Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Cuộc Sống Không Ngủ

14
01/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

For humans, sleep is not optional. After a long enough period of being awake, our brain starts to produce signals that we are tired. As these signals increase in strength, our brain becomes impaired. We all know what it’s like to feel tired to the point of exhaustion.

Đối với con người, giấc ngủ là không bắt buộc. Sau khi thức một khoảng thời gian dài, não chúng ta sẽ sản sinh ra dấu hiệu mệt mỏi. Khi những dấu hiệu này tăng lên, não chúng ta sẽ trở nên suy yếu. Chúng ta đều biết những gì như cảm thấy mệt mỏi đến kiệt sức.

We are less aware, unfocused, and more likely to have accidents. If we become too exhausted, we may even fall asleep on the spot. While most of the mechanisms of sleep remain a mystery to science, it’s common knowledge that everyone needs to sleep.

Chúng ta kém nhận thức, không tập trung và nhiều khả năng gặp tai nạn. Nếu chúng ta trở nên quá mệt mỏi, chúng ta có thể ngủ ngay tại chổ. Trong khi hầu hết cơ chế của giấc ngủ vẫn là một bí ẩn đối với khoa học, đó là hiểu biết cần thiết để chúng ta cần phải ngủ.

Well, almost everyone.

Vâng, hầu như tất cả mọi người.

Very rarely, cases are found of people who stop needing to sleep. One peculiar case was that of a Hungarian soldier named Paul Kern. He fought during the First World War, and was hit in the head by a Russian bullet. The bullet penetrated the frontal lobe of his brain, but Paul miraculously survived. He woke up in a hospital in Budapest, and from that moment on, Paul never slept again.

Rất hiếm khi, các trường hợp tìm thấy người đã ngừng nhu cầu ngủ. Một trường hợp đặc biệt về người lính Hung-ga-ri tên là Paul Kern. Ông ấy đã chiến đấu trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, và bị bắn vào đầu bởi một viên đạn của Nga. Viên đạn xuyên qua thùy trán của não bộ, nhưng kỳ diệu thay Paul đã sống sót. Ông ấy thức dậy trong một bệnh viện ở Budapest và từ thời điểm đó Ông ấy không bao giờ ngủ lại.

sleep.jpg

Life without sleep

Over the course of his life, many doctors examined Paul in an attempt to find the cause of his condition. However, in spite of having numerous x-ray examinations of his skull and brain, the exact cause of his condition was never fully explained.

Trong suốt cuộc đời, nhiều bác sĩ đã kiểm tra Paul với nỗ lực tìm ra nguyên nhân tình trạng của ông.Tuy nhiên, mặc dù đã có rất nhiều lần kiểm tra x-ray của hộp sọ và não của ông, nguyên nhân chính xác của tình trạng của ông chưa bao giờ được giải thích đầy đủ.

Even more incredibly, Paul did not exhibit any of the signs that are commonly present among people who suffer from insomnia. He was alert and aware, and his only complaint following the injury was the occasional headache. Paul went on to live without sleep for forty years following his injury, and when he finally died, it was of natural causes.

Thậm chí hơn thế nữa, Paul không có dấu hiệu nào thường có mặt ở những người mất ngủ. Ông ấy đã tỉnh táo và nhận thức, Ông ấy chỉ than phiền về chấn thương là thường bị đau đầu. Paul tiếp tục không ngủ trong 40 năm sau chấn thương của mình, và cuối cùng Ông ta qua đời, đó là nguyên nhân tự nhiên.

To this day, what happened in Paul’s brain remains a total mystery. It highlights how little we know about the human brain and its inner workings. How is it possible that a bullet ripping through one of the most complicated parts of the brain could suddenly turn off someone’s need to sleep?

Cho đến ngày nay, những gì diễn ra trong não của Paul vẫn là một bí ẩn. Nó nhấn mạnh chúng ta ít hiểu biết về não con người và hoạt động của nó như thế nào. Làm thế nào để một viên đạn xuyên qua một phần phức tạp của não mà có thể đột nhiên làm một người không cần ngủ nữa?

This accident has never been reproduced within the reported history of medical science. But perhaps one day we will discover what happened within Paul’s brain, and as strange as this may sound, maybe people will be given the choice of never needing to sleep again.

Tai nạn này không bao giờ được tái hiện trong báo cáo lịch sử y học. Nhưng có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ khám phá ra được những gì xảy ra trong não của chúng ta


Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan