Tin tức song ngữ

Việt Nam cần có luật năng lượng gió rõ ràng hơn

19
04/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

 

Delegates at a workshop asked for more specific procedures for small wind power projects, longer validity for investment and generation licences, and a stricter Standard Power Purchase Agreement (SPPA) from Vietnam Electricity (EVN).

Các đại biểu tại hội thảo đã yêu cầu về các thủ tục cụ thể hơn cho các dự án năng lượng gió cỡ nhỏ, mức giá trị cho phép đầu tư và giấy phép sản xuất điện, và một thỏa thuận mua bán tiêu chuẩn điện lực (PPA) chặt chẽ hơn từ Điện lực Việt Nam (EVN).

 

These were among the petitions related to administrative procedures that were raised at a validation workshop held in HCM City last week.

Đó là một trong những kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính đã được nêu ra tại một hội thảo được xác nhận tổ chức tại TP HCM vào tuần trước.

 

The aim of the workshop was to create more opportunities for further wind power.

Mục đích của hội thảo là tạo ra nhiều cơ hội cho năng lượng gió hơn nữa.

 

The Validation Workshop on “Wind Power Investment Guidelines” was co-hosted by the Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH in Vietnam and the General Directorate of Energy (GDE) under the Ministry of Industry and Trade (MOIT) in Vietnam.

Hội thảo về “Hướng dẫn đầu tư điện gió” được đồng tổ chức bởi Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH tại Việt Nam và Tổng cục Năng lượng (GDE) thuộc Bộ Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương) tại Việt Nam.

 

Aurelien Agut, a GIZ consultant, said that interest to invest in small wind turbines was strong, but there were no clear regulations on the import of small turbines as well as on relevant procedures.

Aurelien Agut, một nhà tư vấn của GIZ, nói rằng sự quan tâm đầu tư vào các tuabin gió nhỏ là rất mạnh mẽ, nhưng lại không có quy định rõ ràng về việc nhập khẩu các tua-bin nhỏ cũng như các thủ tục liên quan.

Hình ảnh minh họa

In addition, the timeline of three years for the Decision on Investment is too short and could create risks and unnecessary additional adjustments in administration, leading to more work for authorities as well as the project developer, he said.

Ngoài ra, các dòng thời gian ba năm đối với các Quyết định đầu tư là quá ngắn và có thể tạo ra những rủi ro và điều chỉnh bổ sung không cần thiết trong quản lý, dẫn đến gia tăng công việc cho chính quyền cũng như các nhà phát triển dự án, ông nói.

 

“The generation licence has a validity of 10 years,”Agut said. “However, the standard lifetime of a wind farm is 20 years. This brings regulatory risk for wind farm developers.”

“Giấy phép sản xuất điện có hiệu lực 10 năm" ông Agut nói. "Tuy nhiên, tuổi thọ tiêu chuẩn của một trang trại điện gió là 20 năm. Điều này mang lại những rủi ro pháp lý cho các nhà phát triển trang trại điện gió.”

 

Agut identified several problems in the current Standard Power Purchase Agreement from EVN, including dispatch risk, foreign exchange, and changes in law and tax.

Ông Agut chỉ ra một số vấn đề trong Thỏa thuận mua bán điện năng tiêu chuẩn hiện hành từ EVN, bao gồm rủi ro công văn, ngoại hối và những thay đổi trong luật pháp và thuế.

 

“The EVN SPPA template does not provide the developer with comfort that the offtaker will pay in circumstances of curtailment,” Agut said. “And investors expect the SPPA price to be denominated in an international reserve currency or linked to the currency of the developer's debt.”

“Bản mẫu của EVN SPPA không cung cấp các nhà phát triển sự thoải mái mà là hợp đồng bao tiêu sẽ trả tiền trong hoàn cảnh cắt giảm về giá” Agut nói. “Và các nhà đầu tư kỳ vọng mức giá mà SPPA đưa ra được ghi bằng một đồng tiền dự trữ quốc tế hoặc liên kết với tiền tệ trong phần nợ của nhà phát triển.”

 

The EVN SPPA requires the tariff to be denominated in dong

EVN SPPA đòi hỏi mức giá được tính bằng đơn vị đồng.

 

In addition, SPPA should clearly define risk allocation for changes in laws or taxes that would affect the project cash flow.

Ngoài ra, SPPA cần xác định rõ phân bổ rủi ro cho những thay đổi trong luật hoặc các loại thuế đó sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền của dự án.

 

“Reducing the developer's exposure to this risk is often seen as particularly important in circumstances with public sector offtakers like EVN,” he added.

“Giảm tiếp xúc với các nhà phát triển cho nguy cơ này thường được xem là đặc biệt quan trọng trong trường hợp với các hợp đồng bao tiêu như của EVN,” ông nói thêm.

 

The EVN SPPA should define the acceptable circumstances and process for termination, and allow for assignment under the collateral agreements, he said.

EVN SPPA nên xác định các trường hợp được chấp nhận và quá trình chấm dứt, đồng thời cho phép chuyển nhượng theo các hiệp định tài sản thế chấp, ông nói.

 

Agut also pointed out that the regulation on decommissioning at the end of the lifetime of the project was not clearly defined.

Ông Agut cũng chỉ ra rằng các quy định về ngừng hoạt động vào cuối thời gian của dự án không được xác định rõ ràng.

 

The workshop presented the wind power project development phases and a first version of the study on Wind Power Investment Guidelines to the private as well as public sector.

Hội thảo đã giới thiệu các giai đoạn phát triển dự án điện gió và bản nghiên cứu cho Hướng dẫn đầu tư điện gió đầu tiên đến doanh nghiệp tư nhân cũng như khu vực nhà nước.

 

GIZ has been working in close cooperation with the Clean Technology Innovation Private Finance Advisory Network on “Wind Power Investment Guidelines for Project Development and Project Financing”.

GIZ đã được làm việc trong hợp tác chặt chẽ với với Tổ chức tài chính cá nhân chuyên đầu tư cho các lĩnh vực năng lượng sạch về "Hướng dẫn đầu tư dự án phát triển và dự án tài chính điện gió"

 

The guidelines aim to provide more transparency and clarity on the different development phases of a wind project in Vietnam.

Những hướng dẫn nhằm mục đích mang lại sự minh bạch và rõ ràng về các giai đoạn phát triển khác nhau của một dự án điện gió tại Việt Nam.

 

They are also expected to bring clarity on the different financing possibilities and schemes for wind power under the current regulatory framework, and provide an opportunity for public authorities at the provincial level to gain understanding of the process.

Chúng cũng được kỳ vọng sẽ mang lại sự rõ ràng về khả năng tài chính và những phương án khác nhau cho năng lượng gió trong khuôn khổ pháp lý hiện hành và cung cấp cơ hội cho các cơ quan công quyền cấp tỉnh đạt được sự hiểu biết về quá trình này.

 

The Validation Workshop targeted senior officials from relevant ministries, including the Ministry of Industry and Trade and Ministry of Planning and Investment and relevant provincial departments of southern provinces including the Department of Natural Resources and Environment, Department of Planning and Investment, Department of Industry and Trade as well as the private sector.

Hội thảo xác nhận tính hợp lệ nhắm mục tiêu đến quan chức cấp cao của các Bộ có liên quan, bao gồm Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các sở có liên quan của các tỉnh phía Nam gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công nghiệp và Thương mại cũng như khu vực tư nhân.

 

The workshop is part of the MOIT/GIZ Energy Support Programme under the German Technical Development Cooperation project “Support for the Up-Scaling of Wind Power” (DKTI Wind Project). The aim is to assist the Vietnamese Government to develop and utilise wind energy for socio-economic development.

Hội thảo là một phần của Chương trình Hỗ trợ Năng lượng MOIT/ GIZ theo đó dự án hợp tác phát triển kỹ thuật của Đức sẽ “Hỗ trợ nâng cấp năng lượng gió” (Dự án sức gió DKTI). Mục đích là hỗ trợ Chính phủ Việt Nam phát triển và sử dụng năng lượng gió để phát triển kinh tế-xã hội.

 


Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0944.555.000 & 0944.555.222

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan