Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Hãy Đọc Ít Lại, Suy Nghĩ Nhiều Hơn, Và Hành Động!


Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

Business professionals have too many books to read. Google estimated in 2010 (before the self-publishing boom) that 129,864,880 titles are in existence. Amazon currently carries over 2,000,000 titles in its business section alone.

Các nhà kinh doanh chuyên nghiệp có quá nhiều sách để đọc. Google ước tính trong năm 2010 (trước khi có sự bùng nổ việc tự xuất bản) thì đã tồn tại 129.864.880 tên đầu sách. Một mình Amazon hiện chứa tới trên 2.000.000 đầu sách trong mục kinh doanh.

As important as it is to gather ideas from a variety of sources, reading a wide swath of these books is not the point, says Actionable Books founder Chris Taylor.

Người sáng lập của Những Cuốn sách Có thể Biến thành Hành động (Actionable Books), ông Chris Taylor cho biết, việc đọc một mảng cắt xén rộng lớn của những cuốn sách này thì không phải là mục đích, quan trọng chính là để thu thập những ý tưởng từ nhiều nguồn khác nhau.

“Ideas may be interesting, inspiring, informative, but they don’t create true value until they are put into practice,” he said. “Spend the extra minute at the end [of a book] and figure out what to do with it.”

“Những ý tưởng có thể là thú vị, cảm hứng, nhiều thông tin đấy, nhưng chúng không tạo ra giá trị thực sự cho đến khi chúng được đưa vào thực hành”, ông nói. “Hãy dành thêm ít phút khi bạn vừa đọc xong [một cuốn sách] và hình dung sẽ làm cái gì với nó”.

Actionable Books currently offers summaries of 741 top business books to help busy professionals glean the best insights from a variety of business books, and more importantly, to take action in implementing them—hence “actionable.”

Actionable Books hiện đang cung cấp những bản tóm tắt của 741 sách kinh doanh hàng đầu để giúp những người hành nghề bận rộn lượm lặt được những hiểu biết tốt nhất từ ​​một loạt các cuốn sách kinh doanh, và quan trọng hơn, để có hành động trong việc thực hiện chúng, từ đó “có tính hành động”.

Action.jpg

Epoch Times spoke with Taylor as part of Lead The Future. Listen to the unabridged interview.

Epoch Times đã phỏng vấn Taylor như một phần của đề tài Mở ra Tương lai (#Lead The Future). Xin hãy lắng nghe cuộc phỏng vấn nguyên vẹn, không bị rút ngắn này.

Epoch Times: Beyond the book summaries themselves, an important aspect of Actionable Books is the workshops. How do they work?

Epoch Times: Ngoài những cuốn sách tự tóm tắt, một khía cạnh quan trọng của Actionable Books là các hội thảo. Những cuộc hội thảo này diễn ra như thế nào?

Chris Taylor: A lot of times when people consume books, it’s in isolation. We at Actionable Books use business books as a catalyst to have rich conversations with people you spend the bulk of your waking hours with—your colleagues. Our workshops, which are short, begin with conversation guides that team leaders can use with their teams. It’s a modern-day spin on the book club.

Chris Taylor: Rất nhiều lần khi người ta đọc sách, đó chỉ ở trạng thái biệt lập. Chúng tôi ở tại Actionable Books sử dụng các sách kinh doanh như một chất xúc tác để có những cuộc trò chuyện phong phú với người mà bạn dành phần lớn thời giờ thức tỉnh của mình cùng họ – các đồng nghiệp của bạn. Những cuộc hội thảo của chúng tôi, chỉ ngắn thôi, bắt đầu bằng chuyện hướng dẫn mà các lãnh đạo nhóm có thể sử dụng với đội của họ. Đó là một vòng quay ngày hiện đại về câu lạc bộ sách.

Our clients say the most valuable results are the unintentional conversations that spring from these workshops. These conversations strengthen relationships in the workplace and help people take a step back from day-to-day work to reassess the business itself.

Khách hàng của chúng tôi nói rằng kết quả có giá trị nhất là những cuộc trò chuyện vô tình nảy xuất ra từ những cuộc hội thảo. Những cuộc thảo này làm tăng cường các mối quan hệ tại nơi làm việc và giúp mọi người lùi lại một bước từ công việc ngày qua ngày để tự đánh giá lại công việc kinh doanh riêng của mình.

Epoch Times: Why did you start Actionable Books?

Epoch Times: Tại sao ông lập nên Actionable Books ?

Mr. Taylor: Back in 2008 I was recovering from a business that crashed and burned. I was reading three or four books a week to figure out what had gone wrong—the magic bullet that would have saved it. I was reading them but not doing anything with them. Then I decided to take action on one of the ideas in a book—to network with successful people—and I got job offers out of it, even met my wife during the process. I can honestly say it changed my life, not because it was such a great book, but because I acted upon it.

Ông Taylor: Trở lại năm 2008, khi đó tôi đang phục hồi sau khi doanh nghiệp của mình đã bị đổ vỡ. Tôi đã đọc ba hoặc bốn cuốn sách mỗi tuần để tìm ra những gì đã làm sai, đi sai hướng – tìm ra viên đạn ma thuật mà đã có thể cứu sống nó. Tôi đã đọc chúng nhưng không làm bất cứ điều gì với những cuốn sách này. Sau đó, tôi quyết định hành động theo một trong những ý tưởng ở một cuốn sách – đó là kết nối với những người thành công – và tôi đã có được những lời mời làm việc từ đó, thậm chí đã gặp vợ tôi trong suốt quá trình đó. Tôi có thể thành thật nói rằng điều đó đã làm thay đổi cuộc sống của tôi, không phải vì nó là một cuốn sách tuyệt vời như vậy, mà vì tôi đã hành động theo nó.

Epoch Times: Can someone be taught to be more action-oriented?

Epoch Times: Liệu một ai đó có thể được dạy để có thêm tính “hướng đến hành động”?

Mr. Taylor: I think you can be held accountable to it. Grab a friend who wants to do something as well. It’s a muscle you develop over time. It takes more mental effort to act on a piece of information than to passively consume information. Just ask yourself, “What do I want to have happen?” Figure out the first step in moving toward that. And then do it.

Ông Taylor: Tôi nghĩ bạn có thể phải chịu trách nhiệm với điều đó. Hãy kiếm lấy một người bạn mà cũng đang đang muốn làm một cái gì đó. Đó là một nguồn lực mà bạn phát triển theo thời gian. Sẽ đòi hỏi thêm nhiều nỗ lực về tinh thần để hành động theo một đoạn thông tin hơn là để tiêu phí thông tin một cách thụ động. Chỉ cần tự hỏi mình, “Mình muốn điều gì sẽ xảy ra?” Hình dung ra bước đầu tiên trong việc di chuyển theo hướng đó. Và sau đó làm điều đó.


 


Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan