Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Những Sự Thật Về Thực Vật


Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

Tree resin which has been fossilized is known as amber, it sometimes contains plant material or small animals that were trapped inside.

Hóa thạch của nhựa cây được gọi là hổ phách. Đôi khi hổ phách có chứa thực vật hay các động vật nhỏ bị nhốt bên trong.

Some plants are carnivores, gaining nutrients by eating various small insects and spiders. A well known example of a carnivorous plant is the Venus Flytrap.

Một số thực vật là loài ăn thịt, lấy chất dinh dưỡng bằng cách ăn nhện và những côn trùng nhỏ khác. Một loài thực vật ăn thịt nổi tiếng là Cây bắt ruồi.

Bamboo can be a fast growing plant, some types can grow almost a metre (3.28 feet) in just one day!

Tre có thể là loài thực vật phát triển rất nhanh, một số loài có thể mọc gần 1 mét (3.28 phút) chỉ trong một ngày!

tre.jpg

While using energy from sunlight, plants turn carbon dioxide into food in a process called photosynthesis.

Trong khi sử dụng năng lượng từ ánh sáng mặt trời, thực vật chuyển hóa CO2 thành thực phẩm trong một quá trình gọi là quang hợp.

Around 2000 different types of plants are used by humans to make food.

Khoảng 2000 loài thực vật khác nhau được con người dùng làm thức ăn.

Onions might taste good but they can be painful to chop. A gas is released when you cut onions that irritates your eyes, the tears you produce while this happens are your body’s way of washing it from your eyes.

Hành tây có thể ngon nhưng cắt nó cũng có thể khiến bạn đau đớn. Khi bạn cắt hành tây, một loại khí sẽ bay ra khiến mắt bạn bị kích thích, nước mắt mà bạn chảy ra khi đó là cách mà cơ thể rửa sạch khí đó khỏi mắt bạn.

In the agricultural industry, to ensure crops of food grow well water is often added to soil in the form of irrigation.

Trong ngành nông nghiệp, để đảm bảo mùa màng tươi tốt, nước cũng thường được thêm vào đất dưới dạng thủy lợi.


 

Plant matter found at the bottom of areas with water such as swamps can eventually turn into coal due to a process called metamorphosis (changing form).

Xác thực vật ở đáy các vùng có nước như đầm lầy cuối cùng có thể biến thành than do một quá trình gọi là sự biến đổi hình thái (thay đổi hình thức).

There are over 200,000 identified plant species and the list is growing all the time.

Có hơn 200.000 loài thực vật đã được xác định và danh sách này vẫn đang phát triển không ngừng.

Poison ivy produces a skin irritant called urushiol. Touching poison ivy will cause an allergic reaction, usually in the form of an itchy rash on the skin.

Thường xuân độc tạo ra một chất gây kích ứng da gọi là urushiol. Chạm vào cây thường xuân độc sẽ gây ra một phản ứng dị ứng, thường là ở dạng ban ngứa trên da.


 

Fertilizers are chemicals added to plants to help them grow. Important elements in fertilizers include nitrogen, phosphorus and potassium. Manure (animal waste) is also used as a fertilizer.

Phân bón là những chất hóa học được bổ sung vào cây trồng để giúp chúng phát triển. Các thành phần quan trọng trong phân bón là đạm, lân và kali. Phân (chất thải động vật) cũng được sử dụng như một loại phân bón.


 


Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan