Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Tại Sao Chúng Ta Lại Ngáp? - Why We Yawn?

20
04/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

Now a series of experiments suggests a surprising reason for yawning. It cools the brain, says Andrew C. Gallup, PhD, a postdoctoral research associate at Princeton University.

Hiện nay một loạt các thí nghiệm đưa ra một lý do đáng ngạc nhiên giải thích việc ngáp. Ngáp giúp làm mát não, theo Tiến sĩ Andrew C. Gallup, một nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Princeton.

 

“We have collected data on rats, parakeets, and humans. All the data supports the brain-cooling hypothesis,” Gallup tells WebMD

“Chúng tôi đã thu thập dữ liệu trên chuột, vẹt đuôi dài và con người. Tất cả các dữ liệu đều ủng hộ giả thuyết làm mát não”, Gallup trả lời phỏng vấn của WebMD.
 

Here's the basic idea: · When you start to yawn, powerful stretching of the jaw increases blood flow in the neck, face, and head. · The deep intake of breath during a yawn forces downward flow of spinal fluid and blood from the brain. Cool air breathed into the mouth cools these fluids.

Đây là ý tưởng cơ bản: · Khi bạn bắt đầu ngáp, sự kéo căng của xương hàm làm tăng lưu lượng máu đến cổ, mặt và đầu. · Hít sâu khi ngáp khiến dịch não tủy và máu từ não đi xuống. Không khí mát mẻ đi vào miệng làm mát các dịch này.

 

“Together these processes may act like a radiator, removing [too hot] blood from the brain while introducing cooler blood from the lungs and extremities, thereby cooling [brain] surfaces,” Gallup says.

“Cùng với nhau, những tiến trình này có thể hoạt động như một bộ tản nhiệt, mang máu (quá nóng) ra khỏi não và đưa vào máu mát hơn từ phổi và tứ chi, do đó làm mát các bề mặt [não]”, Gallup nói.

 

To answer skeptics, Gallup has laid out a more detailed anatomical description of the process in the medical literature.

Để trả lời những người hoài nghi, Gallup đã đưa ra một bản mô tả cơ thể học chi tiết hơn về quá trình này trong báo cáo khoa học.

 

We Yawn More When It's Cool

Chúng ta ngáp nhiều hơn khi trời mát

 

Gallup's theory predicts that colder outside air should cool the brain better than hot air. The body should therefore yawn more when the air is cool, and yawn less when the air is hot.

Lý thuyết của Gallup dự đoán là không khí bên ngoài mát hơn sẽ làm mát não tốt hơn so với không khí nóng. Do đó cơ thể sẽ ngáp nhiều hơn khi trời mát, và ngáp ít hơn khi trời nóng.

 

Where better to test this than in Tucson, Ariz.? Gallup's team went there twice: Once in the winter, when it was a cool 71.6 degrees F outside, and once in early summer, when it was 98.6 degrees F.

Nơi tốt nhất để kiểm tra điều này là ở Tucson, Ariz. Nhóm nghiên cứu của Gallup đã đến đấy 2 lần: Một lần vào mùa đông, khi nhiệt độ ngoài trời mát mẻ, ở 71.6 độ F, và một lần vào đầu mùa hè, khi nhiệt độ là 98.6 độ F.

 

The researchers asked 80 pedestrians to look at pictures of people yawning. It's well known that people often yawn when they see others yawn.

Các nhà nghiên cứu yêu cầu 80 người tham gia nhìn vào các tấm hình người khác ngáp. Thường thì ai cũng biết mọi người ngáp nhiều hơn khi họ thấy người khác ngáp.

 

Sure enough, in the cooler weather 45% of people yawned when they looked at the pictures. But in hotter weather, only 24% of people yawned. Moreover, people yawned more if they'd been outside longer in the cool weather, and yawned less if they'd been outside longer in the hot weather.

Thật vậy, trong thời tiết mát mẻ hơn, 45% người tham dự ngáp khi họ thấy các tấm ảnh. Nhưng chỉ 24% họ ngáp khi ở trong thời tiết nóng nực hơn. Hơn nữa, mọi người càng ngáp nhiều hơn khi họ càng ở lâu ngoài trời mát, và càng ngáp ít hơn khi ở lâu trong trời nóng.

 

These results mimicked an earlier study in which Gallup's team showed that budgie parakeets yawned more in cool temperatures than they did in hot temperatures. And it supported a rat study in which rat brains cooled a bit when the animals yawned.

Những kết quả này mô phỏng một nghiên cứu trước đây, trong đó nhóm của Gallup cho thấy budgie vẹt đuôi dài ngáp nhiều hơn ở nhiệt độ mát so với ở nhiệt độ nóng. Và nó cũng chứng thực cho một nghiên cứu ở chuột, trong đó não chuột mát hơn một chút khi chúng ngáp.

 

What We Say When We Yawn

Chúng ta thể hiện thông điệp gì khi ngáp

 

Gallup says his brain cooling theory of yawning is the only theory that explains all these experimental results. But he has not yet convinced those who prefer another theory.

Gallup nói lý thuyết não được làm mát khi ngáp của mình là lý thuyết duy nhất giải thích được tất cả các kết quả thử nghiệm trên. Nhưng ông vẫn chưa thuyết phục được những người tin vào những giả thuyết khác.

 

University of Geneva physician Adrian G. Guggisberg, MD, agrees with Gallup that changes in room temperature can trigger yawning. But he's wary of the brain cooling theory. And he offers an alternative interpretation of Gallup's Tucson study.

Bác sĩ Adrian G.Guggisberg của trường Đại học Geneva đồng ý với Gallup rằng thay đổi nhiệt độ trong phòng có thể gây ra ngáp. Nhưng ông thận trọng cảnh giác với lý thuyết làm mát não và ông đưa ra một giải thích khác theo nghiên cứu của Gallup Tucson.


Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp
0 / 5 ( 0 bình chọn )

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan