Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Thông Điệp Cho Tương Lai

12
01/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ


 

In 1914, Richard Platz, a 20-year-old son of a baker was hiking when he threw a message in a bottle into the Baltic Sea. Little did he know that it would take over a century before anyone would read his message. Earlier this year, a fisherman named Konrad Fischer pulled the beer bottle out of the ocean.

Vào năm 1914, Richard Platz, con trai của một người thợ làm bánh đã thực hiện cuộc đi bộ đường dài và ném chiếc lọ đựng bên trong một thông điệp xuống biển Baltic. Cậu không hề biết rằng nó sẽ phải mất hơn một thế kỷ trước khi có một ai đó đọc được thông điệp của mình. Đầu năm nay, một người đánh cá tên Konrad Fischer đã đưa chiếc lọ lên khỏi đại dương.

The message in the bottle was mostly unreadable, but there was an address, which led researchers to Richard Platz. Handwriting samples were compared, and they confirmed that Platz was the author. These researchers tracked down Platz’s granddaughter, 62-year-old Angela Erdmann.

Thông điệp trong chiếc lọ này hầu như không thể đọc được, nhưng nó có một địa chỉ đưa đến cho các nhà nghiên cứu biết rằng đó là Richard Platz. Những mẫu chữ viết tay đã được so sánh, và họ xác nhận rằng Platz chính là người viết bức thông điệp đó. Những nhà nghiên cứu lần theo dấu vết người cháu gái của Platz, bà Angela Erdmann 62 tuổi.

Richard Platz died in 1946 before Angela was born, so this message in a bottle was an amazing chance for her to learn about the grandfather she never met. “That was a pretty moving moment. Tears rolled down my cheek,” she said.

Richard Platz mất năm 1946 trước khi bà Angela được sinh ra, vì vậy thông điệp trong chiếc lọ này là một cơ hội tuyệt vời giúp bà có thể tìm hiểu về người ông nội mà bà chưa từng gặp mặt. " Đó thật là một thời khắc khá cảm động. Nước mắt lăn dài trên má tôi," bà nói.

message-to-the-future.jpeg

If Richard Platz’s message had almost completely degraded over the past 101 years, how can we possibly send messages further into the future? Scientists at a nuclear waste storage facility in New Mexico are struggling with this question. When it is full and can no longer hold any more poisonous waste, it will be closed. The problem is how to warn future generations not to open it.

Nếu lỡ bức thông điệp của Richard Platz dường như bị phân rã hoàn toàn sau hơn 101 năm, thì làm sao chúng ta có thể gửi những lời nhắn xa hơn đến tương lai? Các nhà khoa học tại một cơ sở lưu trữ chất thải hạt nhân ở New Mexico đang đau đầu với câu hỏi này. Khi nó đầy và không thể chứa nhiều chất thải độc hại hơn nữa, nó sẽ được đóng lại. Vấn đề là làm thế nào để cảnh báo những thế hệ tương lai không mở nó.

This storage facility is 600 meters underground, but what if the people of the future one day decide to dig there? Imagine ten thousand years into the future after some apocalypse, when the history of our civilization is lost.

Cơ sở lưu trữ chất thải này rộng 600m dưới lòng đất, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu lỡ một ngày nào đó trong tương lai con người quyết định đào nó lên? Hãy tưởng tượng đến 10 ngàn năm tới sau một vài thay đổi , khi lịch sử của nền văn minh của chúng ta bị mất.

Today the international language is English, but language is always changing. We can barely understand the English of just 1,000 years ago. How could we possibly communicate with a culture that far in the future?

Ngày nay ngôn ngữ giao tiếp quốc tế là Tiếng Anh, nhưng ngôn ngữ thì luôn luôn thay đổi. Chúng ta chỉ có thể hiểu được rất ít Tiếng Anh của cách đây 1000 năm. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể giao tiếp với nền văn hóa xa hơn trong tương lai?

Communicating through architecture has been one suggestion. Fields of giant spikes have been considered to scare people away, but that might backfire and encourage people to explore it. Symbols have also been considered, but everything has the potential for misinterpretation. Even a skull and crossbones, the modern symbol for death and poison, was once used as a symbol of rebirth.

Giao tiếp thông qua kiến trúc là một giải pháp đã được thực hiện. Những cây đinh đóng lớn được sử dụng để dọa mọi người tránh xa ra, nhưng điều đó có thể phản tác dụng và càng khuyến khích nhiều người muốn khám phá nó. Biểu tượng đã được xem xét để thực hiện, nhưng mọi thứ đều có khả năng bị hiểu sai. Ngay cả hình đầu lâu và hình xương chéo là những biểu tượng hiện đại về chết chóc và chất độc hại cũng đã từng một lần được sử dụng như là một biểu tượng của sự tái sinh.

The current plan includes a message warning people to stay away in 6 languages, and a simple drawing of a screaming man similar to Munch’s famous painting, The Scream. Let’s hope that people of the future won’t think the messages are a trick to hide buried treasure.

Kế hoạch gần đây bao gồm một thông điệp để cảnh báo con người tránh xa bằng 6 ngôn ngữ, cùng với một hình vẽ đơn giản của một người đàn ông đang la lét giống trong bức vẽ nổi tiếng của Munch, The Scream. Hãy cùng nhau hy vọng rằng những con người tương lai sẽ không nghĩ rằng những thông điệp này là một mẹo để cất giấu kho báu.


Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan