Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Here Today, Gone Tomorrow - Nay Còn, Mai Mất

21
12/2015

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

The Arctic and Antarctica are now within reach of the modern tourist, with many going to see these icy wildernesses before it's too late. Christian Amodeo reports on the growth of polar tourism.

Bắc cực và Nam cực đang là những tour du lịch hiện đại đang được quan tâm tới hiện nay, nhiều du khách muốn ngắm nhìn những tảng băng rộng lớn trước khi chúng không còn nữa- Christian Amodeo đưa tin về sự phát triển của du lịch Bắc Cực.

Travel at the North and South Poles has become an expensive leisure activity, suitable for tourist of all ages. The poles may be inhospitable places but they are seeing increasing numbers of visitors.

Du lịch tại các điểm cực Bắc và cực Nam đã trở thành những chuyến đi đắt đỏ, thường xuyên diễn ra và phù hợp cho du khách mọi lứa tuổi. Đó là những nơi khắc nghiệt, nhưng số lượng du khách vẫn tăng lên từng ngày.

Annual figures for the Arctic, where tourism has existed since the 19th century, have increased from about a million in the early 1990s to more than 1.5 million today. This is partly because of the lengthening summer season brought about by climate change.

Du khách đã đến Bắc Cực từ thế kỉ XIX, số lượng khách hàng năm đến đây đã tăng từ khoảng 1 triệu trước thập niên 90 đến hơn 1.5 triệu ngày nay. Đó là phần tất yếu bởi sự thay đổi khí hậu do mùa hè kéo dài.

Most visitors arrive by ship. In 2007, 370.000 cruise passengers visited Norway, twice the number that arrived in 2000. Iceland, a country where tourism is the second-largest industry, has enjoyed an annual growth rate of nine percent since 1990.

bac-cuc.jpg

The Arctic - Bắc cực

Hầu hết các du khách du lịch bằng tàu thủy. Trong năm 2007, 370.000 chuyến du lịch biển đã đến Na Uy, gấp đôi số lượng của năm 2000. Iceland, đất nước có ngành công nghiệp du lịch đứng thứ 2 trong phát triển kinh tế cả nước, đã tận hưởng tỉ lệ tăng trường hằng năm là 9% từ năm 1990.

Meanwhile, Alaska received some 1,029,800 passengers, a rise of 7.3 percent from 2006. Greenland has seen the most rapid growth in marine tourism, with a sharp increase in cruise-ship arrivals of 250 percent since 2004.

Trong khi đó, Alaska đã nhận 1.029.800 hành khách, tăng 7,3% từ năm 2006. Greenland được xem là nơi có sự tăng mạnh khách du lịch biển cao nhất, những chuyến tàu du lịch tăng rõ rệt đến 250% từ năm 2004.

The global economic downturn may have affected the annual 20.6 percent rate of increase in visitors to the Antarctic - last season saw a drop of 17 percent to 38,200 - but there has been a 760 percent rise in land-based tourism there since 1997.

Suy thoái kinh tế toàn cầu có thể ảnh hưởng đến tỉ lệ tăng 20.6% khách du lịch đến Bắc Cực hàng năm - vào đợt cuối có thể thấy tỉ lệ giảm 17% còn 38.200 người -  nhưng lại tăng 760% tại những vùng du lịch từ năm 1997.

nam-cuc.jpg

 The Antarctica - Nam cực

More people than ever are landing at fragile sites, with light aircraft, helicopters and all-terrain vehicles increasingly used for greater access, while in the past two seasons, 'fly-sail' operations have begun.

Có nhiều người hơn bao giờ hết đang đặt chân đến những khu vực có lớp băng mỏng manh nhất, nơi mà lượng máy bay dân dụng hạng nhẹ, trực thăng và những phương tiện vượt mọi địa hình được sử dụng với số lượng ngày tăng lên giúp chuyến đi càng tuyệt vời hơn; trong khi mới chỉ 2 mùa du lịch kỳ trước, "thuyền buồm" mới bắt đầu xuất hiện.

These deliver tourists by air to ships, so far more groups can enjoy a cruise in a season; large cruise ships capable of carrying up to 800 passengers are not uncommon.

Những chuyến đi thường bằng máy bay hay những chuyến tàu thủy, đến nay, nhiều du khách thích đợt du ngoạn trên biển; một tàu du lịch lớn có khả năng chứa đến 800 hành khách thường không phổ biến.

In addition, it seems that a high number of visitors return to the poles. 'Looking at six years' worth of data, of the people who have been to the polar regions, roughly 25 percent go for a second time.' says Louisa Richardson, a senior marketing executive at tour operator Exodus.

Hơn nữa, dường như có một lượng lớn khách quay lại các chuyến đi tới các điểm cực này. Theo dữ liệu giá trị "Nhìn trong 6 năm" về số người đến những vùng Bắc cực, có xấp xỉ 25% quay trở lại lần thứ 2, Loisiana Richardson, giám đốc marketing tại trạm điều hành du lịch Exodus nói.

In the same period that tourism has exploded, the 'health' of the poles has 'deteriorated'. 'The biggest changes taking place in the Antarctic are related to climate change,' says Rod Downie, Environmental Manager with the British Antarctic Survey (BAS). Large numbers of visitors increase these problems.

Trong cùng thời gian lượng khách bùng nổ, "sức khỏe" của các cực đã sụt giảm. Sự thay đổi lớn nhất ở Bắc cực liên quan đến thay đổi khí hậu, theo Rod Downie, với số liệu Quản lý môi trường của Cục khảo sát Bắc Cực ở Anh (BAS). Những vấn đề này tăng lên do số lượng khách du lịch quá lớn.

Although polar tourism is widely accepted, there have been few regulations up until recently. At the meeting of the Antarctic Treaty in Baltimore, the 28 member nations adopted proposals for limits to tourist numbers. These included safety codes for tourist vessels in Antarctic waters, and improved environmental protection for the continent.

Mặc dù du lịch Bắc Cực được cho phép mở rộng, vẫn có ít quy định đưa ra cho đến hiện tại. Tại cuộc họp về Hiệp ước Bắc Cực ở Baltimore, 28 nước thành viên đã chấp nhận đề nghị giảm số lượng khách du lịch. Điều này bao gồm sự an toàn cho tàu du lịch ở biển Bắc Cực và cải thiện việc bảo vệ môi trường châu lục.

They agreed to prevent ships with more than 500 passengers from landing in Antarctica, as well as limit the number of passengers going ashore to a maximum of 100 at any one time, with a minimum of one guide for every 20 tourists. 'Tourism in Antarctica is not without its risks,' says Downie. "After all, Antarctica doesn't have a coastguard rescue service.'

Họ đồng ý ngăn những tàu có hơn 500 khách đến Bắc cực, cũng như số lượng hành khách đến đảo không quá 100 người 1 lần, với 20 khách cho một hướng dẫn viên. "Hành khách đến Bắc Cực không thể không gặp rủi ro", Donie nói. "Trên hết, Bắc cực không có lực lượng tuần dương để giải cứu."

  

'So far, no surveys confirm that people are going quickly to see polar regions before they change,' says Frigg Jorgensen, General Secretary of the Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO).

"Đến thời điểm này, không có những khảo sát xác định rằng mọi người đang vội vàng đến thăm những vùng đất ở Bắc cực trước khi chúng thay đổi", Frigg Jogensen, Thư kí trưởng của Hội liên hiệp điều hành thám hiểm Bắc Cực (AECO) nói.

'However, Hillary Clinton and many other big names have been to Svalbard in the northernmost part of Norway to see the effects of climate change. The associated media coverage could influence others to do the same.'

"Tuy nhiên, Hilary Cliton và nhiều cái tên lớn khác đã đến Svalbard ở cực Bắc của Na Uy để thấy sự ảnh hưởng của thay đổi khí hậu. Sự kết hợp với phương tiện truyền thông rầm rộ có thể ảnh hưởng những thứ khác làm điều tương tự."

These days, rarely a week passes without a negative headline in the newspapers. The suffering polar bear has become a symbol of a warming world, its plight a warning that the clock is ticking. It would seem that this ticking clock is a small but growing factor for some tourists.

Những ngày này, hiếm khi một tuần trôi qua mà không có tiêu đề tiêu cực trên những tờ báo. Sự tổn hại đến gấu Bắc cực trở thành biểu tượng của việc trái đất nóng lên, hoàn cảnh này cảnh báo rằng thời gian đang trôi qua. Có vẻ như thời gian đó chỉ là phần nhỏ nhưng điều đó tăng những tác nhân cho vài chuyến du lịch.

'There's an element of "do it now",' acknowledges Prisca Campbell, Marketing Director of Quark Expeditions, which takes 7.000 People to the poles annually. Leaving the trip until later, it seems, may mean leaving it too late.

"Có một yếu tố thúc đẩy việc phải "thực hiện ngay", Prisca Campell, Giám đốc Marketing của Những chuyến thám hiểm vi lượng, nơi đã đưa 7000 người đến các cực hàng năm. Việc cấm các chuyến đi này nếu bị trì trễ thì sẽ không có cơ hội để dừng những hoạt động này lại trở nên quá trễ.


 


Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan