Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Lịch Sử Của Cái Bắt Tay

12
01/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

There’s an amazing diversity of greeting customs around the world. In Tibet sticking out your tongue can be a way of welcoming people. In New Zealand, Maori greet each other by touching noses. Ethiopian men touch shoulders, and in the Democratic Republic of Congo, male friends touch foreheads.

Có một sự đa dạng khá bất ngờ về phong tục chào hỏi trên thế giới. Ở Tây Tạng cái lè lưỡi của bạn có thể là một cách để chào đón mọi người. Ở New Zealand, người Maori chào nhau bằng cách chạm vào mũi nhau. Nam giới người Ê-ti-ô-pi-a chạm vào vai và ở nước Cộng hòa Dân chủ Công Gô nam giới chạm vào trán nhau.

In many Asian countries, people bow to each other when meeting. And in some European countries, as well as Arab countries, hugs or kisses on the cheek are more the norm. While this wasn’t always true, the most common physical way to greet people around the world is now the handshake.

Ở nhiều quốc gia Châu Á, mọi người cúi chào khi họ gặp nhau. Ở một số nước Châu Âu cũng như các nước Ả Rập, ôm và hôn lên má là quy tắc chào hỏi phổ biến. Điều này không phải luôn luôn đúng, cách thông dụng nhất để chào hỏi nhau trên thế giới là bắt tay.

hand_shake.jpg

It’s become so ubiquitous that you may never have thought about why people shake hands. The history of the handshake dates back to the 5th century B.C. in Greece. It was a symbol of peace, showing that neither person was carrying a weapon.

Nó trở nên rất phổ biến mà bạn không bao giờ có thể nghĩ được lí do tại sao mọi người bắt tay. Lịch sử của cái bắt tay bắt nguồn từ thế kỉ thứ 5 TCN tại Hy Lạp. Nó là biểu tượng của hòa bình thể hiện rằng đây không phải là người đang mang vũ khí.

During the Roman era, the handshake was actually more of an arm grab. It involved grabbing each other’s forearms to check that neither man had a knife hidden up his sleeve. Some say that the shaking gesture of the handshake started in Medieval Europe. Knights would shake the hand of others in an attempt to shake loose any hidden weapons.

Trong thời kì La Mã, những cái bắt tay đã thực sự trên cả việc vật tay. Nó liên quan đến việc lấy cánh tay nhau để kiểm tra xem người đàn ông có giấu một con dao trong tay áo của mình hay không. Có người nói rằng cử chỉ lắc của cái bắt tay có nguồn gốc từ Châu Âu thời Trung Cổ. Các hiệp sĩ bắt tay của đối phương để cố gắng làm lung lay bất cứ loại vũ khí nào.

While handshaking is still the most ubiquitous greeting around the world, it may be losing ground in the US. The fist bump was, until recently, a gesture mostly used by athletes and young people. Now it’s becoming more and more common among everyone, including older people. Even the President of the United States is a fan of the fist bump.

Trong khi cái bắt tay là lời chào phổ biến nhất trên thế giới, thì ở Mỹ nó lại không phổ biến như vậy. Một cái chạm nắm tay, gần đây nhất, nó là một cử chỉ được sử dụng bởi các vận động viên và giới trẻ. Bây giờ nó đang trở nên ngày càng phổ biến với mọi người bao gồm cả người lớn tuổi. Ngay cả Tổng thống Mỹ cũng là người thích những cái chạm nắm tay.

According to one survey, forty nine percent of Americans sometimes choose the fist bump over a traditional handshake greeting. The fist bump, made by making a fist and lightly touching knuckles, may be a more fashionable greeting, but for many it’s a pragmatic choice.

Theo một khảo sát, 49% người Mỹ thỉnh thoảng chọn cách chạm nắm tay thay cho một cái bắt tay truyền thống. Chạm nắm tay được thực hiện bằng cách cho một cái nắm tay và nhẹ nhàng chạm vào đốt ngón tay, có thể là một lời chào trang trọng hơn, nhưng đối với nhiều người đây là một lựa chọn thực dụng.

Many survey participants said they preferred the fist bump because they were afraid of catching germs by shaking hands. How do people greet each other in your country? Is the fist bump catching on where you live?

Nhiều người được khảo sát nói rằng họ thích chạm nắm tay hơn vì họ sợ bị lây bệnh nếu bắt tay ai đó. Làm thế nào để mọi người chào nhau ở đất nước của bạn? Mọi người có dùng hình thức chạm nắm tay ở nơi bạn sống không?


Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan