Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Người Uống Cà Phê Ít Có Khả Năng Chết Vì Một Số Bệnh Nhất Định


Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

"Regular consumption of coffee can be included as part of a healthy, balanced diet," said a professor of nutrition and epidemiology at Harvard.

"Uống cafe đều đặn là một phần trong chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh"- theo lời của giáo sư dinh dưỡng và dịch tễ học tại Đại học Harvard.

People who report drinking three to five cups of coffee per day are less likely to die prematurely from heart disease, suicide, diabetes or Parkinson's disease, US researchers said Monday.

Một số người đã có ý kiến rằng uống từ 3 đến 5 ly cà phê mỗi ngày it có khả năng chết sớm vì các bệnh tim mạch, tự tử , tiểu đường hoặc bệnh Parkinson, các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết

Both caffeinated and decaffeinated coffee were shown to have benefits, said the study by researchers at the Harvard University Chan School of Public Health published in the November 16 edition of the journal Circulation.

Cả 2 loại cà phê có caffein và không có caffein đều có nhiều lợi ích , nhà nghiên cứu tại đại học Harvard có bài viết về sức khỏe cộng đồng xuất bản trong tạp chí Circulation vào tháng 11 ấn bản thứ 16

The study compared people who don't drink coffee, or drank less than two cups daily, to those who reported drinking "moderate" amounts of coffee, or up to five cups daily.

Bài viết so sánh giữa người không uống uống cafe hoặc uống ít hơn 2 ly cafe mỗi ngày , và từ những người uống "điều độ " lượng cà phê hoặc 5 ly cafe mỗi ngày.

coffee.jpg

The study did not prove a cause-and-effect for coffee and the reduced likelihood of certain diseases, but uncovered an apparent link that aligns with previous research, and that scientists would like to probe further.

Bài viết không chứng minh " nguyên nhân và kết quả " của việc sử dụng cafe và khả năng chắc chắn giảm một số bệnh, nhưng lại hé lộ những sự liên kết rõ ràng với những nghiên cứu trước đó, và các nhà khoa học có thể đưa thêm nhiều khảo sát hơn nữa.

"Bioactive compounds in coffee reduce insulin resistance and systemic inflammation," said first author Ming Ding, a doctoral student in the Department of Nutrition.

Hoạt tính sinh học trộn lẫn trong cafe làm giảm insulin và chứng viêm nhiễm " tác giả Ming Ming, tiến sĩ khoa dinh dưỡng phát biểu

"That could explain some of our findings. However, more studies are needed to investigate the biological mechanisms producing these effects."

" Điều này có thể giải thích cho một số điều chúng ta đang tìm kiếm , tuy nhiên những nhà học giả cần xem xét nhiều hơn về cơ cấu sinh học mà những sản phẩm này ảnh hưởng "

No protective effect was found against cancer in this study. Some previous research has pointed to a link between coffee consumption and a lower risk of certain cancers.

Không có một tác nhân bảo vệ nào được tìm ra chống lại bệnh ung thư trong nghiên cứu. Một số những nhà nghiên cứu trước đó đã chỉ ra những liên hệ giữa việc tiêu thụ cafe và việc giảm rủi ro mắc bệnh ung thư

The study was based on data gathered from three large, ongoing surveys including some 300,000 nurses and other health professionals who agree to answer questionnaires about their own medical conditions and habits at regular intervals over the course of 30 years.

Nghiên cứu dựa vào các dữ liệu tập trung từ 3 phạm vi, vào các cuộc khảo sát bao gồm 300000 y tá và nhựng chuyên gia về sức khỏe những người đã đồng ý trả lời bảng câu hỏi về điều kiện y học và những thói quen thường xuyên trong khoảng thời gian 30 năm

"In the whole study population, moderate coffee consumption was associated with reduced risk of death from cardiovascular disease, diabetes, neurological diseases such as Parkinson's disease, and suicide," said the findings.

" Trong toàn bộ những nghiên cứu phổ biến, tiêu thụ cafe một cách vừa phải kết hợp với giảm rủi ro về cái chết từ những bệnh tim mạch, tiểu đường , tiểu đường , bệnh về thần kinh như bệnh Parkinson và tự tử " những phát hiện gần đây cho biết..

Researchers also accounted for potential confounding factors such as smoking, body mass index, exercise, alcohol consumption, and diet. But the fact that the research relied on surveys, which use self-reported behavior, could raise questions about its reliability.

Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng những tác nhân tìm ẩn như là hút thuốc, trọng lượng cơ thể, tiêu thụ các chất kích thích , luyện tập thể thao và chế độ ăn uống. Nhưng thực tế nhà nghiên cứu dựa vào những cuộc khảo sát,được biết như là những hành động gián tiếp, có thể đưa ra các câu trả lời thực tế.

And experts warned that coffee -- a substance adored by many devotees -- may not be right for everyone.

Và các chuyên gia đã cảnh cáo rằng cafe , một thứ thức uống được ưa chuộng từ những người sành cafe , có thể không đúng đối với mọi người.

"Regular consumption of coffee can be included as part of a healthy, balanced diet," said senior author Frank Hu, professor of nutrition and epidemiology at Harvard.

" Tiêu thụ cafe điều độ có thể bao gồm một phần của sức khỏe, chế độ cân bằng " tác giả Frank Hu , giáo sư về dinh dưỡng và nghiên cứu bệnh dịch tại Harvard

"However, certain populations such as pregnant women and children should be cautious about high caffeine intake from coffee or other beverages."

Tuy nhiên , những nhóm đối tượng chắc chắn như là phụ nữ mang thai và trẻ em nên được cảnh cáo về hàm lượng caffeine trong cafe và một số thức uống khác.


 


Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan