Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Whistling In La Gomera - Ngôn Ngữ Huýt Sáo Ở La Gomera

19
12/2015

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

An ancient language of whistles that enable long-distance communication long before the invention of the mobile phone will be saved from extinction on the volcanic island off the west coast of Africa.

Một ngôn ngữ cổ của huýt sáo cho phép liên lạc đường dài rất lâu trước khi phát minh ra điện thoại di động vẫn được lưu lại khỏi sự tuyệt chủng trên đảo núi lửa ngoài khơi biển phía tấy của Châu Phi.

The island is part of the Canary Island and is called La Gomera. The language, Silbo Gomero, which sounds like birdsong, was used by the people on the island to communicate up to three kilometers across the deep valleys that radiate from La Gomera central volcanic peak.

Hòn đảo này là một phần của đảo Canary và được gọi là La Gomera. Ngôn ngữ Silbo Gomero, âm thanh như chim hót, được sử dụng bởi người dân trên đảo để giao tiếp lên đến 3km qua các thung lũng sâu tỏa ra từ La Gomera trung tâm đỉnh núi lửa.

With the opening of the island to tourism and the arrival of the telephone, Silbo Gomero had started to die out.

Với việc khai trương đảo để du lịch và sự xuất hiện của điện thoại, Silbo Gomera bắt đầu chết dần.

Luckily, the island authorities realised what they were losing before it was too late, since 1999, Silbo Gomero has been part of the school curriculum for children up to the age of 14. About 3,00 students spend 25 minutes a week learning it, which is enough to understand the basic.

Thật may mắn, các nhà chức trách đảo nhận ra những gì học đã mất đi trước khi quá muộn, từ năm 1999, tiếng Silbo Gomera đã là một phần trong chương trình học cho trẻ em đến tuổi 14. Về 3.000 học sinh dành 25 phút một tuần để học nó, đủ để hiểu được điều cơ bản.

whistle.jpg

The name, Silbo Gomero, comes from the Spanish verd “silbar” meaning to whistle and “Gomero” meaning “coming from island of La Gomera”

Cái tên, Silbo Gomera, đến từ Tây Ban Nha động từ ' Silba' nghĩa là huýt sáo và ' Gomero' ý nghĩa ' đến từ đảo của La Gomera'.

The language is made up of four vowels and four consonants, which can be whistled to make more than 4,000 words.

Ngôn ngữ được lắp ghép của 4 nguyên âm và 4 phụ âm, đó có thể huýt sáo đến hơn 4.000 khẩu lệnh.

In the past, children learn it from their parents but as fewer and fewer adults were teaching their children, it become necessary for the government to take over.

Trước đây, trẻ em được học từ ba mẹ nhưng hầu như không ai dạy chúng, điều đó trở nên cần thiết cho nhà chức trách đảm nhận.

According to Eugernio Drias, a teacher of Silbo Gomero and director of the island’s Silbo Gomero and director of the island’s Silbo programme, “There are few really good silbadores, fluent whistlers of the language, so far, but lots of students are learning to use it and understand it. We’ve been very pleased with the results”.

Theo từ Eugernio Drias, chương trình giáo viên của Silbo Gomera và người chỉ huy của đảo Silbo. Silbadoré có một vài lợi ích, huýt sáo dễ dàng của ngôn ngữ, thật xa, nhưng một số sinh viên học cách sử dụng và hiểu chúng. Chúng tôi rất hài lòng về kết quả.

An important step towards saving the language was the First International Congress of Whistled Languages, which was held in La Gomera in 2003, Silbo- like whistling has been found in parts of Greece, Turkey, China and Mexico, but none is as developed as Sillo Gomero. Research will now be carried out in Venezuela, Cuba and Texas- all places to which Gomerans have traditionally emigrated and where traces of language still survive.

Hướng tới tương lai tiết kiệm ngôn ngữ là các hội nghị đầu tiên của ngôn ngữ huýt sáo, kéo dài đến năm 2003 ở La Gomera, Silbo như huýt sáo được tìm thấy trong các bộ phận của Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và Mexico, nhưng không được phát triển như Silbo Gomero. Nghiên cứu sẽ được tiến hành ở Venezula, Cuba và bang Texas, tất cả những nơi có truyền thống di cư và nơi dấu vết của ngôn ngữ còn tồn tại.

Dr Francisco Rivero is a researcher at La Laguna University in Santa Cruz de Tenerife. "Historically, from the earliest settlers up until quite recently, the Silbo Gomero language was the mobile phone os the period.

Tiến sĩ Francisso Rivero là một nhà nghiên cứu tại trường đại học La Laguna ở Santa Crus de Tenerife. Trong lịch sử, từ những người định cư sớm nhất lên đến gần đây, các ngôn ngữ Silbo Gomero là của điện thoại di động trong thời gian qua.

bird-language.jpg

It allowed people to communicate across great distances because its frequency allowed the sound to be transmitted". Although Silbo probably originated in the Atlas Mountains of North African 2,500 years ago, it was adapted to La Gomera by adopting Spanish speech patterns.

Nó cho phép mọi người liên lạc qua một khoảng cách lớn bởi tầng số của nó cho phép âm thanh được truyền đi. Mặc dù Silbo có nguồn gốc ở núi Atlas của Bắc Phi cách đây 2.500 năm, nó đã thích nghi với La Gomera bằng cách áp dụng các mẫu tiếng nói Tây Ban Nha.

"It relies on vowels rather than consonants", explains Dr Rivero. "These are whistled at different frequencies, using Spanish grammar. If we spoke English, we'd use and English structure for whistling. It's not just disjointed words - its flows, and you can quite easily have a proper conversation with someone".

Nó dựa vào nguyên âm hơn là phụ âm, tiến sĩ Rivero giải thích. Có nhiều cách huýt sáo với tần số khác nhau, sử dụng ngữ pháp Tây Ban Nha. Nếu chúng ta nói tiếng anh, chúng tôi sử dụng và cấu trúc tiếng anh cho huýt sáo. Nó không chỉ là từ rời rạc- lưu lượng của nó, và bạn có thể khá dễ dàng có cuộc trò chuyện thích hợp với một ai đó.

"Silbo Gomero is the most important pre-Hispanic cultural heritage we have. It is unique and has many values - historial, linguistic, anthropological and aesthetic", says Moises Plasencia, Director of the Canary Islands" Historical Heritage department. Senor Plasencia has begun working to persuade UNESCO to support La Gomera efforts to save the island's language.

Silbo Gomero là di sản văn hóa của Tây Ban nha mà chúng ta có. Nó là dy nhất và nhiều giá trị- lịch sử, ngôn ngữ học, nhân lọa học và thẩm mỹ, nói Moises Plasencia, Người chỉ huy của đảo Canary lịch sử di sản. Senor Plasencia đã bắt đầu làm việc để thuyết phục UNESCO để hỗ trợ La Gomera để cứu ngôn ngữ của hòn đảo.


Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan