht, or VND 650 billion, from now to 2018 to expand 205 B’s Marts in Vietnam.

Vào tháng Tám năm 2014, BJC đã dành 655 triệu, hay 879 triệu USD để mua lại mua Metro Cash & Carry Việt Nam.

Vào tháng Chín năm 2014, tỷ phú người Thái quyết định dành 1 tỷ baht, hay 650 nghìn tỷ đồng để mở rộng 205 cửa hàng B's Mart tại Việt Nam, từ nay đến năm 2018.

 

In January 2015, Power Buy, belonging to Central Group, bought 49 percent of Nguyen Kim home appliance chain’s stake. It is also the owner of Robins chain in Vietnam.

Most recently, Central Group has acquired Big C at the price of $1.04 billion.

Trong tháng 1 năm 2015, Power Buy, thuộc tập đoàn Central, đã mua 49% cổ phần của chuỗi cửa hàng Nguyễn Kim. Đây cũng là chủ sở hữu của chuỗi Robins tại Việt Nam.

Gần đây nhất, Tập daon92 Central đã mua Big C với giá 1,04 tỷ USD.

 


Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0944.555.000 & 0944.555.222

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan