Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Sự Biến Đổi Khí Hậu Sẽ Đưa Đến : "Cứ 6 Loài Động Thực Vật Sẽ Có Một Loài Tuyệt Chủng"

12
01/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

CLIMATE change could drive as many as one in six animal and plant species to extinction, a new study has revealed.

Một nghiên cứu gần đây đã phát hiện : Khí hậu thay đổi có thể dẫn đến cứ  6 loài động và thực vật thì có một loài bị tuyệt chủng.

climatechange.jpg

Researchers found as the planet warms up species will disappear at an accelerating rate.

Các nhà nghiên cứu tìm thấy khi trái đất nóng lên nhiều loài sẽ biến mất với tốc độ chóng mặt .


 

The study's author Mark Urban, an ecologist at the University of Connecticut, said: "We have the choice. The world can decide where on that curve they want the future Earth to be."

Nhà nghiên cứu : Mark Urban - một nhà sinh thái học tại đại học Connecticut đã nói rằng : "Chúng ta có quyền lựa chọn. Thế giới có thể quyết định con đường nào mà chúng ta muốn trái đất đi đến trong tương lai."

However other experts said the real toll may turn out to be even worse, with John J. Wiens, an evolutionary biologist at the University of Arizona, saying the number of extinctions "may well be two to three times higher".

Tuy nhiên những chuyên gia khác nói rằng thực tế thậm chí sẽ tồi tệ hơn , đó là John J. Wiens- một nhà tiến hóa sinh học tại đại học Arizona nói rằng con số tuyệt chủng : có thể cao hơn gấp 2 đến 3 lần .

Global warming has raised the planet's average surface temperature about 1.5F since the Industrial Revolution.

Sự nóng lên của toàn cầu đã làm gia tăng nhiệt độ trung bình của các hành tinh là 1.5 độ F tính từ khi thực hiện các cuộc cách mạng công nghiệp .

And in 2003, Camille Parmesan of the University of Texas and Gary Yohe, of Wesleyan University found on average plant and animal species had shifted 3.8 miles per decade towards the planet's poles.

Và trong năm 2013 , Camille Parmesan tại đại học của Texas và Gary Yohe , Wesleyan tìm ra rằng trung bình các loài động thực vật đã di chuyển 3.8 dặm cho mỗi thập kỷ hướng về các cực của hành tinh .

Climate researchers predict that if emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases continue to grow the world's temperature could increase by as much as 8F and as the climate continues to change, scientists fear some species will not be able to find suitable habitats.

Nhà nghiên cứu khí hậu dự đoán nếu lượng phát thải khí CO2 và cả khí nhà kính khác tiếp tục tăng lên , nhiệt độ trái độ trái đất có thể tăng nhiều hơn tương đương tăng 8 độ F khi khí hậu tiếp tục thay đổi , các nhà khoa học đang lo sợ một vài loài sẽ không có khả năng tìm môi trường sống thích hợp .

Dr Urban looked at every climate extinction model ever published and threw out all the studies which examined just a single species on the grounds that these might artificially inflate the result of his meta-analysis.

TS Urban đã nhìn vào từng mô hình khí hậu tàn phá được công bố và đưa ra tất cả nghiên cứu kiểm tra chỉ có một loài đơn độc trên mặt đất dựa trên kết quả phân tích tổng hợp .

He ended up with 131 studies examining plants, amphibians, fish, mammals, reptiles and invertebrates across the planet and reanalysed all the data in those reports.

Ông ta đả có 131 nghiên cứu trên thực vật , động vật lưởng cư , cá , động vật có vú . loài bò sát và động vật không xương sống và đưa tất cà dữ liệu đó trong những bài báo cáo của mình.

animal.jpg

Overall, he found that 7.9 per cent of species were predicted to become extinct from climate change and estimates based on low levels of warming yielded much fewer extinctions than hotter scenarios.

Nhìn chung rằng , ông ta nhận thấy 7.9 % các loài được dự báo sẽ tuyệt chủng do thay đổi từ khí hậu và những dự báo đó dựa trên việc bớt nóng lên sẽ ít số lượng tuyệt chủng hơn so với tưởng tượng nóng quá nhiều .

He calculated that 5.2 per cent of species would become extinct if the earth warms up by 3.6F - and if its surface temperature increases by 7.7F, 16 per cent of species would be wiped out.

Ông ta đã tính ra 5.2 % của các loài sẽ bị tuyệt chủng nếu trái đất nóng lên 3.6 F và nếu nhiệt độ trên bề mặt nó tăng 7.7 F, thì 16 % các loài nảy sẽ xóa sổ.

Dr Urban found the rate of extinctions would not increase steadily but would accelerate if temperatures rose.

TS. Urban tìm thấy tỉ lệ tuyệt chủng sẽ chẳng tăng đều nhưng sẽ tăng nhanh chóng nếu nhiệt độ cứ tăng.

Richard Pearson, a biogeographer at University College London, called the new meta-analysis "an important line in the sand that tells us we know enough to see climate change as a major threat to biodiversity and ecosystems".

Richard Pearson, một nhiếp ảnh gia chuyên về sinh vật tại đại học College London, có một bảng phân tích tổng hợp mới: "một vệt in sâu trên cát, nó nói rằng chúng ta đủ để biết được sự thay đổi khí hậu như mối đe dọa cho sự đa dạng sinh học và hệ sinh thái"

But he said that Dr Urban was likely underestimating the scale of extinctions and the latest generation of climate extinction models are more accurate.

Nhưng Richard Pearson cho rằng TS. Urban đã đánh giá quá thấp mức độ tuyệt chủng và theo mô phỏng gần đây nhất thì mô hình các loài bị tuyệt chủng cho khí hậu sẽ chính xác hơn.

He said: "Sadly, they also produce more dire estimates."

Ông ấy cho biết : "Đáng buồn rằng ,ảnh hưởng khì hậu nhiều hơn ước lượng "

Dr Urban said his analysis is far from the final conclusion and added: "This is a summary of the best information we have right now."

TS. Urban đã nói sự phân tích của ông ấy là xa so với cái kết luận cuối cùng và nói thêm rằng: Cho đến bây giờ , đây là một bản tóm tắt thông tin tốt nhất.

 

Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan