Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Uống Quá Nhiều Nước Có Thể Dẫn Đến Tử Vong - Drinking Too Much Water Can Be Deadly

28
12/2015

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

The typical human body loses about ten cups of water per day, through sweat, excretion, exhalation, and other normal functions. Food generally provides about four cups of water per day.

Cơ thể một người bình thường mất khoảng mười ly nước mỗi ngày, qua mồ hôi, bài tiết, thở ra, và các chức năng bình thường khác. Thực phẩm thường cung cấp khoảng bốn ly nước mỗi ngày.

Beverages of all kinds can help to make to up the difference: caffeinated or not, carbonated or not, sweetened or not. The only liquid that is known to cause actual dehydration is alcohol, and then only in excessive amounts. According to Dr Stanley Goldfarb and Dr Dan Negoianu of the University of Pennsylvania in Philadelphia, there are four leading myths about water intake: more water leads to more toxin excretion, improves skin tone, makes one less hungry, and reduces headache frequency.

Tất cả các loại nước uống có thể tạo nên sự khác biệt: có cà-phê-in hay không, có ga hay không, có đường hay không. Chất lỏng duy nhất được biết là gây ra tình trạng mất nước chính là rượu, và chỉ khi uống với lượng quá nhiều. Theo Tiến sĩ Stanley Goldfarb và Tiến sĩ Dan Negoianu của Đại học Pennsylvania ở Philadelphia, có bốn chuyện tưởng tượng phổ biến nhất về lượng nước: nhiều nước dẫn đến bài tiết nhiều độc tố hơn, cải thiện làn da, làm bớt đói, và làm giảm tần số đau đầu.

water.jpg

After extensive review of the published studies which examined the alleged health benefits of water consumption, the two doctors concluded that people in hot, dry climates, athletes, and people with certain diseases might do better with increased fluid intake, but for average healthy people, more water did not mean better health.

Sau khi xem xét mở rộng các nghiên cứu đã được công bố về những lợi ích sức khỏe được dẫn ra của việc uống nước, hai tiến sĩ đã kết luận rằng những người ở các vùng khí hậu nóng, khô, vận động viên, và những người có một số bệnh có thể cần uống nhiều nước hơn, nhưng đối với những người khỏe mạnh bình thường, nhiều nước hơn không có nghĩa là sức khỏe tốt hơn.

According to a reader of the LA Times, “Although not trained in medicine or nutrition, I instinctively knew that the advice to drink eight glasses of water per day was nonsense.

Theo độc giả của thời báo Los Angeles, "dù không được đào tạo về y học hoặc dinh dưỡng, nhưng theo bản năng, tôi biết lời khuyên uống tám ly nước mỗi ngày là vô lý.

And, I would add, the ever-important profit motive. The following are a few examples of death by “water intoxication,” from Wikipedia: “Artist Andy Warhol died from a cardiac arrhythmia. His family sued the hospital, claiming the arrhythmia was a result of water intoxication from being overloaded with fluids after routine gall bladder surgery.“

Và tôi muốn nói thêm, động cơ lợi nhuận càng quan trọng hơn bao giờ hết. Sau đây là một vài ví dụ về tử vong do "nhiễm độc nước", từ Wikipedia: "Nghệ sĩ Andy Warhol đã chết vì rối loạn nhịp tim. Gia đình ông đã kiện bệnh viện, tuyên bố loạn nhịp tim là kết quả của nhiễm độc nước do bị quá tải với các chất dịch sau khi phẫu thuật túi mật thường xuyên."

Leah Betts died on November 16, 1995 as the result of drinking too much water, though in the media her death was initially attributed to taking an ecstasy tablet at her 18th birthday party.

Leah Betts qua đời vào ngày 16 Tháng 11 năm 1995 là kết quả của việc uống quá nhiều nước, mặc dù theo các phương tiện truyền thông, cái chết của Leah bị quy cho bắt nguồn từ việc uống một viên thuốc kích thích tại bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 của mình.

“On September 12, 1999, US Air Force basic trainee Michael J. Schindler died of heat stroke, severely complicated by water intoxication, two days after becoming seriously ill during a 5.8 mile march. The Air Force changed its recruit training procedures as a result.”

“Vào ngày 12 tháng chín năm 1999, Michael J. Schindler, một binh sĩ thuộc không quân Hoa Kỳ, đã chết vì say nắng, càng nghiêm trọng hơn vì ngộ độc do uống quá nhiều nước, hai ngày sau khi bị bệnh nặng trong một cuộc hành quân 5,8 dặm. Sự việc khiến không quân phải thay đổi quy trình đào tạo tuyển dụng của mình.”

On June 9, 2002, 4-year-old Cassandra Killpack of Springville, Utah died as a result of water intoxication when her parents forcefully fed her one gallon (3.8 liters) of water in a short period while she was being disciplined. Her parents, Richard and Jennette Killpack, were convicted in 2005 of child abuse homicide.

Ngày 9 tháng 6 năm 2002, bé Cassandra Killpack 4 tuổi ở Springville, Utah chết vì nhiễm độc do uống quá nhiều nước vì cha mẹ bé kỷ luật bé bằng cách ép uống 1 ga-lông (3.8 lít) nước trong một thời gian ngắn. Hai người đó, Richard và Jennette Killpack, đã bị kết án năm 2005 tội ngược đãi trẻ em đến chết. 

The general rule is: when thirsty, drink. When not thirsty, don’t drink, unless you want to. The body is constantly trying to maintain its liquid equilibrium, and can do a pretty good job when its simple dictates are followed.

Nguyên tắc chung là: khi khát nước, uống. Khi không khát, không uống, trừ khi bạn muốn. Cơ thể không ngừng cố gắng để duy trì cân bằng chất dịch của nó, và có thể làm khá tốt khi mệnh lệnh đơn giản của nó được tuân theo.

Bottled waters may look classy, but they don’t have to meet standards any more rigorous than your own tap water does. Many consumers spend thousands of dollars per year on expensive bottled waters, when their own tap water, put through a by-the-sink filter might provide them with better-quality water. The fact is, the current bottled-water craze, taken to excess, is mostly a mix of fashion, fiction, and very little science. Many of us operate on the all-too-human principle: "if some is good, more must be better." Beware, don’t become inadvertent victims of water intoxication!

Nước đóng chai có thể nhìn nổi trội, nhưng chúng không đáp ứng gì hơn các tiêu chuẩn nghiêm ngặt mà nước máy đã có. Nhiều người tiêu dùng chi tiêu hàng ngàn đô la mỗi năm vào các loại nước đóng chai đắt tiền, trong khi nước máy của họ, chỉ cần đưa qua một bộ lọc ngay vòi là có thể cung cấp cho họ nước có chất lượng tốt hơn. Thực tế là, cơn sốt nước đóng chai hiện nay, dẫn đến dư thừa, chủ yếu là một kết hợp của phong trào, hư cấu, và rất ít khoa học. Nhiều người trong chúng quan niệm theo nguyên tắc quá-con người: "nếu một ít là tốt, thì càng nhiều sẽ càng tốt." Hãy coi chừng, đừng trở thành nạn nhân của nhiễm độc nước vì thiếu hiểu biết!


Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan