Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Lịch Sử Của Lễ Giáng Sinh Trên Thế Giới

16
12/2015

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

Christmas is both a sacred religious holiday and a worldwide cultural and commercial phenomenon.

Lễ Giáng sinh là vừa là ngày lễ của các tôn giáo linh thiêng, vừa là một hiện tượng thương mại và văn hóa trên toàn thế giới.

For two millennia, people around the world have been observing it with traditions and practices that are both religious and secular in nature.

Trải qua 2 thiên niên kỷ, người dân trên toàn thế giới đã tiến hành nó với những truyền thống và thực tiễn là tôn giáo và thế tục trong tự nhiên.

Christians celebrate Christmas Day as the anniversary of the birth of Jesus of Nazareth, a spiritual leader whose teachings form the basis of their religion.

Những người theo đạo cơ đốc tổ chức ngày giáng sinh như sinh nhật của chúa Jesus của Nazareth, một người cha linh thiêng hình thành nên nền tảng tôn giáo của họ.

Popular customs include exchanging gifts, decorating Christmas trees, attending church, sharing meals with family and friends and, of course, waiting for Santa Claus to arrive.

Phong tục phổ biến bao gồm: tặng quà cho nhau, trang trí cây thông nô-en, đến nhà thờ, ăn uống cùng gia đình và bạn bè và dĩ nhiên là chờ đợi ông già Nô- en đến.

Christmas.jpg

Christmas eve with Christmas tree

December 25–Christmas Day–has been a federal holiday in the United States since 1870.

Ngày 25 tháng 12 - ngày noel là một ngày nghỉ liên bang ở Hoa Kỳ từ năm 1870.

The middle of winter has long been a time of celebration around the world. Centuries before the arrival of the man called Jesus, early Europeans celebrated light and birth in the darkest days of winter.

Giữa mùa đông là một thời gian dài của lễ kỷ niệm trên toàn thế giới. Hàng thế kỷ trước khi có chúa Jesus, những người Châu Âu đầu tiên đã tổ chức đốt lửa và tạo ra những ngày đen tối nhất của mùa đông.

Many peoples rejoiced during the winter solstice, when the worst of the winter was behind them and they could look forward to longer days and extended hours of sunlight.

Nhiều người đã vui mừng trong suốt ngày đông chí, khi điều tồi tệ nhất của mùa đông đã ở phía sau họ, họ có thể mong đợi những ngày dài hơn và kéo dài thời gian chiếu sáng của ánh sáng mặt trời.

In Scandinavia, the Norse celebrated Yule from December 21, the winter solstice, through January.

Ở Scandinavia, phía bên Na Uy tổ chức lễ giáng sinh từ 21 tháng 12, ngày đông chí, sang tháng 1.

In recognition of the return of the sun, fathers and sons would bring home large logs, which they would set on fire.

Bằng sự công nhận sự trở lại của mặt trời, những người cha và những người con trai sẽ mang về nhà những khúc gỗ lớn để đốt lửa.

The people would feast until the log burned out, which could take as many as 12 days. The Norse believed that each spark from the fire represented a new pig or calf that would be born during the coming year.

Mọi người sẽ ăn tiệc cho tới khi những khúc gỗ cháy hết có thể mất khoảng 12 ngày. Những người Na Uy tin rằng mỗi tia lửa đại diện cho một con bê hoặc con lợn mới sẽ được sinh ra trong năm tới.

The end of December was a perfect time for celebration in most areas of Europe. At that time of year, most cattle were slaughtered so they would not have to be fed during the winter.

Cuối tháng 12 là một thời điểm tuyệt vời cho lễ kỷ niệm ở khắp Châu Âu. Thời điểm đó của năm, hầu hết các loài gia súc được làm thịt hàng loạt vì vậy họ không phải cho chúng ăn trong suốt mùa đông.

For many, it was the only time of year when they had a supply of fresh meat. In addition, most wine and beer made during the year was finally fermented and ready for drinking.

Đối với nhiều người, đó là thời điểm của năm để họ cung cấp thị tươi sống. Ngoài ra, hầu hết rượu vang và thị bò được chế biến trong năm cuối cùng cũng được lên men và sẵn sàng để uống.

In Germany, people honored the pagan god Oden during the mid-winter holiday. Germans were terrified of Oden, as they believed he made nocturnal flights through the sky to observe his people, and then decide who would prosper or perish. Because of his presence, many people chose to stay inside.

Ở Đức, mọi người vinh danh các thần ngoại giáo Oden trong kỳ nghỉ giữa mùa đông. Người Đức sợ Oden, vì họ tin rằng ông ấy đã thực hiện chuyến bay qua đêm trên bầu trời để quan sát người dân của mình và sau đó quyết định ai sẽ thịnh vượng hay tàn rụi. Bởi vì sự có mặt của ông ấy nên nhiều người đã chọn cách ở trong nhà.


Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan