Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Hãy Xoắn Tay Áo Lên

26
01/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

James Harrison has saved the lives of over 2,000,000 babies. His blood contains a very rare antibody called Anti-D, which has been used to create a vaccine for Rhesus Disease. This condition causes the antibodies in the mother’s blood to attack the red blood cells in the unborn baby’s cells. Rhesus Disease was fatal for thousands of babies a year until the Anti-D vaccine was discovered using James’ blood.

James Harrison đã cứu sống hơn 2000000 trẻ sơ sinh. Máu của anh ấy chứa một kháng thể rất hiếm được gọi là Anti-D, đã được sử dụng để tạo ra một loại vắc xin cho bệnh Rhesus. Tình trạng bệnh Rhesus gây ra ra các kháng thể trong máu của người mẹ để tấn công vào các tết bào máu đỏ trong các tế bào của thai nhi. Một năm cho đến khi vắc xin Anti-D đã phát hiện bằng cách sử dụng máu của James, bênh Rhesus đã gây tử vong cho hàng ngàn trẻ sơ sinh.

James’ amazing life-saving story started in 1951. At the age of 14 he had a lung removed. During that 11-hour operation, he lost 13 liters of blood.

Câu chuyện về cuộc đời cứu sinh của James được bắt đầu vào những năm 1951. 14 tuổi, anh ấy đã phải cắt bỏ 1 lá phổi. Sau 11 giờ phẫu thuật, ông đã mất 13 lít máu.

roll-your-sleeves.jpg

The blood he received that day during the operation was from unknown donors. The next day, after hearing what happened he promised to become a blood donor. James kept his word. He literally and figuratively ‘rolled up his sleeves’ and got to work. He has given blood nearly every week since the age of 18. Today, he holds the world record for the most blood donated by one person.

Máu của anh ấy đã được nhận, trong thời gian hoạt động các nhà từ thiện vẫn không biết. Những ngày sau đó, sau khi nghe được những gi xảy ra, anh ấy đã hứa cho máu.James đã giữ đúng lới hứa. Theo khía cạnh của anh ấy "Hãy xắn tay áo mình lên". Gần như mỗi tuần, anh ấy đều hiến máu kể cả những bé ở độ tuổi 18. Hiện nay, ông đã giữ kỷ lục là người hiến máu nhiều nhất.

His nickname is the man with the golden arm. This is not only for the amount of blood he’s given over his life, but also because of the miracle like effects that his blood has. When a mother with Rhesus Disease gets the vaccine made from James’ blood, lives are saved. One of these mothers just so happened to be his daughter, who successfully gave birth to his grandson Scott after receiving the vaccine.

Nickname của anh ấy là người đàn ông có cánh tay vàng. Điều này không chỉ là lượng máu anh hiến tặng, mà còn là vì anh ấy mang loại máu hiếm. Khi một người mẹ bị bệnh Rhesus và được tiêm vắc xin bằng máu của Jame, và đã được cứu sống. Một trong những bà mẹ có vấn đề xảy ra với con gái của mình, đã thành công sinh được cháu trai của ông Scott sau khi được tiêm chủng vắc xin.

The rare Anti-D antibodies in James’ blood are necessary for making the Anti-D vaccine. There are only 50 other people in Australia who have this rare type of blood. James is in his 80s now and according to Australian law, he will have to retire from donating blood soon. When that happens, other miracle blood donors will have to step up.

Các kháng thể Anti-D trong máu của Jame là rất cần thiết để sản xuất ra vắc xin Anti-D. Chỉ có 50 người ở Úc có loại máu hiếm này. Bây giờ James sống trong thập niên 80s và theo luật của Úc, anh ấy sẽ phải ngừng việc hiến máu. Khi mà vấn đề đó xảy ra, các nhà tài trợ mong muốn có 1 phép lạ hiến máu sẽ được xuất hiện

People call James a hero, but he doesn’t think it’s a big deal. Ironically, James has a fear of needles and blood. He has never watched the needle go into his arm and always looks away. This hasn’t stopped him from donating blood over a thousand times and saving the lives of millions.

Mọi người gọi James là người hùng, nhưng anh ấy không nghĩ đó là vấn đề lớn. Trớ trêu thay, James có một nỗi sợ hãi của kim và máu. Anh ấy chưa bao giờ xem kim đam vào tay mình và luôn luôn nhìn đi chỗ khác. Điều này đã không ảnh hưởng đến việc anh ấy từ chối hiến máu hơn một ngàn lần và đã cứu sống hàng triệu người


 


Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan