Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Thế Giới Như Thế Nào Nếu Thiếu Những Chú Ong

13
01/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ


 

When most people think of honeybees, they think of honey. And while honey is delicious, honey bees actually serve a larger purpose: pollination. Pollination is the process of transferring pollen, which is necessary for many plants to reproduce.

Khi hầu hết mọi người nghĩ về những loài ong mật là họ nghĩ về mật ong. Và trong khi mật ong là món ăn ngon, còn loài ong mật thực sự phục vụ cho mục đính lớn hơn: sự thụ phấn. Sự thụ phấn là tiến trình của việc di dời phấn hoa, cái mà cần thiết cho các loài thực vật sinh sôi nảy nở.

Unfortunately though, the days of the humble honeybee might be limited.

Thật không may, những ngày này mật ong đang ngày càng ít đi

Bees do a lot for humans. Of the 100 foods most consumed by people, bees are responsible for pollinating 70 of them. This includes delicious treats like almonds, apples, tomatoes, cucumbers, leafy greens, and blueberries. But the impact of bee devastation on our lives is far greater than being berry-less.

Loài ong làm rất nhiều điều cho con người. Trong số 100 loại thực phẩm phổ biến mà con người đang ăn mỗi ngày, những chú ong có trách nhiệm trong việc thụ phấn 70 loại trong số đó. Trong đó bao gồm những món ngon như hạnh nhân, táo, cà chua, dưa leo, rau xanh và quả việt quất. Nhưng tác hại của sự huỷ diệt loài ong đến cuộc sống chúng ta thì lớn hơn nhiều chứ không chỉ với vai trò mang lại những trái cây ngon lành.

bee.jpg

Bees pollinate about 90 percent of the food we eat, and as their population suffers, so will ours. For example, honeybees are responsible for pollinating alfalfa, which is fed to cattle. Beef, milk, butter, and cheese would all get more expensive with less bees, perhaps prohibitively so. It’s not just food either. Cotton depends on bees, too. And if you are a beer drinker, you might have to say goodbye to that in the future, too. Hops, a critical ingredient in beer, is also pollinated by bees.

Loài ong thụ phấn khoảng 90% thực phẩm mà chúng ta ăn, và khi số lượng những con ong giảm thì thực phẩm của chúng ta cũng sẽ bị thiệt hại. Ví dụ, loài ong mật có trách nhiệm thụ phấn cỏ linh lăng, thứ mà cho gia súc ăn. Thị bò, sữa, bơ và pho mai sẽ đắt đỏ hơn khi ít đi những chú ong......, có lẽ sẽ rất tốn kém. Không chỉ có thực phẩm mới bị ảnh hưởng. Cotton cũng phụ thuộc vào loài ong. Và nếu bạn là người mê rượu bia, bạn cũng có thể phải nói lời tạm biệt với điều này trong tương lai. Hops, thành phần kích thích trong bia cũng được thụ phần bởi loài ong.

That’s an awful lot of pollination. But now, bees are under threat, and no one really knows why.

Đó là một sự thụ phấn hết sức phi thường. Nhưng hiện nay, loài ong đang bị nguy hiểm, và không ai biết được lý do thực sự.

It’s called Colony Collapse Disorder, or CCD. It’s when beehives are simply empty of worker bees – no one is home except for a queen. It would be like cities all over the world suddenly turning into ghost towns.

Nó được gọi là Hiện tượng suy giảm bầy đàn hay CCD. Đó là khi các tổ ong không còn các chú ông thợ - không ai ở trong tổ ngoại trừ một con ong chúa. Nó sẽ giống như tất cả các thành phố trên thế giới đột nhiên biến thành thị trấn ma.

The current crisis isn’t the first time that bees have gone missing in their 4,500-year old history with people, but this time looks worse.

Cuộc khủng hoảng hiện tại không phải là lần đầu tiên mà loài ong bị mất tích trong 4500 năm tuổi của chúng với loài người, nhưng lần này có vẻ tồi tệ hơn.

Bees are not just going missing. Hives are also getting sick, reproducing less, and suffering from a loss of habitat. Plus, bees do best when they are pollinating from a diverse range of plants, not just one, such as corn or canola. Sadly, this is not the case for most commercial bees these days.

Loài ong không chỉ mất tích. Những cái tổ cũng gặp vấn đề, việc tái sinh ít hơn và sự mất mác từ việc mất môi trường sống. Thêm vào đó, loài ong làm tốt nhất khi chúng đang thụ phấn từ sự đa dạng của các loài thực vật. không chỉ một như bắp hoặc cải dầu. Đáng buồn thay, điều này không phải là trường hợp cho hầu hết loài ong thương mại ngày nay.

These factors lead to bees feeling sick, not living as long, and not producing or pollinating as much. In winter, hives naturally shrink, and production and reproduction slow down. Farmers normally expect to lose about 15 percent of their hives. But in the current bee climate, up to 40 percent of the hive is dying. Often, they simply cannot recover the following spring. Remember that this is a $15 billion industry in the US, and farmers everywhere are concerned – their livelihoods depend on bees.

Các nhà máy này dẫn đến việc loài ong bị ốm, không sống lâu và không sản xuất hoặc thụ phấn nhiều nữa. Vào mùa đông, những cái tổ thực sự bị co lại và việc sản xuất và tái sinh giảm sút. Những người nông dân thì mong đợi chỉ giảm đi khoảng 15% số lượng tổ của chúng. Nhưng trong xu hướng ong hiện tại, hơn 40% tổ đang sắp tàn. Chúng không thể phục hồi vào mùa xuân năm sau. Hãy nhớ rằng đây là ngành công nghiệp 15 tỷ USD ở US và nông dân ở khắp mọi nơi đều lo lắng - kế sinh nhai của họ phụ thuộc vào loài ong.

There might be a simple solution though: plant flowers around fields. The rings of flowers provide more diverse pollen for healthier bees, which in turn will make them more resilient to disease, pests, mites, and other stressors which are currently exacerbating CCD.

Có thể có một giải pháp đơn giản: trồng hoa quanh các cánh đồng. Các nhóm hoa cung cấp đa dạng các phấn hoa hơn tốt cho sức khỏe những con ong hơn, điều này sẽ giúp chúng phục hồi tốt hơn với bệnh tật, loài gây hại và những căng thẳng mà đang làm cho CCD ngày càng trầm trọng.

And it hopefully means we get to keep snacking on blueberries, drinking beer, and wearing cotton clothes.

Và hy vọng nó có ý nghĩa khi chúng ta duy trì việc phân chia quả việt quất, uống bia và mặc áo cotton.


 


Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan