Tin tức song ngữ

Ca cao có thể làm suy giảm chứng mất trí nhớ - Cocoa might prevent memory decline

01
04/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

 

A study of 60 elderly people with no dementia found two cups of cocoa a day improved blood flow to the brain in those who had problems to start with.

Một nghiên cứu ở 60 người lớn tuổi không bị chứng mất trí nhớ cho thấy uống hai tách ca cao mỗi ngày đã cải thiện lưu thông máu lên não ở những người bắt đầu gặp vấn đề về triệu chứng này.

 

Those participants whose blood flow improved also did better on memory tests at the end of the study, the journal Neurology reported.

Theo chuyên san Khoa thần kinh, vào giai đoạn kết thúc nghiên cứu thì những người tham gia có lưu lượng máu cải thiện cũng làm tốt hơn các bài kiểm tra về trí nhớ.

 

Experts said more research was needed before conclusions could be drawn.

Các chuyên gia cho biết cần có thêm nhiều nghiên cứu trước khi đưa ra kết luận.

 

It is not the first time cocoa has been linked with vascular health and researchers believe that this is in part due to it being rich in flavanols, which are thought to have an important role.

Đây không phải là lần đầu tiên ca cao được biết có liên quan đến sức khoẻ mạch máu và các nhà nghiên cứu tin rằng do phần nào đó nó giàu flavanol, chất được cho là đóng vai trò quan trọng.

 

In the latest study, researchers asked 60 people with an average age of 73 to drink two cups of cocoa a day - one group given high-flavanol cocoa and another a low-flavanol cocoa - and consume no other chocolate.

Ở nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học đã yêu cầu 60 người có độ tuổi trung bình là 73 uống hai tách ca cao mỗi ngày- một nhóm cho uống ca cao có hàm lượng flavanol cao còn nhóm kia uống ca cao chứa hàm lượng flavanol thấp- đồng thời không uống nước sô-cô-la nào khác.

 

Blood flow

Lưu thông máu

Hình ảnh minh họa

Ultrasound tests at the start of the study showed 17 of them had impaired blood flow to the brain.

Xét nghiệm siêu âm lúc bắt đầu nghiên cứu cho thấy 17 người trong số những người tham gia có máu lưu thông lên não kém.

 

There was no difference between those who drank flavanol-rich cocoa and those who had flavanol-poor cocoa.

Không có sự khác biệt giữa người uống ca cao giàu hàm lượng flavanol và những người uống ca cao chứa ít flavanol

 

But whichever drink they were given, 88% of those with impaired blood flow at the start of the study saw improvements in blood flow and some cognitive tests, compared with 37% of people whose blood flow was normal at the beginning of the study.

Nhưng dù họ uống loại nào thì 88% trong số những người lúc đầu có lưu thông máu lên não kém cũng có dấu hiệu cải thiện về lưu thông máu cũng như một số bài kiểm tra về trí nhớ so với 37% trong nhóm có lưu thông máu bình thường lúc bắt đầu nghiên cứu.

 

MRI scans in 24 participants found that people with impaired blood flow were also more likely to have tiny areas of brain damage.

Chụp cộng hưởng từ (MRI) ở 24 người tham gia cho thấy những người có lưu thông máu kém cũng có có nhiều khả năng có nhiều vùng nhỏ li ti ở não bị tổn thương.

 

“We're learning more about blood flow in the brain and its effect on thinking skills,” said study author Dr Farzaneh Sorond a neurologist at Harvard Medical School.

“ Chúng tôi đang tìm hiểu về lưu thông máu trong não và tác động của nó về kĩ năng tư duy.” theo tác giả nghiên cứu-Tiến sĩ Farzaneh Sorond- bác sĩ chuyên khoa thần kinh Đại học Harvard cho biết.

 

“As different areas of the brain need more energy to complete their tasks, they also need greater blood flow. This relationship, called neurovascular coupling, may play an important role in diseases such as Alzheimer's.”

“Vì những vùng não khác nhau cần nhiều năng lượng hơn để hoàn thành nhiệm vụ của chúng, chúng cũng cần lưu thông máu tốt hơn. Mối quan hệ này gọi là nối thần kinh-mạch, có thể đóng vai trò quan trọng trong các bênh như là Alzheimer”.

 

The researchers said the lack of difference between the flavanol-rich and flavanol-poor cocoa could be because another component of the drink was having an effect or because only small amounts were needed.

Các nhà nghiên cứu còn cho biết việc thiếu sự khác nhau giữa ca cao nhiều hàm lượng flavanol với ca cao chứa ít flavanol có thể là do thần phần khác của thức uống này đang bị ảnh hưởng hay do chỉ cần một lượng nhỏ là đủ.

 

Dr Simon Ridley, head of research at Alzheimer's Research UK, said this was a small study but that it added to a wealth of evidence.

Tiến sĩ Simon Ridley, người đứng đầu Dự án nghiên cứu Alzheimer của Anh quốc, cho biết đây chỉ mới là cuộc nghiên cứu nho nhỏ nhưng nó bổ sung thêm nhiều bằng chứng.


“A cocoa-based treatment would likely be very popular, but it's too soon to draw any conclusions about its effects.

“Việc điều trị dựa vào ca cao có thể rất phổ biến, nhưng vẫn còn quá sớm để đưa ra bất cứ kết luận nào về tác dụng của nó.

 

“One drawback of this study is the lack of a control group for comparison, and we can't tell whether the results would have been different if the participants drank no cocoa at all.”

“Một khiếm khuyết trong cuộc nghiên cứu này là việc thiếu kiểm soát nhóm để đối chứng, và chúng tôi không thể nói liệu kết quả này có khác hay không nếu người tham gia không uống ca cao nữa.”

 

But he added: “Poor vascular health is a known risk factor for dementia, and understanding more about the links between vascular problems and declining brain health could help the search for new treatments and preventions.”

Nhưng ông cũng cho biết thêm: “ Sức khoẻ mạch máu kém được xem là nhân tố rủi ro gây ra bệnh suy giảm trí nhớ, và hiểu thêm về các mối quan hệ giữa bệnh mạch máu với suy giảm sức khoẻ trí nhớ có thể giúp nghiên cứu có những hướng điều trị mới cũng như việc ngăn ngừa.”


Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0944.555.000 & 0944.555.222

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan