Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Don’T Mess With The Maid - Đừng Lộn Xộn Với Người Giúp Việc Nhà

21
12/2015

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

A rich Beverly Hills lady got very angry at her French maid.

Một quý bà ở Beverly Hills nổi giận cô giúp việc người Pháp

After a long list of stinging remarks about her shortcomings as a cook and housekeeper, she dismissed the maid.

Sau một bản danh sách dài những nhận xét khó chịu về những lỗi của cô ta khi nấu ăn và quản gia, bà đuổi cô giúp việc.

The maid, with her Gaelic ancestry, couldn’t allow such abuse to go unanswered.

Người giúp việc, với dòng máu Celte, không thể chấp nhận một sự lăng mạ như vậy để ra đi không có câu trả lời.

maid.jpg

"Your husband considers me a better housekeeper and cook than you, Madam. He has told me himself.

“Chồng bà xem tôi là một người quản gia và nấu ăn tốt hơn bà, thưa bà.Chính ông đã nói với tôi.”

" The rich woman just swallowed and said nothing.

Người đàn bà giàu có chỉ nín nhịn và không nói gì.

"And furthermore," the angry girl continued, "I am better in bed than you!"

“Và hơn nữa,” cô gái giận dữ tiếp tục, “ở trên giừờng tôi giỏi hơn bà !”

"And I suppose my husband told you that, too?"

“Và tôi cho rằng chồng tôi cũng nói với cô điều đó?”

"No, Madam," said he maid. "Not your husband, the mail man!"

“Không, thưa bà,” người giúp việc nói. “Không phải chồng bà, ông đưa thư !”

 

Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan