Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Tỷ Lệ Vi Phạm Bản Quyền Phần Mềm Của Việt Nam Giảm Xuống Còn 78 Phần Trăm

06
06/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

 

Unlicensed software used in the country has an estimated commercial value of $598 million

Phần mềm không có giấy phép sử dụng trong nước có giá trị thương mại ước tính 598 triệu USD.

 

A new global survey has found 78 percent of software installed on personal computers in Vietnam last year were not licensed, a drop from 81 percent in 2013.

Một cuộc khảo sát toàn cầu mới đã cho thấy 78% số phần mềm cài đặt trên máy tính cá nhân tại Việt Nam trong năm ngoái không được cấp phép, giảm từ 81% trong năm 2013.

Hình ảnh minh họa

The commercial value of the pirated software units was estimated at US$598 million, compared to $620 million two years before, according to the findings released by the Business Software Alliance on Wednesday.

Giá trị thương mại của các phần mềm lậu ước đạt 598 triệu USD, so với 620 triệu USD vào hai năm trước, theo công bố của Liên minh Phần mềm hôm thứ Tư.

 

The decline is partly thanks to the government's efforts to enforce anti-piracy laws and increase public awareness, said the organization, whose members include technology giants such as Apple and Microsoft.

Sự suy giảm một phần là nhờ những nỗ lực của chính phủ để thực thi luật chống vi phạm bản quyền và nâng cao nhận thức công cộng, tổ chức có các thành viên bao gồm các đại gia công nghệ như Apple và Microsoft cho biết.

 

Compared to other surveyed countries in Southeast Asia, Vietnam had the second highest software piracy rate, after Indonesia with 84 percent.

So với các nước được khảo sát khác ở Đông Nam Á, Việt Nam có tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm cao thứ hai, sau Indonesia với 84%.

 

Thailand and the Philippines took the third and fourth positions with 69 and 67 percent, while the rates in Malaysia and Singapore were 53 and 30 percent, respectively.

Thái Lan và Philippines đứng ở vị trí thứ ba và thứ tư với 69 và 67%, trong khi tỷ lệ ở Malaysia và Singapore là 53 và 30%, tương ứng.

 

Globally, the rate was 39 percent, down from 43 percent in 2013, according to the survey.

Trên toàn cầu, tỷ lệ này là 39%, giảm từ 43% trong năm 2013, theo khảo sát.

 


Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan