Tin tức song ngữ

Bạn sẽ không bao giờ sẵn sàng. Hãy cứ bắt đầu! - You Will Never Be Ready. Do It Anyway!

05
04/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

 

"Đừng chờ đợi những cơ hội thích hợp. Nắm bắt những dịp thông thường và biến nó thành cơ hội. Người yếu đuối chờ đợi cơ hội ; người mạnh mẽ sẽ tạo ra chúng" - Kinh Swett Marden

Don’t wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them great. Weak people wait for opportunities; strong people make them.” – Orison Swett Marden

 

Bạn sẽ không bao giờ được chuẩn bị đầy đủ cho buổi hòa nhạc đầu tiên của mình. Bạn có thể đã luyện tập nhiều hơn, ghi nhớ sự thay đổi cấu trúc của bài hát một lần nữa hoặc xem xét lại từng bước của phần biểu diễn của bạn trước khi trình bày.

You are never going to be prepared enough for your first concert. You could have practiced more, memorized the veering structure of the songs one more time or reviewed every single step of your performance before the show.

 

Bạn sẽ không bao giờ sẵn sàng 100% cho kỳ thi cuối cùng. Bạn có thể học thêm, hãy đọc trang cuối trước khi vào lớp học hoặc làm bài kiểm tra thực hành nhiều hơn để nâng cao kiến thức của bạn.

You are never going to be one hundred percent ready for a final exam. You could have studied more, read one last page before entering the classroom or taken one more practice test to enhance your knowledge.

 

Bạn sẽ không bao giờ cần phải chuẩn bị đủ để bắt đầu một dự án đầy tham vọng. Bạn có thể hỏi thêm ý kiến, tham dự các khóa học khác nhau hoặc thực hiện một nghiên cứu sâu hơn với hàng trăm các biến thể và kịch bản.

You are never going to be prepared enough to start an ambitious project. You could have asked for more opinions, attended different preparation courses or made a deeper research taking into consideration hundreds of possible variables and scenarios.

 

Sự thật là bạn sẽ không bao giờ "chuẩn bị đầy đủ để bắt một chuyến tàu lửa". Nhưng nếu bạn không lên chuyến tàu đó, bạn có thể mất đi một trong những cơ hội tốt nhất để bắt đầu chuyến hành trình của bạn. Bạn sẽ không có được cơ hội không giới hạn để có những gì bạn muốn và không có gì là tồi tệ hơn việc hối hận về những cơ hội bạn đã bỏ qua.

The truth is that you are never going to be prepared enough to take the train. But if you don’t do it, you may be losing one of the best opportunities that will come your way. You won’t get unlimited chances to have what you want and nothing is worse than regretting the opportunities you didn’t seize.

 

Hãy bắt đầu trước khi bạn đã sẵn sàng

Start before you are ready

 

Như André Gile đã nói: Một người đàn ông không thể khám phá đại dương mới, trừ khi anh có đủ can đảm để rời mắt khỏi bờ.

As André Gile said: A man cannot discover new oceans unless he has the courage to lose sight of the shore.

 

Cơ hội đòi hỏi lòng dũng cảm và điều này chỉ phụ thuộc vào chúng ta.

Opportunities require courage, and this only depends on us.

Chúng ta thường bỏ lỡ những cơ hội tuyệt vời vì nghĩ rằng mình đã không chuẩn bị cho những cơ hội đó, rằng đó không phải là thời điểm thích hợp. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta thiếu kiến thức và kinh nghiệm để đối mặt với những thách thức mới và chúng ta nằm lại trên ghế hoàn hảo của mình mà không cần cố gắng. Chúng ta đang sợ hãi, sợ thất bại hay chạy mà không biết đến đâu và những gì đáng để mong đợi trên con đường của chúng ta.

We often miss great opportunities because we believe that we are not prepared for them, that it is not the right moment. We think that we lack knowledge or experience to face new challenges and we lay back in our perfectly ergonomic chairs without even trying. We are scared, afraid of failing or running without knowing where to go and what to expect on our way.

 

Sự thật là chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy đã chuẩn bị đầy đủ khi chúng ta có được một cơ hội tuyệt vời. Và chuyện đó không sao cả.

The truth is that we are never going to feel fully prepared when we get a great chance. And that’s OK.

 

Người vĩ đại bắt đầu làm một việc gì trước khi họ đã sẵn sàng. Họ làm những việc trước khi họ biết họ có thể làm chúng. Đó là cách người dân và các tổ chức phát triển, bằng cách chấp nhận rủi ro.

Great people do things before they are ready. They do things before they know they can do them. That’s how people and organizations grow, by taking risks.

 

Tiến hành và không nhìn lại!

Jump on and don’t look back!

 

Nói "Có" và sau đó tìm ra những cách để làm điều đó.

Say ‘Yes’ and then p out how to do it.

 

Theo định nghĩa, mỗi cơ hội là một thách thức. Cơ hội buộc chúng ta phải tiến thêm một bước nữa, để tái tạo lại chính mình, để đến với những thứ chúng ta chưa biết và phải rời khỏi vùng an toàn mà chúng ta sống trong đó.

By definition, an opportunity is a challenge. Opportunities force us to take one more step, to reinvent ourselves, to run into the unknown and to leave the comfort zone in which we are used to live.

 

Một cơ hội liên quan đến những khó khăn và không chắc chắn. Nó không đi kèm với một sự đảm bảo thành công hay những hứa hẹn về một tương lai tốt hơn. Nhưng có một điều chắc chắn, bạn sẽ phát triển và trưởng thành từ kinh nghiệm. Bạn sẽ cải thiện và chơi tốt hơn trong thời gian tiếp theo, và nếu bạn thất bại, bạn sẽ học hỏi từ những sai lầm của bạn và sẽ không lặp lại chúng một lần nữa.

An opportunity involves difficulties and implies uncertainty. It doesn’t come with a guarantee of success or the promise of a better future. But one thing is for sure, you will develop and grow from the experience. You will improve and get better for the next time and, if you fail, you will learn from your mistakes and won’t repeat them again.

 

Bạn sẽ không bao giờ biết liệu bạn có thể thành công hay không trừ khi bạn cố gắng và đẩy ranh giới của bạn đi xa hơn.

You will never know if you can succeed unless you try and push your boundaries.

 

Nếu nó khiến bạn sợ hãi, nó có thể là một điều đáng để thử. Tin vào linh cảm của bạn và cứ thử xem. Trong hầu hết các trường hợp việc chụp lấy một cơ hội đòi hỏi phải có sự tin tưởng mù quáng.

If it scares you, then it might be a good thing to try. Trust your gut and go for it. Taking chances requires some blind trust in most cases.

 

Dưới đây là lời khuyên của tôi: Nói "Có" và sau đó tìm ra những cách để làm điều đó.

Here is my advice: Say ‘Yes’ and then p out how to do it.

 

Theo như Paulo Coelho đã viết: Khi chúng ta ít mong đợi nó, cuộc sống luôn đặt ra một thách thức để kiểm tra sự can đảm và sẵn sàng thay đổi của chúng ta ; tại một thời điểm như vậy, đừng bỏ qua hay nói rằng mình chưa sẵn sàng. Thách thức sẽ không chờ đợi. Cuộc sống không nhìn lại.

As Paulo Coelho wrote: When we least expect it, life sets us a challenge to test our courage and willingness to change; at such a moment, there is no point in pretending that nothing has happened or in saying that we are not yet ready. The challenge will not wait. Life does not look back.

 

Nhiều lần chúng ta nhận ra rằng chúng ta đã bỏ lỡ một cơ hội khi chúng ta đã không làm bất cứ điều gì cho nó.

Many times we realize that we missed an opportunity when we cannot do anything about it. 


Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0944.555.000 & 0944.555.222

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan