Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Bí Quyết Giúp Bộ Não Tiếp Thu Và Ghi Nhớ Tốt Hơn

06
04/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

 

 

You go to the gym to train your muscles. You run outside or go for hikes to train your endurance. Or, maybe you do neither of those, but still wish you exercised more. Well, here is how to train one of the most important parts of your body: your brain.

Bạn đi tới phòng tập thể hình để rèn luyện cơ bắp. Bạn chạy hay đi bộ để luyện sức chịu đựng. Hay có thể bạn không làm hai điều trên nhưng vẫn muốn tập luyện nhiều hơn. Dưới đây là cách rèn luyện một trong những bộ phận quan trọng nhất cơ thể: bộ não.

 

When you train your brain, you will:

Khi bạn rèn luyện não bộ, bạn sẽ:

 

– Avoid embarrassing situations: you remember his face, but what was his name?

– Tránh được những tình huống bối rối: bạn nhớ gương mặt một người nhưng quên mất tên người ấy.

 

– Be a faster learner in all sorts of different skills: hello promotion, here I come!

– Trở thành người học hỏi nhanh hơn trong tất cả các loại kỹ năng khác nhau: Xin chào sự tiến bộ, tôi đang tới đây!

 

– Avoid diseases that hit as you get older: no, thanks Alzheimer's; you and I are not just a good fit.

– Tránh những căn bệnh khi bạn già đi: Không, cảm ơn chứng mất trí, chúng ta không hợp nhau đâu.

 

So how do you train your brain to learn faster and remember more?

Vậy bằng cách nào bạn rèn luyện não bộ để tiếp thu nhanh và nhớ tốt hơn?

 

1. Work your memory

1. Vận động bộ nhớ

 

Twyla Tharp, a NYC-based renowned choreographer has come up with the following memory workout: when she watches one of her performances, she tries to remember the first twelve to fourteen corrections she wants to discuss with her cast without writing them down.

Twyla Tharp, một biên đạo múa nổi tiếng tại New York đã đưa ra sự vận động não bộ dưới đây: khi bà ấy xem một trong số những buổi biểu diễn của mình, bà ấy cố gắng nhớ mười hai đến mười bốn lỗi phải chỉnh sửa đầu tiên mà bà ấy muốn thảo luận với người đóng thế và không viết lại.

 

If you think this is anything less than a feat, then think again. In her book The Creative Habit she says that most people cannot remember more than three.

Nếu bạn nghĩ điều này không có ý nghĩa gì, thì hãy nghĩ lại đi. Trong cuốn sách Thói quen sáng tạo bà ấy cho rằng phần lớn mọi người không thể nhớ nhiều hơn 3 lỗi.

 

The practice of both remembering events or things and then discussing them with others has actually been supported by brain fitness studies. Memory activities that engage all levels of brain operation—receiving, remembering and thinking—help to improve the function of the brain.

Việc luyên tập nhớ sự kiện hay vài điều sau đó thảo luận với người khác thực sự hỗ trợ cho nghiên cứu hoạt động não bộ. Những hoạt động trí nhớ mà liên quan tới mọi mức độ vận hành của bộ não - tiếp nhận, ghi nhớ và suy nghĩ - giúp cải thiện chức năng não bộ.

Now, you may not have dancers to correct, but you may be required to give feedback on a presentation, or your friends may ask you what interesting things you saw at the museum. These are great opportunities to practically train your brain by flexing your memory muscles.

Giờ thì bạn có thể không cần một vũ công để sửa lỗi, nhưng bạn có thể được yêu cầu gửi phản hồi trong một buổi thuyết trình, hoặc bạn của bạn sẽ hỏi điều thú vị nào bạn đã thấy ở bảo tàng. Đây là những cơ hội tuyệt với để thực sự rèn luyện não bộ bằng cách làm thoải mái các cơ trí nhớ.

 

What is the simplest way to help yourself remember what you see? Repetition.

Cách đơn giản nhất giúp bản thân nhớ điều mình thấy là gì? Đó là sự làm lại.

 

For example, say you just met someone new.

Ví dụ như, hãy tưởng tượng bạn vừa gặp ai đó lạ.

 

“Hi, my name is George”

“Xin chào, tôi là Geogre”.

 

Don't just respond with, “Nice to meet you”. Instead, say, “Nice to meet you George.” Got it? Good.

Đừng chỉ phản hồi bằng cách “rát vui khi được gặp bạn”, mà hãy nói “Rất vui khi được gặp bạn, Geogre”. Bạn hiểu chứ? Tốt rồi.

 

2. Do something different repeatedly.

2. Hãy làm những việc khác nhau lặp đi lặp lại.

 

By actually doing something new over and over again, your brain wires new pathways that help you do this new thing better and faster.

Bằng việc thực sự làm những việc mới lặp đi lặp lại, bộ não của bạn thông suốt những đường dẫn mới mà giúp bạn làm điều mới mẻ này tốt hơn và nhanh hơn.

 

Think back to when you were three years old. You surely were strong enough to hold a knife and a fork just fine. Yet, when you were eating all by yourself, you were creating a mess.

Hãy nghĩ lại khi bạn mới ba tuổi. Bạn chắc chắn bạn đủ sức để cầm tốt một con dao và một cái dĩa. Tuy nhiên, khi bạn tự ăn, bạn biến chúng thành đống hỗn độn.

 

It was not a matter of strength, you see. It was a matter of cultivating more and better neural pathways that would help you eat by yourself just like an adult does. And guess what? With enough repetition you made that happen! But how does this apply to your life right now?

Đó không phải vấn đề sức mạnh, bạn thấy đấy. Đó là vẫn đề nuôi dưỡng nhiều và tốt hơn đường dẫn thần kinh mà giúp bạn tự ăn uống đơn giản như người lớn làm. Nhưng điều này áp dụng vào cuộc sống ra sao?

 

Say you are a procrastinator. The more you don't procrastinate, the more you teach your brain not to wait for the last minute to make things happen.

Ví dụ bạn là một người trì hoãn. Bạn càng tập không trì hoãn, bạn càng rèn luyện cho não bộ không phải đợi tới phút cuối để hành động.

 

Now, you might be thinking "Duh, if only not procrastinating could be that easy!" Well, it can be. By doing something really small, that you wouldn't normally do, but is in the direction of getting that task done, you will start creating those new precious neural pathways.

Bây giờ, bạn có thể nghĩ 'Ước gì việc không trì hoãn có thế đơn giản đến vậy'. Nó có thể. Làm một vài điều thực sự nhỏ bé mà bạn không thường làm, nhưng theo chiều hướng hoàn thành công việc, bạn sẽ bắt đầu tạo nên những đường dẫn thần kinh quý giá như vậy.

 

So if you have been postponing organizing your desk, just take one paper and put in its right place. Or, you can go even smaller. Look at one piece of paper and decide where to put it: Trash? Right cabinet? Another room? Give it to someone?

Nếu bạn đang trì hoãn việc sắp xếp lại bàn làm việc, hãy đặt chỉ một tờ giấy vào đúng vị trí của nó. Hoặc bạn có thể thậm chí làm việc nhỏ nhặt hơn. Hãy nhìn vào mẩu giấy và quyết định đặt nó ở đâu: Thùng rác? Đúng ngăn tủ? Một phòng khác? Đưa cho ai đó?

 

You don't actually need to clean up that paper; you only need to decide what you need to do with it.

Bạn không thực sự cần dọn dẹp tờ giấy đó, bạn chỉ cần quyết định bạn sẽ làm gì với nó mà thôi.

 

That's how small you can start. And yet, those neural pathways are still being built. Gradually, you will transform yourself from a procrastinator to an in-the-moment action taker.

Đó là điều nho nhỏ bạn có thể bắt đầu làm. Và những đường dẫn thần kinh vẫn đang được tạo dựng. Dần dần, bạn sẽ thay đổi chính mình từ một người chần chừ thành một người biết nắm lấy thời cơ hành động.

 

3. Learn something new.

3. Học một điều gì đó mới mẻ

 

It might sound obvious, but the more you use your brain, the better its going to perform for you. For example, learning a new instrument improves your skill of translating something you see (sheet music) to something you actually do (playing the instrument).

Điều này nghe có vẻ rõ ràng, bạn càng sử dụng não bộ nhiều, bạn làm việc càng hiệu quả. Ví dụ, học một nhạc cụ mới giúp nâng cao kỹ năng biến điều bạn thấy (bản nhạc) thành điều bạn thực sự làm (chơi nhạc).

 

Learning a new language exposes your brain to a different way of thinking, a different way of expressing yourself.

Học một ngôn ngữ mới đưa não bộ tới một suy nghĩ khác, một cách khác để bộc lộ chính bản thân.

 

You can even literally take it a step further, and learn how to dance. Studies indicate that learning to dance helps seniors avoid Alzheimer's. Not bad, huh?

Bạn thậm chí có thể đi xa hơn một bước, hãy học nhảy. Những nghiên cứu chỉ ra rằng việc học nhảy giúp người lớn tuổi phòng ngừa chứng mất trí. Không tồi phải không?

 

4. Follow a brain training program.

4. Tham gia một chương trình rèn luyện não bộ

 

The Internet world can help you improve your brain function while lazily sitting on your couch. A clinically proven program like BrainHQ can help you improve your memory, or think faster, by just following their brain training exercises.

Thế giới Internet có thể giúp bạn cải thiện chức năng bộ não trong khi bạn ngồi lỳ trên ghế. Một chương trình kiểm chứng lâm sàng như BrainHQ có thể giúp bạn nâng cao trí nhớ hay nghĩ nhanh hơn bằng việc theo sát các bài tập rèn luyện não bộ.

 

5. Work your body.

5. Vận động cơ thể

 

You knew this one was coming didn't you? Yes indeed, exercise does not just work your body; it also improves the fitness of your brain.

Bạn biết điều này sẽ được nhắc tới đúng không? Thực sự, tập thể dục không chỉ để cơ thể hoạt động mà còn tăng cường sự khỏe mạnh của não bộ.

 

Even briefly exercising for 20 minutes facilitates information processing and memory functions. But it's not just that–exercise actually helps your brain create those new neural connections faster.

Ngay cả những bài tập ngắn trong vòng 20 phút có thể hỗ trợ những chức năng truyền tải thông tin và trí nhớ. Nhưng không chỉ đơn thuần là thế - tập thể dục thực sự giúp bộ não tạo ra những kết nối thần kinh nhanh hơn.

 

You will learn faster, your alertness level will increase, and you get all that by moving your body.

Bạn sẽ tiếp thu nhanh hơn, mức độ nhanh nhạy tăng lên và bạn có thể đạt được tất cả bằng việc hoạt động cơ thể.

 

Now, if you are not already a regular exerciser, and already feel guilty that you are not helping your brain by exercising more, try a brain training exercise program like Exercise Bliss.

Hiện tại, nếu chưa phải là một người thường xuyên tập luyện và cảm thấy tội lỗi rằng bạn không để bộ não hoạt động nhiều hơn, hãy thử một chương trình rèn luyện nào bộ như Bliss.

 

Remember, just like we discussed in #2, by training your brain to do something new repeatedly, you are actually changing yourself permanently.

Hãy nhớ rằng, như đã bàn luận ở cách 2, bằng việc để bộ não suy nghĩ một điều mới mẻ nhiều lần, bạn đang thực sự thay đổi chính mình.

 

6. Spend time with your loved ones.

6. Ở bên cạnh người bạn yêu thương

 

If you want optimal cognitive abilities, then you've got to have meaningful relationships in your life.  Talking with others and engaging with your loved ones helps you think more clearly, and it can also lift your mood.

Nếu bạn muốn có khả năng nhận thức tối ưu thì hãy xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống. Nói chuyện với người khác và kết hôn với người bạn yêu giúp bạn suy nghĩ thông suốt hơn, và điều này cũng có thể nâng cao tinh thần của bạn.

 

If you are an extrovert, this holds even more weight for you. At a class at Stanford University, I learned that extroverts actually use talking to other people as a way to understand and process their own thoughts.

Nếu bạn là một người hướng ngoại, điều này thậm chí quan trọng hơn với bạn. Khi theo học tại Đại học Stanford, tôi đã hiểu rằng những người hướng ngoại thực sự coi việc trò chuyện với người khác là cách để hiểu và hình thành suy nghĩ của chính họ.

 

I remember that the teacher told us that after a personality test said she was an extrovert, she was surprised. She had always thought of herself as an introvert.

Tôi nhớ rằng cô giáo của tôi đã ngạc nhiên sau một bài kiểm tra tính cách nói rằng cô ấy là người hướng ngoại. Cô ấy luôn nghĩ bản thân là người hướng nội.

 

But then, she realized how much talking to others helped her frame her own thoughts, so she accepted her new-found status as an extrovert.

Nhưng sau đó, cô ấy đã nhận ra việc trò chuyện với mọi người giúp cô định hình suy nghĩ của bản thân nhiều như thế nào, vì vậy cô ấy đồng tình với quan điểm vừa được khám phá rằng cô ấy là người hướng ngoại.

 

7. Avoid crossword puzzles.

7. Tránh các trò chơi ô chữ

 

Many of us, when we think of brain fitness, think of crossword puzzles. And it's true–crossword puzzles do improve our fluency, yet studies show they are not enough by themselves. Are they fun? Yes. Do they sharpen your brain? Not really.

Khi nghĩ về sự vận động não bộ, nhiều người nghĩ ngay tới trò chơi ô chữ. Điều này đúng - trò chơi ô chữ nâng cao sự thông suốt của bạn, nhưng những nghiên cứu lại chỉ ra rằng chỉ mình chúng là không đủ. Trò chơi vui? Đúng. Trò chơi giúp não bộ sắc bén? Không hoàn toàn.

 

Of course, if you are doing this for fun, then by all means go ahead. If you are doing it for brain fitness, then you might want to choose another activity

Tất nhiên nếu bạn chơi để vui vẻ thì chẳng có gì không thể tiếp tục. Nhưng nếu bạn đang tập luyện bộ não thì bạn có thể muốn lựa chọn một hoạt động khác.

 

8. Eat right–and make sure dark chocolate is included.

8. Ăn uống hợp lý và đừng quên sô-cô-la đen

 

Foods like fish, fruits, and vegetables help your brain perform optimally. Yet, you might not know that dark chocolate gives your brain a good boost as well.

Thực phẩm như cá, hoa quả, rau củ giúp bộ não hoạt động tối ưu. Tuy nhiên, có thể bạn không biết rằng sô-cô-la đen cũng cải thiện bộ não đáng kể.

 

When you eat chocolate, your brain produces dopamine. And dopamine helps you learn faster and remember better. Not to mention, chocolate contains flavonols, antioxidants, which also improve your brain functions. So next time you have something difficult to do, make sure you grab a bite or two of dark chocolate!

Khi bạn ăn sô-cô-la, não sản xuất ra dopamine. Dopamine giúp bạn tiếp thu nhanh và nhớ tốt hơn. Không kể đến việc sô-cô-la chứa flavonols, chất chống ô-xy hóa mà cũng nâng cao chức năng não bộ. Vì vậy khi gặp một việc khó trong thời gian tới, hãy nhớ dùng một hoặc hai miếng sô-cô-la đen.

 

Now that you know how to train your brain, it's actually time to start doing. Don't just consume this content and then go on with your life as if nothing has changed. Put this knowledge into action and become smarter than ever!

Bạn đã biết cách rèn luyện não bộ, đã đến lúc bắt tay vào thực hiện. Đừng chỉ đọc bài viết này và sau đó tiếp tục với cuộc sống chẳng thay đổi điều gì. Hãy biến kiến thức này thành hành động và trở nên thông thái hơn bao giờ hết.

 

So devote 30 seconds and tell me in the comments: what are you going to do in the next three days to give your brain a boost?

Vậy hãy dành 30 giây và nói cho tôi biết nhận xét của bạn: bạn sẽ làm gì trong 3 ngày tới để cải thiện bộ não của bạn?

 


Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp
0 / 5 ( 0 bình chọn )

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan