Tin tức song ngữ

Ngộ độc nắng - Sun Poisoning

04
04/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

Symptoms of Sun Poisoning

Các triệu chứng của ngộ độc nắng

Within just 15 minutes of being in the sun, you can be sunburned. But you might not know it right away. The redness and discomfort might not show up a few hours.

Chỉ trong vòng 15 phút dưới ánh nắng mặt trời, bạn đã có thể bị cháy nắng. Nhưng bạn có thể không biết điều đó ngay lập tức. Sự khó chịu và tấy đỏ da có thể chỉ xuất hiện sau một vài giờ.

 

You can become severely sunburned if you stay in the sun a long time and don't wear protection. You are more likely to sunburn if you have light skin and fair hair.

Bạn có thể bị cháy nắng nghiêm trọng nếu bạn ở dưới mặt trời trong một thời gian dài và không mặc quần áo bảo vệ. Bạn có nhiều khả năng bị cháy nắng nếu bạn có làn da và mái tóc màu sáng.

 

Severe sunburn or sun poisoning can cause symptoms such as the following:

Bị cháy nắng nặng hoặc ngộ độc nắng có thể gây ra các triệu chứng như sau:

 

· Skin redness and blistering · Pain and tingling · Swelling · Headache · Fever and chills · Nausea · Dizziness · Dehydration

· Da bị đỏ và phồng rộp · Đau và ngứa ran · Sưng · Đau đầu · Sốt và ớn lạnh · Buồn nôn · Chóng mặt · Mất nước

 

Treating Sun Poisoning

Điều trị ngộ độc nắng

 

For severe sunburn, these simple remedies usually do the trick:

Đối với cháy nắng nặng, những biện pháp chữa trị đơn giản này thường có hiệu quả:

 

· Get out of the sun.

· Vào chỗ mát.

 

· Take a cool (not cold) shower or bath or apply cool compresses.

· Tắm bằng nước mát (không lạnh) hoặc chườm mát.

 

· Drink extra fluids for a few days.

· Uống nhiều nước trong vài ngày.

· Take ibuprofen or acetaminophen to relieve pain.

· Uống ibuprofen hoặc acetaminophen để giảm đau.

· Use aloe gel or a moisturizer.

· Sử dụng gel lô hội hoặc kem dưỡng ẩm.

· Completely cover sunburned areas when going outside.

· Che phủ hoàn toàn vùng da bị cháy nắng khi đi ra ngoài.

 

Seek immediate medical care for these symptoms:

Bạn cần chăm sóc y tế ngay nếu có những triệu chứng sau:

 

· A sunburn that forms blisters, covers a large area, or is very painful · Facial swelling · Fever and chills · Upset stomach · Headache, confusion, or faintness · Signs of dehydration

· Vết cháy nắng bị phồng giộp, chiếm diện tích lớn, hoặc rất đau đớn · Sưng mặt · Đau bụng · Nhức đầu, chóng mặt, hoặc ngất · Có dấu hiệu mất nước


 

Preventing Sun Poisoning

Phòng ngừa ngộ độc nắng

 

Follow the basics of sun safety:

Sau đây là những kiến thức căn bản để giữ an toàn khi ra nắng:

Hình ảnh minh họa

Wear a sunscreen that has an SPF of at least 30 and says "broad-spectrum" on the label, which means that it protects against the sun's UVA and UVB rays. Put it on all over about 15 to 30 minutes before going out in the sun. Reapply at least every two hours and after you've been in the water or sweating.

Bôi kem chống nắng có chỉ số chống nắng SPF ít nhất là 30 và có ghi "phổ rộng" trên nhãn, có nghĩa là nó bảo vệ chống lại tia UVA và tia UVB của mặt trời. Bôi kem trong khoảng 15 đến 30 phút trước khi ra nắng. Bôi lần nữa trong mỗi 2 tiếng nếu bạn xuống nước hoặc ra mồ hôi.

 

· Limit your sun exposure between 10 a.m. and 2 p.m., and remember that water, snow, and sand can intensify the sun's damaging rays.

Hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiếu, và ghi nhớ: nước, tuyết, và cát có thể tăng cường các tia có hại của mặt trời.

 

· Wear sunglasses, a hat, and protective clothing.

· Mang kính râm, đội mũ, và quần áo bảo hộ.

 

· Check on your medications. Ask your doctor if anything you take might make your skin more sensitive to sunlight.

· Kiểm tra các loại thuốc của bạn. Hãy hỏi bác sĩ nếu có bất cứ điều gì có thể khiến làn da của bạn nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời.

 

For example, some acne medications, antibiotics, antidepressants, diuretics, heart drugs, and birth control pills make skin more sensitive. So can some antibacterial medications and fragrances that go on your skin.

Chẳng hạn như một số thuốc trị mụn, kháng sinh, thuốc chống trầm cảm, thuốc lợi tiểu, thuốc tim mạch, và thuốc tránh thai sẽ làm da nhạy cảm hơn. Tương tự với một số thuốc kháng khuẩn và nước hoa.

 

Other Types of Sun Poisoning

Các dạng ngộ độc nắng khác

 

Sun poisoning may also refer to two types of reactions to sunlight:

Ngộ độc nắng cũng có thể liên quan đến 2 loại phản ứng với ánh nắng :

 

Polymorphous light eruption (PMLE)

Phát ban đa dạng do ánh sáng (PMLE)

 

PMLE is a reaction that does not appear to be linked to drugs or diseases. It happens in people who are at risk and who are exposed to intense sunlight that they're not used to. For example, people living in northern climates could experience this if taking a winter vacation in a tropical climate.

PMLE là một phản ứng không xuất hiện do dược phẩm hay bệnh tật. Nó xảy ra ở những người có nguy cơ và những người tiếp xúc với nắng gắt khi họ vốn không quen. Ví dụ những người sống ở vùng khí hậu phía Bắc có thể bị phát ban này nếu đi nghỉ đông ở một vùng có khí hậu nhiệt đới.

 

Symptoms are a severe skin rash, usually appearing several hours after going out in the sun. The rash may be itchy and include:

Triệu chứng là phát ban nặng, thường xuất hiện nhiều giờ sau khi đi ngoài nắng. Phát ban này có thể ngứa và bao gồm:

 

Small bumps over the sun-exposed areas of the body · Dense clumps of bumps · Hives, usually on the arms, lower legs, and chest

· Các nốt phồng rộp nhỏ trên vùng cơ thể bị phơi nắng · Những đám phồng rộp dày đặc · Mề đay, thường trên tay, ống quyển, và ngực

 

An inherited form of PMLE occurs in Native Americans. It can last from spring until fall. Symptoms at first include redness, burning, and itching, which usually last two or three days but can persist for weeks. Other symptoms may begin within a few hours of sun exposure but go away in a few hours. They include:

Một dạng di truyền của chứng phát ban đa dạng do ánh sáng xảy ra ở thổ dân châu Mỹ. Nó có thể kéo dài từ mùa xuân đến mùa thu. Các triệu chứng ban đầu bao gồm đỏ, rát và ngứa, thường kéo dài hai hoặc ba ngày nhưng có thể dai dẳng trong nhiều tuần. Các triệu chứng khác có thể bắt đầu trong vòng vài giờ sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhưng sẽ mất đi trong một vài giờ. Bao gồm:

 

· Fatigue · Chills · Headache · Nausea

· Mệt mỏi · Ớn lạnh · Đau đầu · Buồn nôn

 

Treatment for PMLE depends on its severity. Other than staying out of the sun and protecting yourself when you are in the sun, you may not need treatment. The rash can clear by itself within seven to 10 days.

Điều trị PMLE phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của nó. Ngoài tránh xa mặt trời và tự bảo vệ mình khi bạn đang dưới ánh mặt trời, bạn có thể không cần điều trị. Phát ban có thể tự lặn trong thời gian từ 7 đến 10 ngày.

 

Solar urticaria

Mề đay do nắng

 

Symptoms may develop within minutes of exposure to sun. If large areas of skin are involved, symptoms may include:

Triệu chứng có thể phát triển trong vòng vài phút sau khi phơi nắng. Nếu nhiều vùng da lớn bị ảnh hưởng, triệu chứng có thể bao gồm:

 

· Itchiness · Redness · Raised areas on the skin (wheals) or blisters · Wheezing · Dizziness · Loss of consciousness

· Ngứa ngáy · Đỏ tấy · Các vùng phồng rộp trên da hoặc bóng nước · Thở khò khè · Chóng mặt · Mất ý thức

 

Although the blisters usually go away within hours, you may experience the reaction off and on throughout the years. Antihistamines can treat some cases, but see your doctor for advice.

Mặc dù các mụn nước thường lặn mất trong vòng vài giờ, bạn có thể bị phát ban lặp đi lặp lại trong nhiều năm. Thuốc kháng histamine có thể chữa trị cho một số trường hợp, nhưng nên đi khám bác sĩ để được tư vấn.

 

Other treatment or prevention for PMLE or solar urticaria may include:

Phương thức điều trị hoặc phòng ngừa khác cho PMLE hoặc mề đay do nắng có thể bao gồm:

 

· Steroids that go on your skin · Sunscreen that says "broad-spectrum" on the label, which means it protects against the sun's UVA and UVB radiation · Phototherapy with psoralen UV light (PUVA) to desensitize skin to UV light

· Bôi thuốc có chứa steroid. · Kem chống nắng “phổ rộng”, bảo vệ chống lại bức xạ UVA và UVB của mặt trời. · Quang liệu pháp với ánh sáng psoralen UV (PUVA) để giúp da không còn dị ứng với tia UV.


 


Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0944.555.000 & 0944.555.222

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan