Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

The Bum - Kẻ Ăn Mày

18
12/2015

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

A bum approaches a well dressed gentleman on the street. "Hey, Buddy, can you spare two dollars?" The well-dressed gentleman responds, "You are not going to spend in on liquor are you?"

Một gã ăn mày tiến gần một quý ông ăn mặt sang trọng trên đường phố. “Này, ông bạn quý, ông có thể cho hai đô la được không?” Người đàn ông ăn mặc sang trọng trả lời:” ông sẽ không tiêu tiền vào rượu chè, phải không?”

"No, sir, I don t drink," retorts the bum

“Không, thưa ngài, tôi không uống rượu,” gã ăn mày đáp lại.

"You are not going to throw it away in some crap game, are you?" asks the gentleman.

“Ông sẽ không quẳng nó vào những ván chơi tào lao, phải không?” người đàn ông thượng lưu hỏi.

beggars.jpg

"No way, I don t gamble," answers the bum.

“ Không đời nào. Tôi không chơi bài,” gã ăn mày trả lời.

"You wouldn't waste the money at a golf course for greens fees, would you?" asks the man.

“ Ông sẽ không tiêu hoang tiền vào những khoảng phí hõm của một cuộc gôn, phải không?” người đàn ông hỏi.

"Never," says the bum, "I don't play golf."

“Không bao giờ,” tên ăn mày nói, “tôi không chơi gôn.”

The man asks the bum if he would like to come home with him for a home cooked meal. The bum accepts eagerly. While they are heading for the man's house, the bum s curiosity gets the better of him. "Isn't your wife going to be angry when she sees a guy like me at your table?

Người đàn ông hỏi gã ăn mày có muốn về nhà với ông ta ăn cơm nhà không. Gã ăn mày hăm hở đồng ý. Trong khi họ đang đi hướng về nhà người đàn ông, gã ăn mày không thắng được tính tò mò. “Vợ ông sẽ không nổi giận khi bà ấy thấy một gã như tôi tại bàn ăn của ông à?

"Probably," says the man, "but it will be worth it. I want her to see what happens to a guy who doesn't drink, gamble or play golf."

“ Chắc là có,” người đàn ông nói, “nhưng sẽ đáng như thế. Tôi muốn cô ấy thấy điều gì xảy ra cho một gã không nhậu nhẹt, cờ bạc hoặc chơi gôn.”

 

Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan