Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Khám Phá Các Nguyên Nhân Gây Dị Ứng Của Bạn

19
02/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

Nearly 20% of Americans have allergies. Allergies are an abnormal response of your immune system. Your body's defenses react to a usually harmless substance, such as pollen, animal dander, or food. Almost anything can trigger an allergic reaction, which can range from mild and annoying to life-threatening. Here are 10 of the most common triggers.

Theo thống kê có gần 20% người Mỹ bị dị ứng. Dị ứng là phản ứng bất thường của hệ thống miễn dịch. Kháng thể của cơ thể phản ứng lại một chất gây hại nào đó thường thấy, chẳng hạn như phấn hoa, vảy da đầu động vật, hoặc là thức ăn. Hầu như thứ gì cũng có thể gây dị ứng được, phản ứng có thể dao động từ mức độ nhẹ và khó chịu đến mức độ đe doạ đến tính mạng. Dưới đây là 10 trong những nguyên nhân gây dị ứng thường gặp nhất.

Pollen from trees, grasses, and weeds can trigger hay fever or seasonal allergies. You might have symptoms like sneezing, runny nose, nasal congestion, and itchy, watery eyes. Treatments include over-the-counter products, prescription drugs, and allergy shots. Prevent symptoms by staying inside on windy days when pollen counts are high, closing windows, and running the air conditioning.

Phấn hoa từ cây, cỏ, và cỏ dại có thể gây ra viêm mũi dị ứng hoặc dị ứng mùa. Bạn có thể mắc các triệu chứng như hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi, và ngứa, chảy nước mắt. Phương pháp điều trị bao gồm thuốc mua tự do không theo toa, thuốc theo toa, và thuốc dị ứng dạng tiêm. Phòng chống triệu chứng bằng cách ở trong nhà vào những ngày lộng gió khi mà chỉ số phấn hoa trong không khí lên cao, đóng cửa sổ, và chạy hệ thống điều hoà không khí.

Animal dander Proteins secreted by oil glands in an animal's skin and present in their saliva can cause allergic reactions for some people. The allergy can take two or more years to develop and symptoms may not go away until months after being away from the animal. If your pet is causing allergies, make your bedroom a pet-free zone, avoid carpets, and wash him regularly. A HEPA filter and frequent vacuuming may also help. Allergy shots may be beneficial.

Vảy da đầu động vật Protein được tiết ra bởi các tuyến dầu trong da động vật và hiện diện trong nước bọt của chúng có thể gây dị ứng đối với một số người. Có thể phải mất từ 2 năm trở lên dị ứng mới phát triển và phải mất hàng tháng trời sau khi tránh xa động vật thì các triệu chứng mới có thể hết được. Nếu thú nuôi nhà bạn đang gây dị ứng thì đừng mang thú vào phòng ngủ, tránh trải thảm, và nên tắm thú nuôi thường xuyên. Sử dụng bộ lọc HEPA và thường xuyên hút bụi cũng có thể giúp ích cho bạn đấy. Bên cạnh đó, bạn cũng nên tiêm phòng dị ứng đi.

Dust mites Dust mites are microscopic organisms that live in house dust. They thrive in high humidity and feed on the dead skin cells of people and pets, as well as on pollen, bacteria, and fungi. Help prevent dust mite allergies by covering mattresses, pillows, and box springs, using hypoallergenic pillows, washing sheets weekly in hot water, and keeping the house free of dust collecting-items such as stuffed animals, curtains, and carpet.

Mạt trong bụi nhà Mạt trong bụi nhà là những vi sinh vật sống trong bụi nhà. Chúng sinh sôi trong môi trường có độ ẩm cao và ăn tế bào da chết của người và thú nuôi, cũng như sống trên phấn hoa, vi khuẩn, và nấm. Bạn có thể ngăn ngừa dị ứng mạt trong bụi nhà bằng cách che phủ nệm, gối, và lò xo giường, sử dụng gối không gây dị ứng, giặt tấm trải giường hằng tuần bằng nước nóng, và đừng giữ các vật dụng bám bụi trong nhà như thú nhồi bông, rèm cửa, và thảm.

allergy.jpg

         Hình ảnh minh họa

Insect stings People who are allergic to stings can have a severe or even life-threatening reaction. Symptoms include severe swelling and redness from the sting or bite that may last a week or more, nausea, fatigue, and low-grade fever. In rare cases when insect bites cause a severe reaction (anaphylaxis), symptoms may include difficulty breathing, swelling around the face, throat, or mouth, racing pulse, an itchy rash or hives, dizziness, or a sharp drop in blood pressure. If you're severely allergic, you should get epinephrine immediately after a sting. Allergy shots are recommended to prevent anaphylaxis for some stings.

Vết cắn của côn trùng/ Nọc độc của côn trùng Người bị dị ứng với nọc côn trùng có thể bị phản ứng nặng hoặc thậm chí bị phản ứng đe doạ đến tính mạng. Các triệu chứng bao gồm sưng đỏ dữ dội ở vùng bị đốt hoặc bị cắn có thể kéo dài ít nhất là 1 tuần, buồn nôn, mệt mỏi, và sốt nhẹ. Trong những trường hợp hiếm thấy khi vết cắn của côn trùng có thể gây phản ứng dữ dội (sốc mẫn cảm), triệu chứng có thể bao gồm khó thở, sưng khắp mặt, họng, hoặc sưng miệng, mạch đập nhanh, nổi mề đay hay ban ngứa, chóng mặt, hoặc hạ huyết áp dữ dội. Nếu bạn bị dị ứng nặng, bạn nên sử dụng epinephrine liền ngay sau khi bị đốt. Người ta cũng khuyến nghị nên sử dụng các loại thuốc dị ứng dạng tiêm để ngăn ngừa sốc mẫn cảm đối với một số vết cắn của côn trùng.

Molds Molds make allergens, irritants, and in some cases, potentially toxic substances. Inhaling or touching mold (magnified here) or mold spores may cause allergic reactions in some people. There are many types of mold. They all need moisture to grow. They can be found in damp areas such as basements or bathrooms, as well as in grass or mulch. Avoid activities that trigger symptoms, such as raking leaves. Ventilate moist areas in your home.

Nấm mốc Nấm mốc gây ra nhiều chất gây dị ứng, chất kích thích, và trong một số trường hợp còn có khả năng gây ra chất độc nữa. Việc hít hoặc sờ trúng nấm mốc (được phóng to ở đây) hoặc bào tử nấm mốc có thể gây dị ứng ở một số người. Có nhiều loại nấm mốc. Tất cả đều cần môi trường ẩm ướt để phát triển. Nấm mốc có thể thấy ở những khu ẩm ướt như tầng hầm hoặc phòng tắm, cũng như trong cỏ hoặc lớp phủ. Bạn nên tránh các hoạt động làm kích thích triệu chứng, chẳng hạn như cào lá cây. Hãy thông gió cho các khu vực ẩm ướt trong nhà của bạn.

Food Milk, shellfish, eggs, and nuts are among the most common foods that cause allergies. An allergic reaction usually happens within minutes of eating the offending food. Symptoms, which can include breathing problems, hives, vomiting, diarrhea, and swelling around the mouth, can be severe. Avoid all foods that you are allergic to. If you're exposed to them, you may need an epinephrine injection.

Thức ăn Sữa, tôm cua, trứng, và đậu thuộc nhóm các thức ăn thường gây dị ứng nhiều nhất. Dị ứng thường xảy ra trong vài phút sau khi ăn thức ăn gây khó chịu. Triệu chứng có thể gồm khó thở, nổi mề đay, ói, tiêu chảy, và sưng phù quanh miệng, có thể nặng. Hãy tránh tất cả các loại thức ăn gây dị ứng cho bạn. Nếu tiếp xúc với các loại thức ăn đó, bạn có thể cần phải tiêm epinephrine.

Latex Latex in gloves, condoms, and some medical devices can trigger a latex allergy. Symptoms include skin rash, eye irritation, runny nose, sneezing, wheezing, and skin or nose itching. Allergic reactions can range from skin redness and itching to anaphylaxis, a serious reaction which can cause difficulty breathing, and hives.

Nhựa mủ Nhựa mủ trong găng tay, bao cao su, và một số thiết bị y tế có thể gây ra dị ứng nhựa mủ. Triệu chứng bao gồm phát ban, rát mắt, sổ mũi, hắt hơi, thở khò khè, và ngứa da hoặc ngứa mũi. Mức độ dị ứng có thể dao động từ ngứa và đỏ da đến sốc mẫn cảm, đây là một phản ứng nghiêm trọng có thể gây khó thở, và nổi mề đay.

Medication Symptoms of allergies to medications, such as penicillin or aspirin, can range from mild to life-threatening and can include hives, itchy eyes, congestion, and swelling in the face, mouth and throat. It's best to avoid the drug altogether. But if you're exposed, your doctor may recommend treating mild symptoms with antihistamines or steroids. For severe allergy symptoms, you may need epinephrine.

Thuốc Các triệu chứng dị ứng với thuốc như penicillin hoặc aspirin, có thể dao động từ nhẹ đến đe doạ đến tính mạng và có thể gồm mề đay, ngứa mắt, sung huyết, và sưng mặt, sưng miệng và họng. Tốt nhất là nên tránh sử dụng thuốc hoàn toàn. Nhưng nếu bạn tiếp xúc với thuốc thì bác sĩ có thể khuyến nghị nên chữa các triệu chứng nhẹ bằng thuốc kháng histamine hoặc steroid. Đối với các triệu chứng dị ứng nặng, bạn có thể cần phải sử dụng epinephrine.

Fragrance Fragrances found in products like perfumes, scented candles, laundry detergent, and cosmetics can cause mild to severe health problems. For most people, symptoms ease up once the scent is gone. For some, repeated exposures cause more symptoms that happen more often and last longer. The question is whether fragrance reactions are a true allergy or simply your body's response to an irritant.

Hương liệu/ nước hoa Hương liệu có trong nhiều sản phẩm như nước hoa, nến thơm, bột giặt, mỹ phẩm có thể gây nhiều vấn đề sức khỏe từ nhẹ đến nặng. Đối với hầu hết mọi người thì triệu chứng thường sẽ giảm bớt khi không còn mùi hương nữa. Với một số người, việc tiếp xúc lâu dài lặp đi lặp lại có thể gây nhiều triệu chứng hơn, xảy ra thường xuyên hơn và kéo dài lâu hơn. Vấn đề là liệu chứng dị ứng nước hoa là dị ứng thực sự hay chỉ là do cơ thể bạn phản ứng với chất gây kích thích mà thôi.

Cockroaches Ick! Not only are cockroaches creepy, but a protein in their droppings can be a troublesome allergen. It can be difficult to get rid of cockroaches from your home, especially in a warm climate, or if you live in an apartment building where bugs can pass back and forth to between neighbors. Treat for roaches by using pesticides, keeping a clean kitchen, and repairing cracks and holes in floors, walls, and windows to stop the roaches from entering your home.

Gián Ick! Không những gián đáng sợ đâu, mà trong phân chúng còn có một loại prô-tê-in có thể là một chất gây dị ứng khó chịu nữa đấy. Bạn khó có thể diệt sạch lũ gián khỏi nhà mình, nhất là ở vùng khí hậu ấm áp, hoặc nếu sống ở một chung cư nơi mà côn trùng có thể chạy qua chạy lại giữa hai nhà lân cận với nhau. Bạn có thể diệt gián bằng cách sử dụng thuốc trừ sâu, giữ cho nhà bếp sạch sẽ, và sửa các vết nứt và các lỗ hổng trên sàn, tường và cửa sổ để ngăn không cho gián vào nhà của mình.


Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan