Tin tức song ngữ

Biến sóng biển thành điện năng

13
06/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

 

MELBOURNE, Australia — Off the coast of Western Australia, three big buoys floating beneath the ocean’s surface look like giant jellyfish tethered to the seafloor. The steel machines, 36 feet wide, are buffeted by the powerful waves of the Indian Ocean.

MELBOURNE, Úc -  Ngoài khơi bờ biển Tây Úc, có 3 cái phao nổi dưới bề mặt đại dương trông giống như con sứa khổng lồ bị cột bằng dây dưới đáy biển. Những cỗ máy bằng thép, rộng 36 feet, bị những con sóng mạnh của Ấn Độ dương vùi dập.

Hình ảnh minh họa

By harnessing the constant motion of the waves, the buoys generate about 5 percent of the electricity used at a nearby military base on Garden Island.

Bằng cách khai thác chuyển động không ngừng của sóng, những cái phao tạo khoảng 5% lượng điện được sử dụng cho một căn cứ quân sự đóng quân gần đó trên đảo Garden.

 

The buoys are a pilot project of Carnegie Wave Energy, a company based in Perth and listed on the Australian Securities Exchange. In late February, the buoys started supplying 240 kilowatts each to the electricity grid at HMAS Stirling, Australia’s largest naval base. They also help run a desalination plant that transforms seawater into about one-third of the base’s fresh water supply.

Những chiếc phao đó là dự án thí điểm về năng lượng từ sóng của Carnegie, một công ty trụ sở tại Perth và có giấy chứng nhận ( niêm yết ) của sở giao dịch chứng khoán tại Úc. Sau tháng 2 , những chiếc phao này đã bắt đầu cung cấp 240 KW cho mỗi hệ thống điện lưới tại HMAS Stirling - căn cứ hải quân lớn nhất của Úc

 

Renewable energy is not an urgent matter in Australia, given the country’s plentiful supplies of fossil fuels, particularly coal. But Carnegie’s demonstration project is ultimately aimed at island nations that must import expensive fuel for electricity, as well as military bases looking to bolster energy and water security.

Năng lượng có thể hồi phục lại và không còn là vấn đề cấp thiết tại Úc , nó cung cấp cho đất nước nguồn dồi dào về nguyên liệu chất đốt, đặc biệt là than . Nhưng cuối cùng những dự án của Carnegie nhằm vào mục đích là quốc đảo và họ phải nhập khẩu nhiên liệu điện năng đắt tiền, cũng như là các căn cứ quân sự cần tái lập lại năng lương điện và an toàn của nguồn nước.

 

“Island nations are all looking to be sustainable,” said Michael E. Ottaviano, chief executive of Carnegie. Wave energy could be a good fit, especially for islands where tropical clouds impede solar power or where wind turbines disturb the aesthetics of tourist destinations.

Michael E. Ottaviano đã nói : " Những quốc gia trên đảo đều tìm mọi cách để phát triển bền vững" (Giám đốc điều hành của Carnegie). Năng lượng sóng có thể là một năng lượng thích hợp, đặc biệt nhất là đối với các hòn đảo nơi mà những đám mây nhiệt đới cản trở năng lượng mặt trời hoặc nơi tua bin gió làm mất mỹ quan tại những nơi mà khách du lịch đến.

 

Given the ocean’s power, wave energy seems a promising source of renewable energy.

Với sức mạnh của đại dương, năng lượng sóng dường như là một nguồn năng lượng đầy hứa hẹn của sự đổi mới .

 

Over the last two decades, companies have developed various designs, including a snakelike apparatus with hinged joints from Pelamis Wave Power, a pioneering Scottish company that connected wave power to the grid in 2004; a tubelike device from Ocean Power Technologies of New Jersey and bobbing buoys from AWS Ocean Energy of Scotland.

Suốt hai thập kỷ qua, nhiều công ty đã phát triển những bản thiết kế khác nhau, bao gồm cả một bộ máy chắc chắn khớp với năng lượng từ sóng Pelamis, một công ty Scotland tiên phong kết nối sóng điện vào lưới điện trong năm 2004; một thiết bị giống như cái ống từ một nghiên cứu khoa học năng lượng đại dương của New Jersey và những cái phao nhấp nhô từ năng lượng đại dương AWS của đảo Scotland.

 

But wave energy remains largely experimental. The equipment is easily damaged by relentless waves and strong storms. And there is a scarcity of large investments needed to refine and test designs. In a blow to the industry, Pelamis collapsed late last year after it failed to secure adequate financing.

Nhưng năng lượng sóng vẫn chỉ là một thí nghiệm rộng rãi. Thiết bị này dễ dàng bị hư hại bởi những đợt sóng thường xuyên và dữ dội. Và khó tìm được vốn đầu tư cần thiết cho việc sàn lọc và thẩm định dự án này. Một đòn giáng mạnh ý tưởng công nghiệp hoá ý tưởng này, thí nghiệm Pelamis sụp đổ vào cuối năm ngoái sau khi thất bại do tài chính không được bảo đảm đầy đủ.

 

In addition, the Scottish wave energy company Aquamarine Power in December announced plans to cut jobs.

Ngoài ra , trong tháng 12, công ty năng lượng sóng tại Scottish đã thông báo kế hoạch cắt giảm các công việc.

 

“The biggest challenge is funding,” said Mr. Ottaviano. “Any power generation product is capital-intensive. Anytime you want to test an idea, it costs millions of dollars.” Energy technologies that are mainstream today, like nuclear power, were developed for commercial use with government research and support, he said.

Mr. Ottaviano đã nói : thách thức lớn nhất là vấn đề về nguồn tài chính. Bất kì một nguồn năng lượng nào sản xuất đòi hỏi phải có vốn lớn. Bất cứ thời gian nào bạn muốn kiểm tra một kế hoạch, nó có giá hàng triệu đô la . Công nghệ khoa học của năng lượng là xu hướng của hiện nay, giống như năng lượng hạt nhân, đã được phát triển để sử dụng thương mại với nghiên cứu và giúp đỡ của chính phủ .
 


Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0944.555.000 & 0944.555.222

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan