Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

11 Lợi Ích Đáng Kinh Ngạc Từ Việc Hát Hò Mà Bạn Có Thể Không Biết Đến

20
01/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

Did you know about all of the amazing physical, emotional, and psychological benefits associated with singing?

Bạn có nghĩ là mình đã biết được hết tất cả những lợi ích về thể chất, tình cảm và tinh thần tuyệt vời gắn với ca hát không?

Anyone who loves to sing will probably tell you how good it makes them feel. It’s no secret that singing reduces stress, improves your mood, and generally brings more fun into your day. But there are many different physical, emotional, social, and psychological benefits associated with singing that you may not realize.

Bất cứ ai yêu ca hát cũng có thể cho bạn biết sự tốt đẹp của nó làm cho họ cảm nhận được là như thế nào. Ai cũng biết rằng ca hát giúp giảm stress, cải thiện tinh thần, và thường mang lại nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống. Nhưng có nhiều lợi ích về tình cảm, xã hội, và tâm lý khác nữa gắn với việc ca hát mà bạn có thể không nhận ra đó.

1. Singing releases endorphins and oxytocin.

1. Ca hát giải phóng endorphins và oxytocin.

Endorphins are hormones that increase feelings of euphoria and pleasure. Oxytocin is also known as the “cuddle hormone” because it is released when people snuggle up. It is known to decrease stress and anxiety. Both of these hormones can make you feel better in general and decrease any pain you might be feeling.

Endorphins là hoóc môn làm tăng cảm giác hưng phấn và khoái cảm. Oxytocin cũng được biết đến như là ‘hoóc môn âu yếm’ bởi vì nó được tiết ra khi con người xích lại gần nhau. Nó được biết đến là giúp giảm căng thẳng và lo lắng. Cả hai hormone trên nói chung là có thể làm cho bạn cảm thấy tốt hơn và giảm đi bất cứ tổn thương mà bạn có thể đang cảm nhận được.

sing.jpg

2. Singing improves cognition.

2. Ca hát cải thiện khả năng nhận thức.

Several studies have concluded that singers and musicians typically have higher IQs than non-musicians. Singing can improve your overall brain function and help you think a little clearer.

Nhiều nghiên cứu đã kết luận rằng ca sĩ và nhạc sĩ thường có chỉ số IQ cao hơn những người không phải nhạc sĩ. Ca hát có thể cải thiện chức năng tổng thể của não bộ và giúp bạn suy nghĩ rõ ràng hơn một chút.

3. Singing leads to a longer life.

3. Ca hát giúp ta sống lâu hơn

A joint Yale and Harvard study showed that for some people living in New Haven, Connecticut, choral singing promoted healthy minds and hearts, which increased life expectancy.

Một nghiên cứu chung giữa trường đại học Yale và Harvard cho thấy rằng đối với một số người sống ở New Haven, Connecticut, hát hợp xướng giúp thúc đẩy tâm trí và tim được khỏe mạnh, tăng tuổi thọ.

4. Singing lowers your blood pressure.

4.Ca hát giúp làm giảm huyết áp của bạn

There have been several case studies that have revealed that singing can decrease blood pressure due to it’s calming and relaxing effect. Patients have been able to calm themselves down and lower blood pressure readings when in the hospital by singing hymns.

Một số trường hợp nghiên cứu đã tiết lộ rằng ca hát có thể làm giảm huyết áp vì nó làm ta bình tĩnh và thư giãn một cách hiệu quả. Bệnh nhân có thể bình tĩnh lại và chỉ số huyết áp thấp hơn khi ở trong bệnh viện bằng cách hát những bài thánh ca.

5. Singing tones up your facial muscles, your diaphragm, and your intercostal muscles.

5. Ca hát giúp cơ mặt, cơ hoành, và cơ liên sườn của bạn khỏe mạnh lên

The proper technique of singing from the diaphragm can strengthen your abdomen and back muscles. You also exercise your facial muscles in unique ways when you sing, which can make your face look more energetic and lively. Your intercostal muscles–the groups of muscles running between the ribs that help form and move the chest wall–will receive quite the workout as well as you sing.

Kỹ thuật ca hát đúng cách từ cơ hoành có thể làm cơ bụng và lưng bạn trở nên vững chắc. Bạn cũng tập thể dục cho cơ mặt của bạn bằng những cách độc đáo khi bạn ca hát, mà lại có thể làm khuôn mặt bạn tràn đầy năng lượng và sức sống hơn. Cơ sườn của bạn-một nhóm các cơ chạy giữa các xương sườn giúp thiết lập và di chuyển thành ngực-sẽ là một bài tập thể dục khá tốt khi bạn ca hát.

6. Singing increases empathy and understanding between cultures.

6. Ca hát làm tăng sự đồng cảm và hiểu biết giữa các nền văn hóa.

Music can help us to feel connected to all of humanity, even across cultural divides. Singing songs that originated from other cultures can give us a new appreciation for those cultures and help us empathize with others.

Âm nhạc có thể giúp chúng ta cảm nhận sự gắn kết của tất cả mọi người, ngay cả trên sự phân chia văn hóa. Những bài hát có nguồn gốc từ những nền văn hóa khác nhau có thể mang lại cho ta một sự nhìn nhận mới về những nền văn hóa đó và giúp ta cảm thông với những nền văn hóa đó.

7. Singing develops the lungs and gives you better posture.

7. Ca hát giúp phổi phát triển và mang lại cho bạn một tư thế tốt hơn

When you sing, you naturally sit or stand up straighter to get a better sound. Singing also improves your lung capacity and helps you to breathe a little easier.

Khi bạn hát, bạn tự nhiên ngồi hoặc đứng thẳng lên để có một âm thanh tốt hơn. Ca hát cũng cải thiện khả năng của phổi và giúp bạn thở một cách dễ dàng hơn.

8. Singing brings people together and creates a sense of community.

8. Ca hát mang mọi người lại với nhau và tạo ra một tinh thần cộng đồng

Singing in a choir or singing in any sort of group environment with other people can be a fun, bonding activity. It gives you an opportunity to share an experience with a group of people. There have been several studies that have shown singing in a choir decreased depression in many adults.

Hát trong một dàn đồng ca hoặc hát trong bất kỳ một môi trường đội nhóm với những con người khác có thể là một niềm vui, một hoạt động liên kết. Nó có thể đem đến cho bạn cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm với một nhóm người. Có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng ca hát trong một dàn đồng ca giảm sự trầm cảm ở người trưởng thành.

sing-together.jpg

9. Singing can help patients of Parkinson’s disease.

9. Ca hát có thể giúp các bệnh nhân Parkinson

There have been numerous studies that have shown how singing can increase the health of patients suffering from Parkinson’s disease. For these patients, singing can improve vocal and swallowing control in these patients. There are even some studies that suggest music can help patients to regain their balance.

Có rất nhiều nghiên cứu đã cho thấy cách ca hát có thể tăng sức khỏe cho những bệnh nhân Parkison. Với những bệnh nhân này, ca hát có thể cải thiện sự điều kiển phát âm và nuốt của những bệnh nhân này. Thậm chí còn có một số nghiên cứu cho rằng âm nhạc có thể giúp bệnh nhân lấy lại thăng bằng.

10. Singing improves your memory.

10. Ca hát cải thiện trí nhớ của bạn

Even if you can’t always remember all of the lyrics to your favorite songs, there is no question that singing requires you to use your memory in ways that you don’t normally. This is one excellent way to keep your brain functioning well as you age.

Cho dù bạn không thể luôn luôn nhớ được tất cả lời bài hát yêu thích của mình, nhưng không có nghi ngờ gì nữa rằng ca hát đòi hỏi bạn sử dụng bộ nhớ của mình theo những cách mà bạn không làm như thông thường. Đây là một cách tuyệt vời giữ cho bộ não bạn hoạt động tốt khi bạn có tuổi.

11. Singing can boost your immunity.

11. Ca hát có thể tăng cường khả năng miễn dịch của bạn.

Because singing can lower your blood pressure, cause you to have lower cortisol levels, and decrease your stress and anxiety, it will certainly have a positive effect on your immune system.

Bởi vì ca hát có thể làm giảm huyết áp của bạn, làm cho bạn có nồng độ cortisol thấp hơn, giảm căng thẳng và lo lắng của bạn, nên chắc chắn nó sẽ có tác động tích cực đến hệ thống miễn dịch của bạn.

So now you have several reasons to go join that choir you’ve always wanted to join or to just start singing in the car or in the shower. Improve your health and happiness with this incredibly fun activity.

Vì vậy, bây giờ bạn đã có rất nhiều lý do để tham gia vào dàn đồng ca mà bạn đã luôn muốn tham gia hoặc bắt đầu ca hát trong ô tô hay trong nhà tắm rồi đấy. Hãy cải thiện sức khỏe và hạnh phúc với hoạt động vô cùng thú vị này nhé.

 

Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan