Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Trạm Theo Dõi Vệ Tinh Của Ấn Độ Tại Việt Nam Sẽ Phục Vụ Như Một Con Mắt Trên Biển Đông

11
06/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

 

Binh Duong, HCM City and Dong Nai are being considered by India to set up a satellite tracking station which would allow Vietnam access to images from Indian earth observation satellites.

Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai đang được Ấn Độ xem xét để thiết lập một trạm theo dõi vệ tinh sẽ cho phép Việt Nam tiếp cận với các hình ảnh từ vệ tinh quan sát trái đất của Ấn Độ.

Hình ảnh minh họa

Indian Zee News on March 10 quoted a source from the Indian government as reporting that the Indian Space Research Organisation (ISRO) is considering developing a satellite tracking and imaging center in Vietnam which will benefit the member countries of ASEAN.

Trang Tin tức Zee của Ấn Độ vào ngày 10 tháng 3 đã trích dẫn một nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ rằng Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) đang xem xét phát triển một trạm theo dõi vệ tinh và trung tâm hình ảnh tại Việt Nam, nơi này sẽ có lợi cho các nước thành viên của ASEAN.

 

Under the project, to be developed as a part of the cooperation on space research between India and ASEAN, all ASEAN member countries will be allowed to access data processed specifically for them.

Theo dự án, nó sẽ được phát triển như là một phần của hợp tác nghiên cứu không gian giữa Ấn Độ và ASEAN, tất cả các nước thành viên ASEAN sẽ được phép truy cập vào dữ liệu được xử lý đặc biệt cho họ.

 

Meanwhile, Vo Hong Son, deputy director of the National Sensing Agency’s Southern Remote Sensing Center, said the project was under the control of the Ministry of Natural Resources and the Environment, and that it is involved in the fact-finding process.

Trong khi đó, ông Võ Hồng Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Viễn thám miền Nam của Cơ quan Viễn thám Quốc gia, cho biết dự án được đặt dưới sự kiểm soát của Bộ Tài nguyên và Môi trường và họ được tham gia vào quá trình tìm hiểu thực tế.

 

Son said the Indian side has conducted surveys of the locations for the satellite tracking station. At first, Indian specialists thought this could be somewhere in Binh Duong province or HCM City, but later, they considered Dong Nai province.

Ông Sơn cho biết, phía Ấn Độ đã tiến hành khảo sát các địa điểm cho trạm theo dõi vệ tinh. Lúc đầu, các chuyên gia Ấn Độ cho rằng có thể là một nơi nào đó ở tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh, nhưng sau đó, họ lại đang xem xét tỉnh Đồng Nai.

 

“The initial survey process has finished. It is highly possible that they would choose Binh Duong as the location for the station,” Son said.

“Quá trình xem xét ban đầu đã kết thúc. Rất có thể Bình Dương sẽ được chọn làm địa điểm để đặt trạm”, ông Sơn nói.

 

The official went on to say that it has been a long time since the project kicked off. However, the next steps of the projects depend on the Indian side.

Các quan chức cho biết đã được một thời gian dài kể từ khi dự án khởi động. Tuy nhiên, các bước tiếp theo của dự án phụ thuộc vào phía Ấn Độ.

 

The major aim of the station is regulating the orbits of Indian satellites; however, it would also benefit Vietnam and other ASEAN countries.

Mục đích chính của trạm là điều chỉnh quỹ đạo vệ tinh của Ấn Độ; Tuy nhiên, trạm điều hành này cũng sẽ có lợi cho Việt Nam và các nước ASEAN khác.

 

“The sharing of the images to be collected by the station would be implemented in accordance with an agreement signed among involved parties,” he said.

“Việc chia sẻ những hình ảnh được trạm thu thập sẽ được thực hiện theo thỏa thuận đã ký giữa các bên tham gia,” ông nói.

 

According to Ngo Duy Tan, deputy director of the Small Satellite Control and Operation Center, the station will process related data and share the data with ASEAN’s countries. Therefore, ASEAN’s member countries will have to meet and discuss the way to share information.

Theo ông Ngô Duy Tân, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát và điều hành vệ tinh nhỏ, trạm sẽ xử lý dữ liệu liên quan và chia sẻ dữ liệu với các nước ASEAN. Do đó, các nước thành viên ASEAN sẽ phải gặp gỡ và thảo luận về cách để chia sẻ thông tin.

 

However, Tan said no agreement about the information sharing has been reached.

If the station is set up in Vietnam, he said, Vietnam would have more infrastructure facilities and sources of images, while it would be able to learn experience and technique from India. With more information to be collected, it would be able to strengthen relations and cooperation with regional countries and train the labor force in the field.

Tuy nhiên, Ông Tân cho biết không có thỏa thuận nào đã được kí kết về việc chia sẻ thông tin.

Nếu trạm được thiết lập tại Việt Nam, ông cho biết, Việt Nam sẽ có cơ sở hạ tầng và nguồn hình ảnh, và cũng có thể học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật từ Ấn Độ. Với nhiều thông tin được thu thập, sẽ có thể để tăng cường quan hệ và hợp tác với các nước trong khu vực và đào tạo lực lượng lao động trong lĩnh vực này.

 

ASEAN’s countries can use the images to be provided to them for different purposes, civil and military ones. As for Vietnam, the images will help monitor the East Sea’s situation.

“This will be very useful, especially when our source of images remains limited,” he said.

các nước ASEAN có thể sử dụng các hình ảnh được cung cấp cho các mục đích khác nhau như dân sự và quân sự. Đối với Việt Nam, những hình ảnh này sẽ giúp giám sát tình hình biển Đông.

“Điều này sẽ rất hữu ích, đặc biệt là khi nguồn hình ảnh vẫn còn hạn chế,” ông nói.

 


Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan