Tin tức song ngữ

Việt Nam đưa một vệ tinh vào quỹ đạo

20
04/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

 

According to the National Satellite Center, it is expected that this September, the satellite MicroDragon will be manufactured and available for launching in September 2017.

Theo Trung tâm vệ tinh quốc gia mong muốn rằng rằng tháng 9 này, vệ tinh MicroDragon sẽ được sản xuất và sẵn sàng cho ra mắt vào tháng 9 năm 2017.

 

Through the program supporting the development of Earth observation satellites for training purposes in the developing countries of the Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), it is scheduled that in 2018, the Epsilon rocket (Japan) manufactured by IHI Aerospace will carry Vietnam’s MicroDragon satellite to orbit.

Thông qua chương trình hỗ trợ phát triển các vệ tinh quan sát trái đất cho mục đích đào tạo ở các nước đang phát triển của Cơ quan Thám hiểm Vũ trụ Nhật Bản (JAXA), dự kiến vào năm 2018, tên lửa Epsilon (Nhật Bản) sản xuất bởi IHI Aerospace sẽ mang theo vệ tinh Micro Dragon của Việt Nam vào quỹ đạo.

Hình ảnh minh họa

Dr. Pham Anh Tuan, Director of the Vietnam Space Center (VNSC), said the satellite MicroDragon with the size of 50 x 50 x 50 cm and a weight of 50 kg is being developed by the young experts of VNSC with the assistance of Japanese professors Japan, using the funds of VNSC.

Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) cho biết vệ tinh Micro Dragon với kích thước 50 x 50 x 50 cm có trọng lượng 50 kg đang được phát triển bởi các chuyên gia trẻ của VNSC với sự hỗ trợ của các giáo sư Nhật Bản, sử dụng nguồn vốn của VNSC.

 

The MicroDragon satellite is designed and launched to orbit with missions of observing the coastal waters to assess water quality, locate aquatic resources, track the change of phenomena occurring in the coastal waters to serve the aquaculture industry of Vietnam.

Vệ tinh MicroDragon được thiết kế và đưa vào quỹ đạo với nhiệm vụ quan sát các vùng nước ven biển để đánh giá chất lượng nước, xác định vị trí nguồn lợi thủy sản, theo dõi sự thay đổi của các hiện tượng xảy ra trong vùng nước ven biển nhằm phục vụ ngành công nghiệp nuôi trồng thủy sản của Việt Nam.

 

This satellite will also detect the coverage of clouds, the nature of aerosols to serve the atmospheric correction, receive sensor signals on the ground and then quickly transfer the data to the places that are very far from each other on earth. At the same time, MicroDragon will also test new materials (Atomic Oxygen, Antimony Tin Oxide Coating Solar Cell).

Vệ tinh này cũng sẽ đo được độ bao phủ của mây, bản chất của bụi gần mặt đất để phục vụ việc điều chỉnh không khí, nhận được tín hiệu cảm biến trên mặt đất và sau đó nhanh chóng chuyển dữ liệu đến những nơi rất xa nhau trên trái đất. Đồng thời, MicroDragon cũng sẽ được thử nghiệm vật liệu mới (nguyên tử oxy, Antimon Tin Oxide Coating Pin mặt trời)

 

Tuan said, following the success of the satellite PicoDragon, VNSC sent 36 engineers to five leading Japanese universities to participate in the training course on satellite technology, and to directly design, manufacture and test the MicroDragon satellite under the guidance of Japanese professors.

Ông Tuấn cho biết, sau sự thành công của vệ tinh PicoDragon, VNSC đã gửi 36 kỹ sư đến năm trường đại học hàng đầu Nhật Bản để tham gia vào các khóa đào tạo về công nghệ vệ tinh và trực tiếp thiết kế, sản xuất, thử nghiệm vệ tinh MicroDragon dưới sự hướng dẫn của các giáo sư Nhật Bản.

 

With this project breakthrough, Vietnamese engineers not only have the opportunity to acquire basic knowledge about satellite technology but also to directly be involved in manufacturing the MicroDragon satellite.

Với bước đột phá dự án này, các kỹ sư Việt Nam không chỉ có cơ hội để tiếp thu kiến thức cơ bản về công nghệ vệ tinh mà còn trực tiếp tham gia vào việc sản xuất vệ tinh MicroDragon.

 

Along with the help of JAXA, once the MicroDragon satellite is put into operation as expected, it will realize Vietnam’s process to master satellite technology, Tuan said.

Cùng với sự giúp đỡ của JAXA, một khi vệ tinh MicroDragon được đưa vào hoạt động như dự kiến, quá trình làm chủ công nghệ vệ tinh của Việt Nam sẽ được nhìn nhận, ông Tuấn nói.

 


Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0944.555.000 & 0944.555.222

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan