Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Xe Đạp Tre - Một Sản Phẩm Tuyệt Vời Của Người Việt

25
01/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

A Vietnamese automobile engineer Pham Minh Tri has made a bamboo bicycle which is strong, beautiful and environmentally friendly.

Một kỹ sư ô tô người Việt là anh Phạm Minh Trí đã làm ra một chiếc xe đạp tre khỏe, đẹp và thân thiện với môi trường.

Tri had to spend a lot of time and had to overcome many difficulties to make the bicycle. The most difficult work he had to do was to find the right material for the bicycle and design bodywork.

Trí đã phải dành rất nhiều thời gian và phải vượt qua rất nhiều khó khăn để làm ra chiếc xe đạp. Công việc khó khăn nhất mà anh phải làm là tìm nguyên liệu phù hợp cho chiếc xe đạp và thiết kế thân xe.

“I could only create perfect bodywork after three times,” he said.

"Tôi chỉ có thể tạo ra một thân xe hoàn hảo sau ba lần thử" anh nói.

Why bamboo, and not another type of material? According to Tri, bamboo has an isotropic fiber structure and therefore, has high bearing capacity. Bamboo can be treated in different ways to improve the rigidity and resistance to termites: it can be soaked into mud, dried or smoked.

Tại sao lại là tre mà không phải là một loại vật liệu khác? Theo Trí, tre có cấu trúc sợi đẳng hướng do đó có khả năng chịu lực cao. Tre có thể được xử lý theo những cách khác nhau để cải thiện độ cứng và khả năng chống mối mọt: nó có thể được ngâm vào bùn, sấy khô hoặc hun khói.

bamboo-cycle.jpg

“Why bamboo? Bamboo bikes can absorb shocks better than the bikes with metal-made bodywork, thanks to the bamboo’s elasticity and shock absorption capability,” he explained.

"Tại sao lại là tre? Xe đạp tre có thể chịu được những cú sốc tốt hơn so với những chiếc xe đạp với kim loại dùng để tạo thân xe, nhờ tính đàn hồi và khả năng hấp thụ sốc của tre" anh giải thích.

Besides, he said bamboo is a type of material friendly to the environment.

Bên cạnh đó, anh cho biết tre là một loại vật liệu thân thiện với môi trường.

The bamboo used needs to be treated with chemicals friendly to the environment to make it resistible to woodeaters. After that, it is dried to a certain level of humidity to ensure rigidity and protect against getting cracked.

Tre được sử dụng sẽ được xử lý bằng hóa chất thân thiện với môi trường để nó thể chống lại mối mọt. Sau đó, nó được sấy khô đến một mức độ độ ẩm nhất định để đảm bảo độ cứng và bảo vệ chống lại việc bị nứt.

It takes 35-40 hours to make one bike frame.

Phải mất từ 35 đến 40 giờ để làm một khung xe đạp.

After making the bamboo bike, Tri put his product in trial for a long time. In mid-2014, his first bamboo bike was sold. Similar bikes in other parts of the world have become better known and ordered by customers, especially foreigners who like environmentally friendly products.

Sau khi hoàn thiện chiếc xe đạp tre, Trí đưa sản phẩm của mình vào thử nghiệm trong một thời gian dài. Vào giữa năm 2014, chiếc xe đạp tre đầu tiên của anh đã được bán. Những Xe đạp tương tự đã trở nên nổi tiếng hơn với phần còn lại của thế giới và được khách hàng đặt trước, đặc biệt là những người nước ngoài muốn dùng sản phẩm thân thiện với môi trường.

For his bamboo bike, Tri received a certificate on bicycle frame’s quality in accordance with GSS’ ISO 4210 standards.

Đối với chiếc xe đạp tre của mình, Trí đã nhận được giấy chứng nhận đối với khung xe đạp chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 4210 GSS '.

The product attracted many people for its environmentally friendly material, but also because of it beautiful and fashionable look.

Sản phẩm này đã thu hút nhiều người nhờ vật liệu thân thiện với môi trường và vì nó nhìn khá đẹp mắt và thời trang.

“Customers won’t buy your products just because you make products with bamboo. You still need to offer them products that are well designed and diverse for their choice,” he said.

"Khách hàng sẽ không mua sản phẩm của bạn chỉ vì bạn làm sản phẩm từ tre. Bạn vẫn cần phải cung cấp cho họ những sản phẩm được thiết kế tốt và đa dạng để họ có thể lựa chọn "ông nói.

However, as the bikes are handmade, the production cost is much higher than metal-frame bikes. One bike made by Tri is priced at $450-1,500. However, the price is 1/3 to half of the prices of similar products sold in other countries.

Tuy nhiên, vì những chiếc xe đạp này được làm bằng tay, chi phí sản xuất sẽ cao hơn nhiều so với một chiếc xe đạp khung kim loại. Một chiếc xe đạp được Trí làm ra có giá từ 450 đến 1,500 USD. Tuy nhiên, giá cả chỉ khoảng từ 1/3 đến một nửa giá của các sản phẩm tương tự được bán ở các nước khác.

Tri said 40 bikes have been sold this year, mostly to foreign travelers.

Trí cho biết 40 chiếc xe đạp đã được bán ra trong năm nay, chủ yếu cho khách du lịch nước ngoài.


Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan