Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Vòng Đời Của Một Con Ếch

18
07/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

When Frogs mate, the male frog tends to clasp the female underneath in an embrace called amplexus. He literally climbs on her back, reaches his arms around her "waist", either just in front of the hind legs, just behind the front legs, or even around the head.

Khi giao phối, ếch đực thường ôm chặt lấy phần bụng dưới của ếch cái trong một cái ôm gọi là cõng ghép đôi. Nó thực sự leo lên lưng ếch cái, vòng tay ôm chặt “thắt lưng” của con này, ngay trước chân sau, hoặc ngay sau chân trước, hay thậm chí là quanh đầu.

Amplexus can last several days! Usually, it occurs in the water, though some species, like the bufos on the right mate on land or even in trees!

Cõng giao phối có thể kéo dài trong nhiều ngày! Thường thì việc này diễn ra ở trong nước, nhưng ở một số loài, như loài bufos ở hình bên phải, thì diễn ra trên đất hoặc thậm chí ở trong cây!

While in some cases, complicated courting behavior occurs before mating, many species of frogs are known for attempting to mate with anything that moves which isn't small enough to eat!

Trong khi ở một số trường hợp, hành vi tán tỉnh phức tạp xảy ra trước khi giao phối, thì nhiều loài ếch được biết đến với cố gắng giao phối với bất cứ vật gì chuyển động mà không đủ nhỏ để ăn!

lifecycle of frog.png

Spawn (egg-mass)

Bọc trứng ếch

While in the amplexus position, the male frog fertilizes the eggs as they get are laid. Frogs tend to lay eggs single eggs in masses, whereas toads usually lay eggs in long chains.

Khi trong tư thế cõng ghép đôi, ếch đực thụ tinh trứng khi chúng được ếch cái thả xuống. Ếch thường đẻ từng trứng trong từng bọc trứng, trong khi cóc thường đẻ trứng thành các chuỗi dài.


 

Some frogs leave after this point, but others stick around to watch over the little ones. Some have very unusual ways of caring for their young. You'll learn about some of those later in this tour!.

Sau khi thụ tinh, một số loài ếch sẽ bỏ mặc trứng, một số khác thì ở lại để bảo vệ. Một số có những cách chăm sóc trứng của chúng rất lạ. Trong phần tiếp theo, bạn sẽ biết về một số cách đó!

Egg

Trứng

Frogs and Toads tend to lay many many eggs because there are many hazards between fertilization and full grown frogness! Those eggs that die tend to turn white or opaque. The lucky ones that actually manage to hatch still start out on a journey of many perils.

Ếch và cóc thường đẻ rất nhiều trứng vì từ quá trình thụ tinh cho đến khi thành trưởng thành hoàn toàn, trứng & ếch con gặp rất nhiều nguy hiểm. Những quả trứng nào chết sẽ thường chuyển sang màu trắng hoặc đục. Những trứng may mắn nở được vẫn phải tiếp tục một cuộc hành trình nhiều nguy hiểm.

Life starts right as the central yolk splits in two. It then divides into four, then eight, etc.- until it looks a bit like a raspberry inside a jello cup. Soon, the embryo starts to look more and more like a tadpole, getting longer and moving about in it's egg.

Sự sống bắt đầu ngay khi trung tâm lòng đỏ tách làm hai. Sau đó nó phân chia thành bốn, thành tám, v.v… cho đến khi nó hơi giống với một quả mâm xôi nằm trong một tách thạch. Ngay sau đó, phôi thai bắt đầu trông ngày càng giống như một con nòng nọc, dài ra hơn và di chuyển vòng vòng trong trứng của nó.

Usually, about 6-21 days (average!) after being fertilized, the egg will hatch. Most eggs are found in calm or static waters, to prevent getting too rumbled about in infancy!

Thông thường, trung bình từ 6 đến 21 ngày sau khi được thụ tinh, trứng sẽ nở. Hầu hết trứng đều được tìm thấy trong các vùng nước tù hoặc tĩnh lặng, giúp không bị dòng nước tác động nhiều!

frog.jpg

Some frogs, like the Coast foam-nest treefrog, actually mate in tree branches overlooking static pond or streams. Their egg masses from large cocoon-like foamy masses. The foam sometimes cakes dry in the sun, protecting the inside moisture. When the rain comes along, after development of 7 to 9 days, the foam drips down, dropping tiny tadpoles into the river or pond below.

Một số loài ếch, như loài ếch làm tổ trên cây ở vùng bờ biển, thực sự giao phối trên các cành cây bên trên các ao nước hay dòng suối tĩnh lặng. Các khối trứng của chúng tạo thành những khối bọt lớn trông như cái kén. Đôi khi khối bọt này khô lại dưới ánh nắng, bảo vệ độ ẩm bên trong. Khi mùa mưa đến, sau 7 đến 9 ngày phát triển, khối bọt chảy nhỏ giọt xuống, thả những con nòng nọc nhỏ xíu xuống dòng sông hoặc cái ao bên dưới.

Tadpole

Nòng nọc

Shortly after hatching, the tadpole still feeds on the remaining yolk, which is actually in its gut! The tadpole at this point consists of poorly developed gills, a mouth, and a tail. It's really fragile at this point. They usually will stick themselves to floating weeds or grasses in the water using little sticky organs between its' mouth and belly area. Then, 7 to 10 days after the tadpole has hatched, it will begin to swim around and feed on algae.

Một thời gian ngắn sau khi nở, các con nòng nọc vẫn ăn phần lòng đỏ còn lại, phần mà thực sự nằm trong ruột của nó! Lúc này, nòng nọc có mang kém phát triển, miệng, và một cái đuôi. Nòng nọc con thực sự rất dễ bị tấn công vào thời điểm này. Chúng sẽ thường bám vào cỏ dại nổi trong nước hay rong bằng các cơ quan bám dính nhỏ nằm giữa miệng và vùng bụng của chúng. Từ 7 đến 10 ngày sau khi nòng nọc nở, nó sẽ bắt đầu bơi quanh và ăn tảo.

After about 4 weeks, the gills start getting grown over by skin, until they eventually disappear. The tadpoles get teeny tiny teeth which help them grate food turning it into soupy oxygenated particles. They have long coiled guts that help them digest as much nutrients from their diets as possible.

Sau khoảng 4 tuần, mang bắt đầu bị da phát triển che phủ, cho đến khi đuôi biến mất hoàn toàn. Nòng nọc có những chiếc răng nhỏ xíu giúp chúng nghiền thức ăn biến nó thành các hạt oxy hóa ở dạng lỏng như súp. Chúng có ruột dài, xoắn ốc, giúp tiêu hóa được càng nhiều chất dinh dưỡng càng tốt từ chế độ ăn uống của chúng.

By the fourth week, tadpoles can actually be fairly social creatures. Some even interact and school like fish!

Đến tuần thứ tư, nòng nọc có thể thực sự là những sinh vật khá là sống bầy đàn. Một số con thậm chí còn đi cùng nhau và bơi thành đàn như cá!

Tadpole with legs

Nòng nọc có chân

After about 6 to 9 weeks, little tiny legs start to sprout. The head becomes more distinct and the body elongates. By now the diet may grow to include larger items like dead insects and even plants.

Sau khoảng 6-9 tuần, đôi chân nhỏ xíu bắt đầu nhú lên. Đầu trở nên rõ ràng hơn và thân mình dài. Giờ thì nòng nọc đã có thể ăn được những thức ăn lớn hơn như côn trùng chết và cả thực vật.

The arms will begin to bulge where they will eventually pop out, elbow first.

Chân trước của nòng nọc bắt đầu phình to ra ở nơi mà cuối cùng sẽ là khuỷu tay.

After about 9 weeks, the tadpole looks more like a teeny frog with a really long tail. It is now well on it's way to being almost full grown!

Sau khoảng 9 tuần, nòng nọc trông giống một chú ếch bé xíu nhiều hơn với với một cái đuôi rất dài. Giờ thì nó đã gần như sắp thành một chú ếch hoàn toàn.

Young Frog, or Froglet

Ếch con, hay ếch non

By 12 weeks, the tadpole has only a teeny tail stub and looks like a miniature version of the adult frog. Soon, it will leave the water, only to return again to lay more eggs and start the process all over again!

Ở tuần thứ 12, nòng nọc chỉ còn một mẩu đuôi nhỏ xíu và trông giống như một phiên bản thu nhỏ của một con ếch trưởng thành. Không lâu sau đó, nó sẽ rời khỏi nước, và chỉ trở lại một lần nữa để trứng và bắt đầu quá trình của vòng đời mới!

Frog

Ếch trưởng thành


 

By between 12 to 16 weeks, depending on water and food supply, the frog has completed the full growth cycle. Some frogs that live in higher altitudes or in colder places might take a whole winter to go through the tadpole stage; others may have unique development stages that vary from your "traditional" tadpole-in-the-water type life cycle…

Từ tuần thứ 12 đến 16, tùy thuộc vào nguồn nước và thức ăn, ếch đã hoàn tất chu trình phát triển đầy đủ. Một số loài ếch sống ở vùng cao hơn hoặc nơi lạnh hơn có thể phải mất cả một mùa đông mới chuyển sang được giai đoạn nòng nọc; những loài ếch khác có thể có những giai đoạn phát triển độc nhất vô nhị, khác hẳn vòng đời “truyền thống” của ếch từ nòng nọc trong nước…

Now these frogs will start the whole process again...finding mates and creating new froggies.

Giờ thì những chú ếch trưởng thành này sẽ một lần nữa bắt đầu lại toàn bộ quá trình… tìm bạn giao phối và tạo ra những chú ếch con.


Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp

0 / 5 ( 0 bình chọn )

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan