Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Làm Thế Nào Mà Loài Kiến Có Thể Nâng Các Vật Nặng Gấp 50 Lần Trọng Lượng Cơ Thể Của Nó?

21
01/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

Watch ants for any length of time, and you'll witness some remarkable feats of strength. Tiny ants, marching in lines, will haul food, grains of sand, and even small pebbles back to their colonies. It's true that ants can lift objects 50 times their own body weight. Why are ants so strong?

Bất cứ khi nào bạn quan sát kiến, bạn sẽ thấy sức mạnh đáng nể của chúng. Những chú kiến nhỏ xíu, di chuyển theo hàng, tha theo lương thực, hạt cát, và thậm chí các hạt sỏi nhỏ mang về lãnh địa của chúng. Thật sự là kiến có thể nâng được vật nặng gấp 50 lần trọng lượng cơ thể của chúng. Tại sao kiến mạnh đến thế?

Answer:

Trả lời:

The real strength of an ant, or any insect for that matter, lies in its diminutive siz​e. Generally speaking, the smaller the critter, the stronger it will be. It's physics, plain and simple.

Sức mạnh thực sự của một con kiến​​, hoặc bất kỳ côn trùng nào khác, nằm ​​ở kích thước nhỏ bé của nó. Nói chung, một sinh vật càng bé thì nó càng mạnh. Đó là vật lý, đơn giản và dễ hiểu.

ants.jpg

First, you need to understand a few basic measurements of size, mass, and strength:

Đầu tiên, bạn cần phải hiểu một vài các phép đo cơ bản của kích thước, khối lượng, và sức mạnh:

The strength of a muscle is proportional to the surface area of its cross section. Surface area is a two-dimensional measurement, and is proportional to the square of its length. Volume is a three-dimensional measurement, and is proportional to the cube of its length.

Sức mạnh của cơ bắp tỷ lệ thuận với diện tích bề mặt của nó. Diện tích bề mặt là một phép đo hai chiều, và tỷ lệ thuận với bình phương chiều dài. Khối lượng là một phép đo ba chiều, và tỷ lệ với lập phương chiều dài.

An animal's weight is related to volume, which increases in proportion to the cube of its length, or by a factor of 3. But its strength is related to surface area, which only increases in proportion to the square of its length, or by a factor of 2. Larger animals have a greater disparity between mass and strength. When a large animal needs to lift an object, its muscles must also move a greater volume, or mass, of its own body.

Trọng lượng của động vật có liên quan đến khối lượng, tăng tỷ lệ thuận với lập phương chiều dài của nó, hoặc gấp 3 lần. Nhưng sức mạnh của động vật có liên quan đến diện tích bề mặt, mà chỉ tăng tỉ lệ với bình phương chiều dài của nó, hoặc gấp 2 lần. Những động vật lớn sẽ có một sự chênh lệch lớn giữa khối lượng và sức mạnh. Khi một con vật lớn cần nâng một vật, cơ bắp của nó cũng phải di chuyển một khối lượng lớn hơn, hoặc khối lượng riêng của chính nó.

The tiny ant has a strength advantage because of the ratio of surface area to volume. An ant need only lift a small measure of its own weight relative to the strength of its muscles.

Con kiến ​​nhỏ bé có lợi thế sức mạnh vì tỷ lệ giữa diện tích bề mặt và khối lượng. Một con kiến ​​chỉ cần nhấc một trọng lượng riêng khá nhỏ của bản thân so với sức mạnh cơ bắp của chúng.


Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan